UE

POŁUDNIOWY BAŁTYK

Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 to kontynuacja współpracy transgranicznej zapoczątkowanej w 2007 roku. Poprzednie edycje programu: Południowy Bałtyk 2007-2013 i 2014-2020.

 

Obecna edycja programu na lata 2021-2027:

 • Budżet programu: 93,802,411.00  mln EUR EFRR
 • Poziom dofinansowania w programie: 80% wydatków kwalifikowalnych dla wszystkich państw członkowskich w programie.
 • Program na granicy morskiej, obszar o specyficznych uwarunkowaniach terytorialnych. Koncentracja na wymiarze lokalnym programu.

Cel programu

 

„Połączeni morzem dla zielonej i niebieskiej przyszłości” oraz „Innowacyjny, zrównoważony, atrakcyjny i aktywny Południowy Bałtyk” – to myśli przewodnie i wizja regionu, którą stawia sobie za cel program w obecnej perspektywie finansowej.

Wizja Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 jest realizowana poprzez cztery główne osie tematyczne związane z zagadnieniami takimi jak:

„Innowacyjny” Południowy Bałtyk – opisuje podejście do wzrostu gospodarczego, które wykorzystuje endogeniczny potencjał obszaru Południowego Bałtyku (np. liczbę instytucji badawczych, uniwersytetów i nowoczesnych przedsiębiorstw) w ramach  Południowego Bałtyku.

„Zrównoważony” Południowy Bałtyk – oznacza, że działania, które zostaną podjęte w ramach programu, będą miały pozytywny wpływ na środowiskowy, społeczny i gospodarczy rozwój regionów. Zrównoważony jest bardzo mocno związany z zieloną i niebieską gospodarką, związaną z przyjaznymi dla środowiska rozwiązaniami promującymi zrównoważone zarządzanie zasobami (efektywność energetyczna,
recykling, bezpieczeństwo i kwestie zdrowotne) i związane z działalnością gospodarczą w dziedzinie oceanów, mórz i wybrzeży.

„Atrakcyjny” Południowy Bałtyk – podkreśla walory przyrodnicze i kulturowe obszaru. Regiony te mają nie tylko piękne krajobrazy, ale także bogactwo roślinności, terenów zielonych i głęboko zakorzenione dziedzictwo kulturowe.

„Aktywny” Południowy Bałtyk – kładzie nacisk na potrzebę działań mających na celu zapewnienie wzrostu gospodarczego i poprawę jakości życia mieszkańców regionów Południowego Bałtyku. Odnosi się również do kwestii współpracy między różnymi grupami interesariuszy różnych typów i z różnych regionów. W szczególności chcemy zachęcić lokalnych interesariuszy do współpracy w celu utrzymania Programu jak najbliżej mieszkańców danego obszaru, jednocześnie promując oddolny zielony i niebieski wzrost.

Finansowanie 

Alokacja dla programu na lata 2021-2027 wynosi 93,8 mln EUR

Zakres wsparcia 

Program wspiera przede wszystkim przedsięwzięcia wdrażające działania miękkie, mające trwałe rezultaty. Oczekiwane produkty projektów (przykłady): plany działań i rozwoju, modele współpracy, studia wykonalności, pilotażowe wdrożenia, rekomendacje dla decydentów i praktyków w danej dziedzinie. Program nie finansuje projektów koncentrujących się wyłącznie na współpracy akademickiej, badaniach naukowych, networkingu, czy wymianie doświadczeń. Inwestycje są możliwe do zrealizowania tylko w charakterze pilotażowym lub demonstracyjnym.

Beneficjenci programu

Program Południowy Bałtyk to wielostronny program współpracy transgranicznej utworzony w regionach przybrzeżnych pięciu państw członkowskich UE: Niemiec, Danii, Szwecji, Litwy i Polski. Obszar wsparcia programu obejmuje następujące kraje i regiony:
 • w Polsce – subregiony: miasto Szczecin, szczeciński, szczecinecko-pyrzycki, koszaliński, słupski, chojnicki, starogardzki, gdański, trójmiejski i elbląski i olsztyński;
 • w Niemczech – okręgi (Landkreise) Nordwestmecklenburg, Rostock, Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald oraz miasto na prawach powiatu (Kreisfreie Stadt) Rostock;
 • w Danii – Gmina Regionalna Bornholm oraz Region Zealand (podregiony: Østsjælland, Vest- og Sydsjælland);
 • w Szwecji – powiaty: Kalmar, Blekinge, Skåne i Kronoberg; na Litwie – powiaty: Klaipėda, Tauragė i Telšiai.
 • Mapa obszarów kwalifikowalnych w programie TUTAJ 
O dofinansowanie w programie może ubiegać się szeroki wachlarz beneficjentów, w tym:
 • Władze krajowe, regionalne i lokalne;
 • Organ prawa publicznego (zgodnie z definicją w dyrektywie 2014/24/UE);
 • Stowarzyszenia władz regionalnych lub lokalnych;
 • Stowarzyszenia organów prawa publicznego;
 • Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej;
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa, stowarzyszenia lub klastry;
 • Izby handlowe, związki zawodowe i organizacje pozarządowe (NGO);
 • Inne podmioty prawa publicznego lub prywatnego działające w celu  zaspokojenia potrzeb w interesie ogólnym, ale nie o charakterze przemysłowym lub handlowym.

Zakres tematyczny programu na lata 2021-2027

CP 1. Innowacyjny Południowy Bałtyk
1.1 – Cyfryzacja regionu
1.2 – Budowanie łączności regionu poprzez umiędzynarodowienie
CP 2. Zrównoważony Południowy Bałtyk
2.1 – Wspieranie przejścia w kierunku zielonej energii
2.2 – Promowanie zrównoważonego korzystania z wody
2.3 – Wspieranie rozwoju w obiegu zamkniętym i bardziej zasobooszczędnym
CP 3. Atrakcyjny Południowy Bałtyk
3.1. – Zrównoważony rozwój odpornej i innowacyjnej turystyki
CS 4. Aktywny Południowy Bałtyk
4.1 – Wzmocnienie zdolności współpracy Aktorów działających w ramach obszaru Południowego Bałtyku
Przydatne linki
Przydatne dokumenty