UE

EU4HEALTH

Kontekst

Począwszy od 2003 roku, czyli od momentu wdrażania przyjętych przez Unię Europejską programów działań wspólnotowych w dziedzinie zdrowia publicznego, gromadzi się wiedzę i bazę naukową, kształtującą politykę zdrowotną UE. Mowa tu o sprawdzonych rozwiązaniach, narzędziach i metodach, które przynoszą korzyści sektorowi zdrowia publicznego i bezpośrednio obywatelom (np. lepsze testy diagnostyczne, pomoc dla państw UE w opracowywaniu krajowych planów działania przeciw chorobom nowotworowym, lepsza opieka nad pacjentami).

O programie

Program EU4HEALTH jest reakcją Unii Europejskiej, wykraczającą poza reagowanie kryzysowe, na pandemię wirusa Sars-CoV-2. Choroba COVID-19 ma negatywne skutki nie tylko na zdrowie pacjentów, pracowników służby zdrowia, ale także osłabienie odporności wszystkich systemów opieki zdrowotnej w Europie. Nowy program dla zdrowia ma niwelować te daleko idące następstwa epidemii.

Finansowanie 

Budżet programu na lata 2021-2027 wynosi 5,3 mld EUR. EU4Health zapewnia finansowanie projektów w formie dotacji oraz instrumentów finansowych w ramach operacji łączonych. Do uczestnictwa w programie kwalifikują się podmioty prawne mające siedzibę w państwie członkowskim lub powiązanym z nim kraju, stowarzyszonym państwie trzecim, innym państwie trzecim, jeśli jest to niezbędne dla osiągnięcia celów programu (na określonych warunkach). Wnioskodawcami mogą być zarówno podmioty publiczne jak i prywatne.

Zakres tematyczny programu 2021-2027

Cele ogólne EU4HealthCele szczegółowe
1. Poprawa i wspieranie zdrowia w Unii1.1 Profilaktyka chorób i promocja zdrowia;
1.2 Międzynarodowe inicjatywy w dziedzinie zdrowia i współpraca międzynarodowa.
2. Zwalczanie transgranicznych zagrożeń dla zdrowia2.1 Zapobieganie, gotowość i reagowanie na transgraniczne zagrożenia dla zdrowia;
2.2 Uzupełnianie krajowych zapasów podstawowych produktów niezbędnych w sytuacji kryzysowej;
2.3 Utworzenie rezerwy personelu medycznego, personelu opieki zdrowotnej i personelu pomocniczego.
3. Poprawa jakości produktów leczniczych, wyrobów medycznych i niezbędnych w sytuacji kryzysowej3.1 Zapewnienie przystępnych cenowo produktów leczniczych, wyrobów medycznych i niezbędnych w sytuacji kryzysowej
4. Wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej, ich odporności i zasobooszczędności4.1 Ulepszenie danych dotyczących zdrowia, narzędzi i usług cyfrowych, transformacja cyfrowa opieki zdrowotnej;
4.2 Ulepszenie dostępu do opieki zdrowotnej;
4.3 Opracowywanie i wdrażanie przepisów UE w dziedzinie zdrowia oraz podejmowanie decyzji w oparciu o dowody;
4.4 Zintegrowane działania krajowych systemów opieki zdrowotnej.
Podstawa prawna i Wieloletni Plan Prac