UE

LIFE

Kontekst

Nowa polityka Unii Europejskiej wymagać będzie wyższego poziomu ambicji w dziedzinie środowiska  i klimatu, co zakłada zaostrzenie warunków przyznawania płatności bezpośrednich, spójnie  z celami środowiskowymi, wyodrębnienie znaczącej części środków na rozwój obszarów  wiejskich i przeznaczenie ich na działania sprzyjające ochronie klimatu i środowiska oraz wprowadzenie dobrowolnych programów ekologicznych w budżecie na płatności  bezpośrednie, przy zastosowaniu strategicznych ram nastawionych na osiąganie wyników. W tym celu Komisja Europejska proponuje kontynuację dobrze ugruntowanego programu działań na rzecz środowiska i klimatu, LIFE, z którego wspierane będą także środki promujące efektywność energetyczną i czystą energię. Dla uzupełnienia ukierunkowanych działań w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego Komisja umacnia także efekt synergii między polityką spójności a wspólną polityką rolną celem finansowania inwestycji w środowisko naturalne i bioróżnorodność.

O programie

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.

Finansowanie w programie

Budżet programu na lata 2021-2027 wynosi 5,4 mld euro. W programie zapewnia się finansowanie w formie dotacji. Standardowe dofinansowanie projektu z programu LIFE wynosi do 60% wartości kosztów kwalifikowanych, a w przypadku projektów przyrodniczych do 75% (w przypadku projektów służących gatunkom i siedliskom priorytetowym/zagrożonym). Polscy Wnioskodawcy mogą dodatkowo ubiegać się o współfinansowanie projektu ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzupełniając montaż finansowy przedsięwzięcia nawet do 95% kosztów kwalifikowanych (dofinansowanie Komisji Europejskiej powiększone o dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Do uczestnictwa w programie kwalifikują się podmioty prawne mające siedzibę w państwie członkowskim lub powiązanym z nim kraju, stowarzyszonym państwie trzecim, innym państwie trzecim, jeśli jest to niezbędne dla osiągnięcia celów programu (na określonych warunkach). Wnioskodawcami mogą być podmioty publiczne oraz prywatne.

Zakres tematyczny programu 2021-2027

Obszar priorytetowy LIFEPodprogram
ŚRODOWISKOPodprogram 1: Przyroda i różnorodność biologiczna
Podprogram 2: Gospodarka w obiegu zamkniętym i jakość życia
KLIMATPodprogram 3: Łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do niej
Podprogram 4: Przejście na czystą energię
Przydatne linki