UE

POŁUDNIOWY BAŁTYK

Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 to kontynuacja współpracy transgranicznej zapoczątkowanej w 2007 roku. Prace nad nowym programem rozpoczęły się wczesną wiosną 2020 roku, natomiast jego gotowość operacyjna prognozowana jest na IV kwartał 2022 roku.

Cel programu

„Połączeni morzem dla zielonej i niebieskiej przyszłości” oraz „Innowacyjny, zrównoważony, atrakcyjny i aktywny Południowy Bałtyk” – to myśli przewodnie i wizja regionu, którą stawia sobie za cel program na kolejną perspektywę finansową UE.

Finansowanie 

Alokacja programu na lata 2021-2027 wynosi 83,8 mln EUR, z czego wkład Polski pochodzący z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) to 36 mln EUR. Poziom dofinansowania dla polskich beneficjentów nie jest jeszcze potwierdzony, aczkolwiek wynosił on dotychczas 85% kosztów kwalifikowanych.

Zakres wsparcia 

Program wspiera przede wszystkim przedsięwzięcia wdrażające działania miękkie, mające trwałe rezultaty. Oczekiwane produkty projektów (przykłady): plany działań i rozwoju, modele współpracy, studia wykonalności, pilotażowe wdrożenia, rekomendacje dla decydentów i praktyków w danej dziedzinie. Program nie finansuje projektów koncentrujących się wyłącznie na współpracy akademickiej, badaniach naukowych, networkingu, czy wymianie doświadczeń. Inwestycje są możliwe do zrealizowania tylko w charakterze pilotażowym lub demonstracyjnym.

Beneficjenci programu

Obszar wsparcia programu obejmuje następujące kraje i regiony: w Polsce – subregiony: miasto Szczecin, szczeciński, szczecinecko-pyrzycki, koszaliński, słupski, chojnicki, starogardzki, gdański, trójmiejski i elbląski (opcjonalnie subregion olsztyński); w Niemczech – okręgi (Landkreise) Mecklenburg-Vorpommern: Nordwestmecklenburg, Rostock, Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald oraz miasto na prawach powiatu (Kreisfreie Stadt) Rostock; w Danii – Gmina Regionalna Bornholm oraz Region Zealand (podregiony: Østsjælland, Vest- og Sydsjælland); w Szwecji – powiaty: Kalmar, Blekinge, Skåne i Kronoberg; na Litwie – powiaty: Klaipėda, Tauragė i Telšiai.

O dofinansowanie może ubiegać się szeroki wachlarz beneficjentów, w tym:
  • władze krajowe, regionalne i lokalne lub ich stowarzyszenia,
  • podmioty prawa publicznego lub prywatnego, agencje rozwoju regionalnego,
  • MŚP, ich klastry oraz sieci,
  • organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną,
  • organizacje międzynarodowe posiadające siedzibę operacyjną na obszarze programu,
  • szkoły, szkolnictwo wyższe i instytucje badawczo-rozwojowe,
  • instytucje ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i narodowego, instytucje wspierające.

Zakres tematyczny programu na lata 2021-2027

CP 1. Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej
1.2 – Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw i rządów
1.3 – Sprzyjanie wzrostowi i konkurencyjności MŚP
CP 2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem
2.2 – Promowanie energii odnawialnej poprzez inwestycje w moce wytwórcze
2.5 – Promowanie oszczędnego gospodarowania wodą
2.6 – Rozwój (przejście do) gospodarki o obiegu zamkniętym, poprzez inwestycje w sektorze gospodarki odpadami i efektywnego gospodarowania zasobami
CP 4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym przez wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych
4.5 – Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych
CS 1. Lepsze zarządzanie współpracą
6.3 – Działania międzyludzkie na rzecz zwiększenia zaufania
Przydatne linki
Przydatne dokumenty