UE

EUROPA

Program Interreg Europa 2021-2027 to już kolejna, trzecia edycja międzyregionalnej współpracy, którą mogą podejmować instytucje z obszaru całej Unii Europejskiej (UE-27), w tym Norwegii oraz Szwajcarii.

Cel programu

Celem programu jest poprawa wdrażania instrumentów polityk i programów lokalnych, w szczególności regionalnych i krajowych programów operacyjnych. Program wspiera wymianę doświadczeń, nowatorskie rozwiązania i budowę potencjału instytucji uczestniczących w przygotowaniu i realizacji polityk rozwoju regionalnego, w tym programów celu Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu.

Zakres wsparcia 

Program wspiera ponadnarodowe inicjatywy o charakterze „miękkim”, przynoszące trwałe rezultaty, min. takie jak:
 • opracowanie koncepcji nowego projektu do sfinansowania ze środków wybranego programu operacyjnego (np. regionalnego lub krajowego),
 • wprowadzenie zmiany w systemie zarządzania programem w regionie (np. nowe metody oceny wniosków, zmiany w systemie naboru projektów),
 • wprowadzenie zmian o charakterze strategicznym (np. dodanie nowego celu, zmiana alokacji budżetowej).

Realizacja projektu dzieli się na 2 etapy:

 • 3 lata – etap główny (wymiana doświadczeń),
 • 1 rok – etap dalszych działań (monitorowanie).

Finansowanie 

Budżet programu na lata 2021-2027 to 379 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 4 mln EUR, łącznego wkładu państw trzecich: Norwegii i Szwajcarii.
Poziom dofinansowania w programie:
 • 80% z EFRR dla podmiotów publicznych ze wszystkich 27 państw UE,
 • 70% z EFRR dla podmiotów prywatnych ze wszystkich 27 państw UE,
 • 50% z funduszy norweskich dla podmiotów publicznych i prywatnych z Norwegii.

Beneficjenci programu

W każdym projekcie wymagany jest udział instytucji z co najmniej 3 państw uczestniczących, z których co najmniej 2 jest beneficjentami z państw członkowskich UE. Dodatkowo partnerzy muszą pochodzić z 3 lub 4 (w zależności od warunków naboru) różnych stref geograficznych programu (Północ, Południe, Wschód, Zachód). Wskazanie jest zaangażowanie w projekt przedstawicieli szczebli decyzyjnych i wykonawczych, adekwatnych do wagi podejmowanych działań.
O dotacje w programie mogą ubiegać się m.in.:
 • władze i instytucje publiczne,
 • dostawcy i odbiorcy usług,
 • ośrodki transferu technologii, agencje regionalne, stowarzyszenia osób prawnych,
 • instytucje doradcze, wyższe uczelnie, organizacje badawcze,
 • organizacje pozarządowe.

Zakres tematyczny programu na lata 2021-2027

Program wspiera wszystkie Cele Szczegółowe Polityki Spójności, które zostały wskazane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

 

Przydatne dokumenty