UE

ERASMUS+

Kontekst

Erasmus+ jest programem UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie. Tworzy dla ponad 4 mln Europejczyków możliwość rozwoju swoich umiejętności za granicą – odbycia studiów lub szkoleń, zdobycia doświadczenia zawodowego lub uczestnictwa w projekcie wolontariatu.

O programie

Program Erasmus + to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.

Finansowanie w programie

Do udziału w programie są uprawnione instytucje i organizacje publiczne, a także prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się poza formalne i nieformalne osób w każdym wieku. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 mld EUR. W programie Erasmus + nie ma zastosowania pomoc publiczna. Instytucją Zarządzającą programu jest bezpośrednio Komisja Europejska. Podmiotem wdrażającym jest Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Zakres tematyczny programu 2021-2027

Sektory programu ErasmusAkcje w ramach sektorów
1. Edukacja szkolnaAKCJA 1. Mobilność edukacyjna
AKCJA 2. Współpraca organizacji i instytucji
AKCJA 3. Wsparcie rozwoju polityki i współpracy
2. Kształcenie i szkolenia zawodoweAKCJA 1. Mobilność edukacyjna
AKCJA 2. Współpraca organizacji i instytucji
AKCJA 3. Wsparcie rozwoju polityki i współpracy
3. Szkolnictwo wyższeAKCJA 1. Mobilność edukacyjna
AKCJA 2. Współpraca organizacji i instytucji
AKCJA 3. Wsparcie rozwoju polityki i współpracy
4. Edukacja dorosłychAKCJA 1. Mobilność edukacyjna
AKCJA 2. Współpraca organizacji i instytucji
AKCJA 3. Wsparcie rozwoju polityki i współpracy
5. MłodzieżAKCJA 1. Mobilność edukacyjna
AKCJA 2. Współpraca organizacji i instytucji
AKCJA 3. Wsparcie rozwoju polityki i współpracy
6. SportAKCJA 1. Mobilność edukacyjna
AKCJA 2. Współpraca organizacji i instytucji
AKCJA 3. Wsparcie rozwoju polityki i współpracy

Działanie Jean Monnet

Celem działań Jean Monnet jest wspieranie wysokiej jakości nauczania i badań w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej, prowadzonych na całym świecie. Studia dotyczące Unii Europejskiej obejmują naukę o całej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem procesu integracji europejskiej w aspekcie wewnętrznym i zewnętrznym. Dziedzina ta obejmuje również kwestie: aktywnego obywatelstwa, roli Unii Europejskiej w zglobalizowanym świecie, zwiększania wiedzy na temat Unii Europejskiej oraz wsparcia dla dialogu między ludźmi i międzykulturowości.

 

Jean Monnet jest też narzędziem dyplomacji publicznej wspierającej krzewienie wartości i postaw promowanych przez Unię Europejską w relacjach z krajami partnerskimi. Akcją Jean Monnet zarządza Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w Brukseli.
Podstawa prawna i Wieloletni Plan Prac