UE

CEF

Kontekst

Trzonem jednolitego rynku jest gwarancja swobodnego przepływu towarów, kapitału, usług i pracowników między państwami członkowskimi. Istnieją jednak luki między państwami członkowskimi i regionami, będące min. wynikiem topografii lub braku interoperacyjnych standardów, które przyczyniają się do rozdrobnienia rynku Unii Europejskiej i utrudniają jego sprawne, jednolite funkcjonowanie. Żeby temu sprostać zdecydowano się rozwijać sieci transeuropejskie UE w infrastrukturach transportu, energetyki telekomunikacji.

O programie

Program CEF (oryg. Connecting Europe Facility, pl. „Łącząc Europę”) to kontynuacja programu zarządzanego centralnie przez Komisję Europejską (wcześniejsza nazwa programu – TEN-T). CEF dzieli się na podprogramy według sektora: transportowego – CEF Transport, energetycznego – CEF Energy oraz technologii informacyjnych – CEF Digital.

Finansowanie w programie

Budżet programu na lata 2021-2027, wynosi 33,7 mld EUR, w tym:
  • transport – 25,8 mld EUR,
  • energia – 5,8 mld EUR,
  • technologie cyfrowe – 2,1 mld EUR.
W programie „Łącząc Europę” zapewnia się finansowanie w formie dotacji oraz instrumentów finansowych w ramach operacji łączonych. Do uczestnictwa w programie kwalifikują się podmioty prawne mające siedzibę w państwie członkowskim. Wnioskodawcami mogą być podmioty publiczne oraz prywatne. Poziom dofinansowania dla poszczególnych działań będzie wahał się w przedziale 30-55% dla projektów realizowanych  ramach koperty ogólnej oraz do 85% dofinansowania dla projektów realizowanych w ramach koperty krajowej, tzw. „kohezyjnej” (są to środki przesunięte do programu „Łącząc Europę” z funduszu polityki spójności). W programie można realizować projekty miękkie (prace studyjne i dokumentacja przygotowawcza) oraz projekty infrastrukturalne (roboty drogowe). W programie istnieje także furtka do realizacji projektów łączonych. Takie projekty wpisują się w polską formułę „zaprojektuj i wybuduj”.
Podstawa prawna i Wieloletni Plan Prac