UE

PROGRAMY KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Informacja ogólna

Fundusze unijne to nie tylko fundusze strukturalne i inwestycyjne, będące finansowymi instrumentami polityki strukturalnej i spójności Unii Europejskiej. Wspólny budżet UE dzielony jest także z poziomu Komisji Europejskiej na programy zarządzane centralnie (potocznie zwane „programami centralnymi”), które stanowią dodatkowe, finansowe wsparcie w różnych obszarach, takich jak m.in.: środowisko i klimat, zdrowie, prace badawcze i innowacyjność, transport, nauka, kultura. Część środków w tych programach podzielono pomiędzy poszczególne państwa, ale większość z nich dostępna jest w ogłaszanych przez agencje Komisji Europejskiej konkursach, które wymagają konkurowania oraz budowy szerokich konsorcjów międzynarodowych składających się z beneficjentów różnych krajów Unii Europejskiej lub krajów trzecich.

 

Projekty realizowane w ramach programów centralnych wspierają przede wszystkim przedsięwzięcia „miękkie” (soft projects), a finansowanie inwestycji jest możliwe tylko w formie pilotażu. Projekty te dają wyjątkową możliwość zdobycia cennego doświadczenia o zasięgu międzynarodowym, rozszerzenia sieci kontaktów, a także wzmocnienia wizerunku marki, także poza granicami Polski. Z perspektywy województwa pomorskiego, stawiającego sobie za cel większe wykorzystanie środków unijnych w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, programami centralnie zarządzanymi, przyczyniającymi się do pełniejszego wykorzystania potencjału lokalnych podmiotów, przedsiębiorców czy jednostek naukowych są programy:

 

  • HORYZONT EUROPA – na rzecz rozwoju nauki i badań,
  • CYFROWA EUROPA – na rzecz cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa,
  • KREATYWNA EUROPA – na rzecz rozwoju kulturowego i publiczności europejskiej,
  • EU4HEALTH – na rzecz ochrony zdrowia i rozwoju e-usług,
  • LIFE – na rzecz środowiska naturalnego i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym,
  • CEF („Łącząc Europę”) – na rzecz lepiej połączonej Europy,
  • ERASMUS+ – na rzecz społeczeństwa i wymiany studenckiej,
  • Single Market Programme „SMP” (następca COSME) – na rzecz rozwoju przedsiębiorstw.
* Programy zarządzane przez Komisję Europejską realizowane są przy pomocy ustalanych na okres co najmniej pięciu lat Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej (WRF), pozwalających na usystematyzowanie wydatków UE oraz utrzymanie ich w granicach jej zasobów własnych. Link do dokumentu: Rozporządzenie Rady (UE, EURATOM) 2020/2093 z dnia 17 grudnia 2020 r. określające Wieloletnie Ramy Finansowe na lata 2021–2027
Przydatne linki
[HORYZONT EUROPA] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/695 z dnia 28 kwietnia 2021 r. ustanawiające program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1290/2013 i (UE) nr 1291/2013
[CYFROWA EUROPA] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/694 z dnia 29 kwietnia 2021 r. ustanawiające program „Cyfrowa Europa” oraz uchylające decyzję (UE) 2015/2240
[KREATYWNA EUROPA] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/818 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiające program Kreatywna Europa (2021–2027) i uchylające rozporządzenie (UE) nr 1295/2013
[EU4HEALTH] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/522 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia („Program UE dla zdrowia”) na lata 2021–2027 oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 282/2014
[LIFE] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/783 z dnia 29 kwietnia 2021 r. ustanawiające Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (UE) nr 1293/2013
[CEF] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1153 z dnia 7 lipca 2021 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę” i uchylające rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014
[ERASMUS+] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/817 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia i szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1288/2013
[SMP] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/690 z dnia 28 kwietnia 2021 r. ustanawiające program na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Program na rzecz jednolitego rynku) oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013