UE

CYFROWA EUROPA

Kontekst

Cyfryzacja to szereg działań, których celem jest zwiększenie dostępności internetu i jego zasobów oraz wdrażanie mechanizmów elektronicznych do administracji publicznej. Cyfryzacja stała się powszechna także w gospodarce, ponieważ wykorzystują ją firmy tworzące aplikacje i rozwiązania ułatwiające komunikację z klientami, także do zarządzania ich wewnętrznymi procesami czy  usprawnienia pracy. Podjęcie skoordynowanych działań na szczeblu Unii Europejskiej w zakresie wspólnej polityki cyfrowej może sprawić, że jednolity rynek cyfrowy stanie się rzeczywistością. Cyfrowe usługi publiczne i infrastruktury, wdrażane przez poszczególne państwa członkowskie nie będą już rozdrobnione, a dostęp do technologii cyfrowych będzie równomierny w każdym kraju UE, zapobiegając powstawaniu przepaści cyfrowej. Inicjatywa ta ma na celu wspieranie ambitnych projektów, w których zdolności cyfrowe i najnowsze technologie zostaną wykorzystane z jak największym pożytkiem w obszarach służących interesowi publicznemu, takich jak zdrowie, administracja publiczna, wymiar sprawiedliwości i edukacja, przyczyniając się do transformacji cyfrowej europejskiego społeczeństwa i gospodarki.

O programie

Cyfrowa Europa to nowy program, którego zadaniem jest wdrażanie technologii cyfrowych we wszystkich sektorach gospodarki europejskiej. Celem programu jest wspieranie cyfrowej transformacji usług publicznych i przedsiębiorstw poprzez stymulowanie pierwszoplanowych inwestycji w obliczenia wielkiej skali (superkomputery), przetwarzanie danych, sztuczną inteligencję, cyberbezpieczeństwo oraz zaawansowane umiejętności cyfrowe. Program opiera się na istniejących już rozwiązaniach interoperacyjnych (ujednolicenie, wymienność, zgodność) oraz projektach pilotażowych w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i obliczeń wielkiej skali.

Finansowanie 

Budżet programu na lata 2021-2027 wynosi 7,6 mld EUR. Program zapewnia finansowanie w dowolnej formie i na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu finansowym, w tym w postaci zamówień (główny tryb), dotacji, nagród oraz instrumentów finansowych w ramach operacji łączonych. Do uczestnictwa w programie kwalifikują się podmioty prawne mające siedzibę w państwie członkowskim lub powiązanym z nim kraju, stowarzyszonym państwie trzecim, innym państwie trzecim, jeśli jest to niezbędne dla osiągnięcia celów programu. Wnioskodawcami mogą być zarówno podmioty publiczne (administracja), jak i prywatne (w szczególności MŚP).

Zakres tematyczny programu 2021-2027

Cele szczegółowe
Cel 1: Obliczenia wielkiej skali (superkomputery)
Cel 2: Sztuczna inteligencja
Cel 3: Cyberbezpieczeństwo i zaufanie
Cel 4: Zaawansowane umiejętności cyfrowe
Cel 5: Wdrażanie, optymalne wykorzystanie zdolności cyfrowych i interoperacyjność
Podstawa prawna