UE

POŁUDNIOWY BAŁTYK

Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 to kontynuacja inicjatywy współpracy transgranicznej zapoczątkowanej w 2007 roku. Prace Wspólnego Komitetu Programującego, odpowiedzialnego za przygotowanie nowego programu rozpoczęły się wczesną wiosną 2020 roku. Gotowość operacyjna nowego programu prognozowana jest na II kwartał 2022 roku.

Cel programu

„Połączeni morzem dla zielonej i niebieskiej przyszłości” oraz „Innowacyjny, zrównoważony, atrakcyjny i aktywny Południowy Bałtyk” – to myśli przewodnie i wizja regionu, którą stawia sobie za cel program na kolejną perspektywę finansową UE.

Finansowanie 

Alokacja programu na lata 2021-2027 to ok. 83 mln EUR (ostateczna kwota będzie zatwierdzona przez Komisję Europejską). Wkład Polski do wspólnego budżetu programu wynosi 36 mln EUR i są to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poziom dofinansowania dla polskich beneficjentów nie jest jeszcze potwierdzony, aczkolwiek wynosił on dotychczas 85% kosztów kwalifikowanych.

Zakres wsparcia 

Program wspiera przede wszystkim działania „miękkie” o znaczeniu ponadnarodowym, tworzące trwałe rezultaty. Przykładowe produkty projektu, które muszą znaleźć praktyczne zastosowanie to m.in.: plany działań i rozwoju, modele współpracy, studia wykonalności, pilotażowe wdrożenia, rekomendacje dla decydentów i praktyków w danej dziedzinie. Program nie finansuje projektów koncentrujących się wyłącznie na współpracy akademickiej, badaniach naukowych, networkingu, czy wymianie doświadczeń. Inwestycje są możliwe do zrealizowania tylko w charakterze pilotażowym lub demonstracyjnym.

Beneficjenci programu

Obszar wsparcia programu obejmuje kolejno kraje i regiony: Polska (województwo warmińsko-mazurskie, pomorskie, zachodniopomorskie), Niemcy (landy Mecklen­burg-Vorpommern – Nordwestmecklenburg, Rostock, Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald, wolne miasto Rostock), Dania (subregion Østsjælland, Vest- og Sydsjælland), Szwecja (region Kalmar, Blekinge, Skåne and Kronoberg), Litwa (region Klaipėda, Tauragė and Telšiai).

O dofinansowanie może ubiegać się szeroki wachlarz beneficjentów, w tym:
  • władze krajowe, regionalne i lokalne lub ich stowarzyszenia,
  • podmioty prawa publicznego lub prywatnego,
  • organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną,
  • organizacje międzynarodowe posiadające siedzibę operacyjną na obszarze programu,
  • Europejskie  Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (mogą korzystać ze środków programu niezależnie od miejsca ich siedziby, o ile zasięg geograficzny ich działania obejmuje obszar programowy).

Zakres tematyczny programu na lata 2021-2027

PO1. Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej
1.2 – Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw i rządów
1.3 – Sprzyjanie wzrostowi i konkurencyjności MŚP
PO2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem
2.2 – Promowanie energii odnawialnej poprzez inwestycje w moce wytwórcze
2.5 – Promowanie oszczędnego gospodarowania wodą
2.6 – Rozwój (przejście do) gospodarki o obiegu zamkniętym, poprzez inwestycje w sektorze gospodarki odpadami i efektywnego gospodarowania zasobami
PO4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym przez wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych
4.5 – Zwiększenie roli kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych
ISO1. Lepsze zarządzanie współpracą
6.3 – Działania międzyludzkie na rzecz zwiększenia zaufaniaGdzie po informacje?

Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg Południowy Bałtyk
Marta Paradowska
tel.: +48 58 326 86 92
e-mail: m.paradowska@pomorskie.eu

STHB. 06.01.00-22-0002/16 Regionalny Punkt Kontaktowy – Pomorskie. Projekt współfinansowany ze środków pomocy technicznej programu Interreg Południowy Bałtyk na lata 2014-2020

Wspólny Sekretariat Programu Interreg Południowy Bałtyk
ul. Grunwaldzka 186 (GARNIZON)
80-266 Gdańsk
tel.: +48 58 746 38 55
fax: +48 58 761 00 30
e-mail: southbaltic@southbaltic.eu

Komitet Monitorujący 2014-2020
Przedstawiciel: Marta Paradowska
Z-ca przedstawiciela: Monika Cholewczyńska-Dmitruk

Komitet Programujący 2021-2027
Przedstawiciel: Marta Paradowska
Z-ca przedstawiciela: Monika Cholewczyńska-Dmitruk


Przydatne linki