UE

URBACT

URBACT to Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich. Podkreśla kluczową rolę, jaką miasta odgrywają w obliczu coraz bardziej złożonych przemian społecznych. URBACT pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody, łączące wymiary ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Umożliwia im dzielenie się dobrymi praktykami i zdobytymi doświadczeniami ze wszystkimi profesjonalistami zaangażowanymi w politykę miejską w Europie.

Cel programu

Program URBACT podejmuje działania nakierowane na osiągnięcie konkretnych rezultatów, mając na celu budowanie potencjału władz miejskich krajów Europy, zmagającymi się z różnymi wyzwaniami. Dzieje się to poprzez ułatwianie im wzajemnej wymiany doświadczeń, dzięki czemu stają się mocniejsze w tworzeniu i wdrażaniu zintegrowanych działań i strategii miejskich, zapewniających im zrównoważony rozwój. Efektem tej wymiany jest także zapewnienie dostępu do wiedzy i możliwości dzielenia się nią praktykom oraz decydentom na poziomie miejskim, krajowym, regionalnym oraz obszaru całej Unii Europejskiej.

Finansowanie 

Alokacja programu na lata 2021 -2027 nie jest jeszcze znana. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poziom dofinansowania dla polskich beneficjentów wynosi 85% wydatków kwalifikowanych.

Beneficjenci programu

Program skierowany jest do wszystkich kluczowych podmiotów zrównoważonego rozwoju miejskiego na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym oraz lokalnym: polityków, decydentów, praktyków miejskich, wybieranych przedstawicieli i interesariuszy innych organów publicznych sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego.
Do obszaru wsparcia programem wchodzi:
  • 28 państw członkowskich UE,
  • Norwegia i Szwajcaria – partnerzy z tych krajów nie mogą korzystać z alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), mogą natomiast uczestniczyć w realizacji programu na własny koszt,
  • państwa objęte Instrumentem Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) – partnerzy z tych państw mogą uczestniczyć w operacjach, w ramach których wykorzystywane jest finansowanie z IPA, nie otrzymują natomiast współfinansowania ze środków EFRR,
  • inne kraje – partnerzy z innych krajów, położonych w dowolnym miejscu na świecie, mogą uczestniczyć w realizacji programu, jednak z własnym finansowaniem.

Sieciowanie miast

Uczestnictwo w Programie polega na sieciowaniu miast – tworzeniu konsorcjów projektowych o różnorodnej tematyce, ważnej dla rozwoju miast, np.: rewitalizacja miejska, wspieranie przejścia na gospodarkę nisko-emisyjną, promocja integracji społecznej i walki z ubóstwem, promowanie zatrudnienia i mobilności pracowników, wzmocnienie badań, rozwoju technologicznego i innowacji. W sieciach URBACT miasta dzielą się doświadczeniami i dobrymi praktykami, ucząc się od siebie wzajemnie, wyciągając wspólne wnioski dla ulepszenia swoich polityk miejskich. Każde miasto uczestniczące w sieci musi utworzyć Lokalną Grupę Wsparcia URBACT, angażując lokalnych interesariuszy. Lokalne Grupy Wsparcia, tworzone są na początku działania sieci, docelowo mają wypracować Lokalny Plan Działania, który powinien stać się ważnym dokumentem strategicznym lub operacyjnym każdego partnera projektu.