UE

CEF

Kontekst

Trzonem jednolitego rynku jest gwarancja swobodnego przepływu towarów, kapitału, usług i pracowników między państwami członkowskimi. Nadal jednak istnieją luki między państwami członkowskimi i regionami, które powodują rozdrobnienie Unii Europejskiej i utrudniają sprawne funkcjonowanie jednolitego rynku. Mogą one być na przykład wynikiem topografii lub braku interoperacyjnych standardów. W celu przezwyciężenia tego rozdrobnienia oraz dopilnowania, by jednolity rynek działał w pełnym wymiarze, przewidziano, że Unia Europejska ma rozwijać sieci transeuropejskie w infrastrukturach transportu, telekomunikacji i energetyki.
Instrument został zaprojektowany w celu wspierania inwestycji w sieci transeuropejskie. Sieci te oraz współpraca transgraniczna mają nie tylko podstawowe znaczenie dla funkcjonowania jednolitego rynku, lecz także znaczenie strategiczne dla realizacji unii energetycznej, jednolitego rynku cyfrowego i rozwoju zrównoważonych rodzajów transportu.

O programie

Program CEF (oryg. Connecting Europe Facility, pl. „Łącząc Europę”) to kolejna edycja programu zarządzanego centralnie przez Komisję Europejską po uprzednich dwóch edycjach (wcześniejsza nazwa programu – TEN-T). Program ten ma się przyczynić do zrównoważonego wzrostu, który będzie sprzyjał integracji społeczeństwa poprzez tworzenie nowoczesnych sieci transeuropejskich o wysokiej wydajności.

Finansowanie w programie

Budżet programu na lata 2021 -2027, wynosi 33,7 mld euro. W programie „Łącząc Europę” zapewnia się finansowanie w formie dotacji oraz instrumentów finansowych w ramach operacji łączonych. Do uczestnictwa w programie kwalifikują się podmioty prawne mające siedzibę w państwie członkowskim. Wnioskodawcami mogą być podmioty publiczne oraz prywatne. Poziom dofinansowania dla poszczególnych działań będzie wahał się w przedziale 30-55% dla projektów realizowanych  ramach koperty ogólnej oraz do 85% dofinansowania dla projektów realizowanych w ramach koperty krajowej, tzw. „kohezyjnej” (są to środki przesunięte do programu „Łącząc Europę” z funduszu polityki spójności). W programie można realizować projekty miękkie (prace studyjne i dokumentacja przygotowawcza) oraz projekty infrastrukturalne (roboty drogowe). W programie istnieje także furtka do realizacji projektów łączonych. Takie projekty wpisują się w polską formułę „zaprojektuj i wybuduj”.
Podstawa prawna i Wieloletni Plan Prac