UE

EUROPA

Program Interreg Europa 2021-2027 to już trzecia edycja międzyregionalnej współpracy (poprzednie edycje: 2007-2013; 2014-2020), którą mogą podejmować instytucje z obszaru całej Unii Europejskiej (UE-27), w tym Norwegii oraz Szwajcarii.

Cel programu

Celem programu jest unowocześnianie polityk i programów lokalnych, w szczególności regionalnych i krajowych programów operacyjnych, a także programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Program wspiera wymianę doświadczeń i pogłębianie wiedzy wśród instytucji współpracujących nad wybraną dziedziną polityki.

Zakres wsparcia 

Program wspiera ponadnarodowe działania typu „miękkiego” o trwałych rezultatach. Rezultatem projektu może być np.:
  • opracowanie nowego projektu do sfinansowania ze środków wybranego programu operacyjnego,
  • wprowadzenie zmiany w systemie zarządzania programem w regionie,
  • wprowadzenie zmian o charakterze strategicznym.
Projekty koncentrujące się wyłącznie na współpracy akademickiej, badaniach naukowych, networkingu, czy wymianie doświadczeń nie będą dofinansowywane przez program.

Finansowanie 

Wysokość budżetu programu na lata 2021-2027 zostanie podana w dokumencie zatwierdzonego przez Komisję Europejską programu. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie polskich beneficjentów (sektor publiczny) kształtowało się dotychczas na poziomie 85%.

Beneficjenci programu

W każdym projekcie wymagany jest udział instytucji z co najmniej trzech państw. Zaangażowanie w projekt przedstawicieli szczebli decyzyjnych i wykonawczych, adekwatnych do wagi podejmowanych działań jest bardzo wskazania.
O dotacje w programie mogą ubiegać się min.:
  • władze i instytucje publiczne,
  • dostawcy i odbiorcy usług,
  • ośrodki transferu technologii, agencje regionalne, stowarzyszenia osób prawnych,
  • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
  • instytucje doradcze, wyższe uczelnie, organizacje badawcze,
  • organizacje pozarządowe.

Zakres tematyczny programu na lata 2021-2027

Program wspiera wszystkie Cele Szczegółowe Polityki Spójności, które zostały wskazane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

 Gdzie po informacje?

Osoba kontaktowa w Urzędzie Marszałkowskim
Monika Cholewczyńska-Dmitruk
tel.: +48 58 326 86 83
e-mail: m.cholewczynska@pomorskie.eu

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Interreg Europa
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej (biuro w Katowicach)

Anna Stol
tel.: +48 32 253 90 08
e-mail: anna.stol@mir.gov.pl

Wspólny Sekretariat Programu Interreg Europa
Les Arcuriales - Entrée D, 5e étage
45 rue de Tournai
59000 Lille - FRANCE
tel.: +33 328 144 100
fax: +33 328 144 109

Materiały dla beneficjenta