UE

EUROPA ŚRODKOWA

Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027 to trzecia edycja programu transnarodowego, wspierającego rozwój gospodarczy i społeczny państw. Tematyka programu zajmuje się innowacjami i zwiększaniem konkurencyjności, strategiami niskoemisyjnymi, zasobami naturalnymi i kulturowymi oraz powiązaniami transportowymi. Gotowość operacyjna nowego programu planowana  jest na połowę 2022 roku.

Cel programu

Celem programu jest transformacja miast i regionów Europy Środkowej w bardziej nowoczesne, inteligentne, bardziej zielone, lepiej połączone i odporniejsze wobec nieoczekiwanych zjawisk klimatycznych, ekonomicznych i społecznych. Służy temu współpraca i poprawa kompetencji różnych typów podmiotów.

Finansowanie 

Budżet programu jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i na lata 2021-2027 wynosi 225 mln EUR. Poziom dofinansowania projektów: 80% dla partnerów ze wszystkich krajów obszaru wsparcia. Duże, małe i mikro przedsiębiorstwa oraz pozostałe prywatne podmioty gospodarcze podlegają innym zasadom przyznawania środków (pomoc publiczna).

Zakres wsparcia 

Program wspiera przede wszystkim przedsięwzięcia o charakterze miękkim. możliwe działania pilotażowe lub demonstracyjne w tym inwestycje małej skali. Oczekiwane rezultaty projektów (przykłady):
 • wzmocnienie potencjału sektora publicznego i prywatnego w celu zapewnienia sprawiedliwej i sprzyjającej włączeniu społecznemu transformacji gospodarczej,
 • przetestowanie rozwiązań dostosowujących do zmian klimatu, które łączą aspekty technologiczne, ekologiczne, społeczne, kulturowe, ekonomiczne,
 • opracowanie i przetestowanie rozwiązań sprzyjających odzyskiwaniu i ponownemu wykorzystaniu surowców (np. tworzenie lokalnych rynków surowców wtórnych),
 • opracowanie i przetestowanie inteligentnych koncepcji mobilności regionalnej (np. rozwiązań cyfrowych i systemów zarządzania ruchem drogowym).

Beneficjenci programu

Program realizowany będzie na obszarze dziewięciu państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Słowenii, Chorwacji oraz części Niemiec i Włoch. Projekty realizowane są w międzynarodowym konsorcjum, w skład którego musi wchodzić minimum trzech partnerów z różnych krajów, z czego dwóch z siedzibą na obszarze wsparcia. O dotacje w programie mogą ubiegać się m.in:
 • władze i instytucje publiczne,
 • dostawcy i odbiorcy usług,
 • ośrodki transferu technologii, agencje regionalne, stowarzyszenia osób prawnych,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
 • instytucje doradcze, wyższe uczelnie, organizacje badawcze,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty prywatne (w tym firmy) posiadające osobowość prawną.

Zakres tematyczny programu 2021-2027

Priorytet 1. Współpraca na rzecz inteligentnej Europy Środkowej
1.1 Wzmacnianie zdolności innowacyjnych
1.2 Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości
Priorytet 2. Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej
2.1 Wspieranie transformacji energetycznej dla neutralności klimatycznej
2.2 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu
2.3 Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym
2.4 Ochrona środowiska
2.5 Zielona mobilność miejska
Priorytet 3. Współpraca na rzecz lepiej połączonej Europy Środkowej
3.1 Poprawa połączeń transportowych obszarów wiejskich i peryferyjnych
Priorytet 4. Poprawa systemu zarządzania współpracą w Europie Środkowej
4.1 Wzmocnienie systemu zarządzania na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego w Europie Środkowej
Przydatne dokumenty i linki