UE

KREATYWNA EUROPA

Kontekst

Program Kreatywna Europa ma za zadanie umożliwić instytucjom sektorów kultury, audiowizualnego i kreatywnego rozwijanie innowacyjnych pod względem technologicznym i artystycznym europejskich inicjatyw w celu wymiany, współtworzenia, współprodukowania i dystrybuowania dzieł oraz udostępniania ich dla szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców. Ponadto, program intensyfikuje testowanie nowych modeli biznesowych i wykorzystanie technologii cyfrowej w procesie tworzenia i rozwoju widowni.

O programie

Celem programu jest wspieranie ponadnarodowego obiegu europejskich dzieł i twórców, promocja różnorodności kulturowej i językowej oraz ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego, budowanie kompetencji profesjonalistów, rozwój publiczności, włączanie społeczne poprzez kulturę i sztukę, zielona transformacja sektorów oraz wykorzystanie technologii i innowacji w celu dostosowania sektorów do zmian cyfrowych.

Finansowanie 

Budżet programu na lata 2021-2027 wynosi 2,4 mld EUR. Program oferuje wsparcie w formie dotacji oraz instrumentów finansowych w ramach operacji łączonych. W programie udział biorą wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej oraz kraje spoza UE, znajdujące się na liście opublikowanej przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACEA), która działa pod nadzorem Komisji Europejskiej. Wnioskodawcami mogą być zarówno podmioty publiczne jak i prywatne.

Zakres tematyczny programu 2021-2027

Komponenty (cele szczegółowe programu)Obszary grantowe
1. Komponent Media
Komponent MEDIA wspiera europejski sektor audiowizualny. Jego głównymi celami są wzmacnianie zdolności sektora i promowanie transnarodowego obiegu europejskich dzieł audiowizualnych. Skierowany jest do producentów filmów i gier komputerowych, dystrybutorów, agentów sprzedaży, organizatorów szkoleń i warsztatów, festiwali filmowych, targów branżowych, wydarzeń budujących i rozwijających widownię filmów europejskich oraz inicjatyw edukacyjnych, twórców innowacyjnych narzędzi internetowych przeznaczonych dla profesjonalistów z branży audiowizualnej, inicjatyw sieciujących europejskie platformy VoD oraz kin promujących filmy europejskie.W latach 2021–2027 komponent MEDIA będzie wspierał europejski sektor audiowizualny w oparciu o trzy klastry:
a) Klaster Produkcyjny
b) Klaster Biznesowy
c) Klaster Widownia
2. Komponent Kultura
Komponent kultura jest częścią Programu Kreatywna Europa, skierowaną do publicznych oraz prywatnych instytucji, organizacji i innych podmiotów aktywnie działających w sektorach kultury oraz kreatywnym. Jego celem jest promocja europejskiej kultury i sztuki, zwiększanie mobilności artystów i dzieł europejskich, budowanie współpracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym, rozwijanie europejskiej publiczności oraz dostosowywanie sektorów kultury i kreatywnych do technologii cyfrowych i wdrażania innowacji.a) Projekt współpracy europejskiej
b) Wsparcie obiegu literatury
c) Platformy Europejskie
d) Sieci Europejskie
3. Komponent międzysektorowy
Komponent międzysektorowy jest częścią programu Kreatywna Europa, która wspiera międzynarodowe działania oparte na partnerskiej współpracy organizacji i instytucji sektorów kultury, kre­atywnego i audiowizualnego. Promuje nowe formy twórczości na styku różnych sektorów.a) Creative Innovation Lab
b) News - Monitorowanie i obrona wolności i pluralizmu mediów
c) News - współpraca dziennikarska
Podstawa prawna i Wieloletni Plan Prac