UE

SMP

Kontekst

Rynek wewnętrzny jest jednym z kamieni węgielnych Unii Europejskiej. Od chwili powstania jest on jednym z najważniejszych czynników przyczyniających się do wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i zatrudnienia. Powinien przynosić korzyści wszystkim obywatelom i przedsiębiorstwom w równym stopniu. Rynek wewnętrzny przyczynia się do tworzenia nowych możliwości, generowania korzyści skali i wzmocnienia konkurencyjności przemysłowej przedsiębiorstw unijnych, w szczególności mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Ma wpływ na tworzenie miejsc pracy i zapewnienie konsumentom większego wyboru wysokiej jakości produktów i usług po niższych cenach. Jest motorem tworzenia bardziej zintegrowanego rynku oraz silniejszej, wyważonej i sprawiedliwej gospodarki. Rynek wewnętrzny to jedno z największych osiągnięć UE oraz jej największy atut w coraz to bardziej zglobalizowanym świecie, a także jeden z podstawowych elementów transformacji w kierunku zrównoważonej, zielonej i cyfrowej gospodarki, jako odpowiedź na rosnącą presję związaną ze zmianą klimatu.

O programie

Program na rzecz jednolitego rynku – oryg. Single Market Programme (SMP) – to inicjatywa, której nadrzędnym celem jest zapewnienie państwom UE narzędzi do naprawy i odbudowy po kryzysie związanym z pandemią SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19. Ostatecznym jego celem ma być uczynienie jednolitego rynku silniejszym i bardziej odpornym. SMP jest kontynuacją programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (dotychczasowa nazwa – COSME). Program ma na celu zapewnienia przedsiębiorcom lepszego dostępu do finansowania oraz ułatwiania ekspansji na terenie Europy i poza nią. Do najważniejszych zadań należy przede wszystkim poprawa dostępu do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez instrumenty kapitałowe i dłużne. Inne kluczowe zadania to poprawa dostępu do rynków Unii Europejskiej i poza nią, zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw UE, tworzenie środowisk sprzyjających powstaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej, czy też wspieranie MŚP poza obszarem UE.

Finansowanie w programie

Budżet programu na lata 2021-2027 wynosi 4,2 mld EUR. Główne obszary działania to: poprawa zarządzania rynkiem wewnętrznym, wzmocnienie konkurencyjności przemysłu UE, zwłaszcza MŚP, promowanie zdrowia ludzi, dobrostanu zwierząt i roślin oraz ustanowienie ram statystyki europejskiej. Program o znaczącej pozycji rynkowej jakim jest SMP łączy działania z poprzednich programów, które – w synergii z nowymi działaniami – mają na celu utrzymanie prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego, nawet w trudnych okolicznościach. W programie występuje pomoc publiczna.

Zakres tematyczny programu

Cele szczegółowe:
a) zwiększenie skuteczności rynku wewnętrznego, m.in. w świetle transformacji cyfrowej;
b) wzmacnianie konkurencyjności i zrównoważoności MŚP i osiągnięcie dodatkowości na poziomie Unii;
c) zapewnienie skutecznego funkcjonowania rynku wewnętrznego poprzez procesy normalizacji;
d) promowanie interesów konsumentów oraz zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów i bezpieczeństwa produktów;
e) przyczynianie się do wysokiego poziomu zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, zwierząt i roślin w dziedzinie roślin, zwierząt, żywności i paszy;
f) opracowywanie, tworzenie, rozpowszechnianie i przekazywanie wysokiej jakości statystyk europejskich zgodnie z kryteriami jakości określonymi w art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 223/2009, w sposób terminowy, bezstronny i efektywny pod względem kosztów, za pośrednictwem wzmocnionego Europejskiego Systemu Statystycznego, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 223/2009.
Ważne linki