Przejdź do komentarzy

PROGRAM ERASMUS +

Obszar tematyczny /właściwy RPS

Kształcenie, szkolenie, młodzież, sport/RPS Aktywni Pomorzanie

 

Syntetyczny opis celów Programu/ priorytety

Erasmus+ jest programem UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie. Stworzy dla ponad 4 mln Europejczyków możliwość rozwoju swoich umiejętności za granicą – odbycia studiów lub szkoleń, zdobycia doświadczenia zawodowego lub uczestnictwa w projekcie wolontariatu. Celem programu jest wkład w realizację założeń strategii „Europa 2020" na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego, jak również strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia 2020.

Do celów szczegółowych programu należy:

 • Podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności.
 • Wspieranie poprawy jakości, doskonałości innowacyjnej i umiędzynarodowienia instytucji edukacyjnych i szkoleniowych.
 • Wspieranie tworzenia i rozpowszechnienia wiedzy o europejskim obszarze uczenia się przez całe życie.
 • Poszerzanie międzynarodowego wymiaru kształcenia i szkolenia.
 • Poprawa nauczania i uczenia się języków oraz promowanie szerokiej różnorodności językowej.

Priorytety programu:

 • Zmniejszenie bezrobocia, w szczególności wśród młodych ludzi.
 • Wspieranie edukacji dorosłych, zwłaszcza w zakresie nowych umiejętności.
 • Zachęcanie młodzieży do udziału w procesie demokratycznym.
 • Wspieranie innowacji, współpracy i reform.
 • Ograniczanie zjawiska przedwczesnego kończenia nauki.
 • Wspieranie współpracy i mobilności między UE a krajami partnerskimi

W programie Erasmus + nie ma zastosowania pomoc publiczna. Instytucją Zarządzającą programu jest bezpośrednio Komisja Europejska. Podmiotem wdrażającym jest Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. Rola państw członkowskich, regionów w systemie zarządzania w kraju:  Komisja we współpracy z państwami członkowskimi regularnie monitoruje i przedstawia sprawozdania z wykonania oraz wyniki programu; Prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego.

BUDŻET I RODZAJ FINANASOWANIA

BUDŻET PROGRAMU:

14,7 mld EUR

w tym Polska:

Liczba projektów: 7261

Pozyskane dofinansowanie: 557,8 mln EUR

w tym Pomorskie:

Liczba projektów: 427

Pozyskane dofinansowanie: 29,9 mln EUR

 

RODZAJ FINANSOWANIA:

 • Dotacje: Nawet do 100% kosztów kwalifikowalnych – zależy od rodzaju projektu i działania
 • Instrument Gwarancji Pożyczek Studenckich (do 12 000 EUR w przypadku rocznego programu i do 18 000 EUR w przypadku programu do dwóch lat).

POTENCJALNI BENEFICJENCI

ZASIĘG TERYTORIALNY:

 • Państwa członkowskie, państwa przystęujące, kandydujące i potencjalni kandydaci
 • Państwa EFTA będące członkami EOG
 • Państwa objęte europejską polityką sąsiedztwa

POTENCJALNI WNIOSKODAWCY:

 • Osoby indywidualni (studenci, wykładowcy, stażyści)
 • Uczelnie wyższe, szkoły
 • Ośrodki analityczne
 • Instytucje badawcze

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Aleje Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

e-mail: kontakt@frse.org.pl

Tel.: +48 22 463 10 00

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

W ramach edukacji szkolnej:

 • Wyjazdy zagraniczne, m.in.: teaching assignment, szkolenia.
 • Działania służące uczeniu się, nauczaniu, szkoleniom.
 • Zarządzanie projektem i jego wdrażanie, w tym działania lokalne oraz organizacja spotkań związanych z zarządzaniem projektem.
 • Międzynarodowe spotkania projektowe.

W ramach kształcenia i szkolenia zawodowego:

 • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.
 • Opracowanie i wdrażanie nowych metod i materiałów szkoleniowych, włącznie z kształceniem w środowisku pracy.
 • Wdrażanie Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz europejskiego systemu zapewnienia jakości w kształceniu zawodowym.

W ramach szkolnictwa wyższego:

 • Mobilność studentów i pracowników uczelni.
 • Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus.
 • Pożyczki dla studentów podejmujących pełne studia drugiego stopnia w innym kraju uczestniczącym w programie.

W ramach edukacji dorosłych:

 • Edukacyjny wyjazdy zagraniczne, polegające na:
 • Udziale w kursach, szkoleniach, konferencjach.
 • Obserwacji pracy w organizacji zajmującej się niezawodową edukacją dorosłych.
 • Prowadzeniu zajęć dla dorosłych słuchaczy lub szkoleń dla kadry niezawodowej edukacji dorosłych w organizacji zagranicznej.
 • Spotkania międzynarodowe partnerów.
 • Międzynarodowe działania dot. szkoleń i uczenia się:
 • Krótkie wspólne szkolenia kadry – od 3 dni do 2 miesięcy.
 • Łączona mobilność dorosłych słuchaczy – od 5 dni do 2 miesięcy.
 • Dłuższe pobyty szkoleniowe kadry – prowadzenie zajęć w zagranicznej organizacji partnerskiej – od 2 do 12 miesięcy.
 • Opracowanie, testowanie i zatwierdzanie innowacyjnych programówo, metod i narzędzi edukacyjnych – tzw. Rezultatów Pracy Intelektualnej.
 • Wydarzenia upowszechniające Rezultaty Pracy Intelektualnej.

W ramach Młodzieży:

 • Wymiany młodzieżowe.
 • Wolontariat Europejski.
 • Europejski Korpus Solidarności – nowa inicjatywa KE skierowana do młodych Europejczyków, którzy chcą pomagać innym w sytuacjach nadzwyczajnych.
 • Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.
 • Budowanie trwałych relacji między instytucjami z różnych sektorów oraz między kształceniem formalnym i nieformalnym w celu dzielenia się wiedzą.
 • Opracowanie i wdrażanie nowych metod i materiałów szkoleniowych.
 • Wspieranie dialogu i budowanie relacji między młodymi ludźmi a instytucjami oraz osobami odpowiedzialnymi za politykę dotyczącą młodzieży.
 • Organizacja spotkań, debat, seminariów, konsultacji i warsztatów dot. polityki i działań instytucji unijnych wobec młodzieży.

W ramach sportu:

 • Wspieranie dla współpracy partnerskiej.
 • Wspieranie dla niekomercyjnych europejskich imprez sportowych obejmujących kilka państw członkowskich.
 • Wsparcie dla lepszego wykorzystania wyników badań przy kształtowaniu polityki.
 • Dialog z właściwymi europejskimi zainteresowanymi stronami.

MINIMALNE WYMAGANIA DLA PROJEKTÓW W PODZIALE NA AKCJE

W ramach programu Erasmus+ realizuje się akcje. Są one dodatkowo podzielone na osobne projekty i działania, które mają odrębne wymogi.

 1. Akcja 1 – Mobilność
 2. Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
 3. Akcja 3 – Wsparcie w reformowaniu polityk
 4. Działania „Jean Monnet"
 5. Sport

AKCJA 1 – MOBILNOŚĆ

Projekty mobilności w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży:

Projekty mobilności studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego

 • Liczba organizacji uczestniczących: podczas realizacji projektu zaangażowane muszą być co najmniej dwie organizacje z różnych krajów programu. W przypadku mobilności obejmującej kraje partnerskie minimum stanowi jedna organizacja z kraju programu i jedna z uprawnionego kraju partnerskiego.
 • Czas trwania projektu: 16 miesięcy lub 24 miesiące (mobilność między krajami programu) i 16 miesięcy lub 26 miesięcy (mobilność między krajami programu a krajami partnerskimi).

 Projekty mobilności osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego:

 • Liczba organizacji uczestniczących: co najmniej dwie organizacje uczestniczące z różnych krajów programu.
 • Czas trwania projektu: od roku do 2 lat.

 Projekty mobilności kadry edukacji szkolnej:

 • Uprawnione działania: projekt musi obejmować przynajmniej jedno z następujących działań: prowadzenie zajęć dydaktycznych, zorganizowane kursy lub szkolenia za granicą, job shadowing.
 • Liczba organizacji uczestniczących: co najmniej dwie organizacje uczestniczące z różnych krajów.
 • Czas trwania projektu: od roku do 2 lat.

Projekty mobilności kadry edukacji dorosłych:

 • Uprawnione działania: projekt musi obejmować przynajmniej jedno z następujących działań: prowadzenie zajęć dydaktycznych, zorganizowane kursy lub szkolenia za granicą, job shadowing.
 • Liczba organizacji uczestniczących: co najmniej dwie organizacje z różnych krajów.
 • Czas trwania projektu: od roku do 2 lat.

 Projekty mobilności osób młodych i pracujących z młodzieżą – obejmuje 2 rodzaje projektów:

 • Projekty mobilności osób młodych i pracujących z młodzieżą:
 • Uprawnione działania: projekt musi obejmować przynajmniej jedno z następujących działań: wymiany młodzieży, mobilność osób pracujących z młodzieżą.
 • Liczba organizacji uczestniczących: co najmniej dwie organizacje uczestniczące z różnych krajów.
 • Czas trwania projektu: 3 – 24 miesiące.
 • Inne: do formularza wniosku należy załączyć harmonogram dot. każdego działania zaplanowanego w projekcie, a także oświadczenie przedstawienia prawnego.
 • Projekty mobilności osób młodych: projekty w zakresie wolontariatu:
 • Liczba organizacji uczestniczących: co najmniej dwie organizacje uczestniczące z różnych krajów, z których przynajmniej jeden musi być krajem programu spoza UE lub krajem partnerskim sąsiadującym z UE.
 • Czas trwania projektu: 3 – 24 miesiące.

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus:

 • Liczba i profil organizacji uczestniczących: instytucje szkolnictwa wyższego z co najmniej trzech różnych krajów programu.
 • Liczba uczestników: dofinansowanie obejmuje maksymalnie 15 studentów posiadających stypendia i co najmniej 4 zaproszonych naukowców/wykładowców prowadzących gościnnie wykłady na dany nabór, zaangażowanych w działania dot. wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus.
 • Czas trwania projektu: od roku do 2 lat.

Kredyty programu Erasmus+ dla studentów studiów magisterskich:

 • Aby ubiegać się o kredyt student musi:
 • Być rezydentem państwa uczestniczącego w programie Erasmus+.
 • Mieć ukończony pierwszy stopień studiów w ramach szkolnictwa wyższego.
 • Zostać przyjętym na drugi stopień studiów.
 • Studia magisterskie, na jakich student zamierza studiować muszą odbywać się w kraju, w którym otrzymał on dyplom i oferować pełen program prowadzący do uzyskania tytułu magistra lub stopnia równoważnego.

 

AKCJA 2 - WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży:

 1. Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji:
 2. Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk
 • Liczba i profil organizacji uczestniczących: co najmniej trzy organizacje pochodzące z trzech różnych krajów programu.
 • Czas trwania projektu: 24 – 36 miesięcy (w dziedzinie szkolnictwa wyższego); 12 – 36 miesięcy (w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej i edukacji dorosłych); 6 – 36 miesięcy (w dziedzinie młodzieży).

Sojusze na rzecz wiedzy:

 • Liczba i profil organizacji uczestniczących: co najmniej sześć niezależnych organizacji z co najmniej trzech krajów programu, z których co najmniej dwie organizacje są instytucjami szkolnictwa wyższego i co najmniej dwie są przedsiębiorstwami.
 • Czas trwania projektu: 2 lub 3 lata.

Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych (są 3 różne grupy):

Grupa 1: Sojusz na rzecz umiejętności sektorowych służące identyfikowaniu potrzeb dotyczących umiejętności:

 • Liczba i profil organizacji uczestniczących: ten sojusz musi obejmować co najmniej 12 krajów programu, a w jego realizacji musi brać udział co najmniej dwóch pełnoprawnych partnerów, z których przynajmniej jeden musi reprezentować daną branżę, a jeden – organizatorów kształcenia i szkolenia.
 • Czas trwania projektu: 2 lub 3 lata.

Grupa 2: Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych służące projektowaniu i prowadzeniu kształcenia i szkolenia zawodowego:

 • Liczba i profil organizacji: sojusz ten musi obejmować co najmniej cztery kraje programu a jego realizacji musi brać udział co najmniej ośmiu pełnoprawnych partnerów, co których co najmniej trzech musi reprezentować przedsiębiorstwa, branżę lub przedstawicieli społecznych, a co najmniej trzech – organizatorów kształcenia i szkolenia.
 • Czas trwania projektu: 2 lub 3 lata.

Grupa 3: Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych służące opracowywaniu nowego podejścia strategicznego (plan działania) do kwestii współpracy sektorowej w zakresie umiejętności.

 • Liczba i profil organizacji uczestniczących: sojusz ten musi obejmować co najmniej osiem krajów programu, a w jego realizacji musi brać udział co najmniej 12 pełnoprawnych partnerów, z których co najmniej pięciu musi reprezentować przedsiębiorstwa, branżę lub sektor, a co najmniej pięciu – organizatorów kształcenia i szkolenia.
 • Czas trwania projektu: 4 lata.

Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym:

Liczba i profil organizacji uczestniczących:

 • Projekty krajowe: projekty obejmujące tylko jeden kraj partnerski – w projekcie musi uczestniczyć jeden uprawniony kraj partnerski oraz co najmniej dwa kraje programu. Ponadto jako partnerów muszą obejmować co najmniej jedną instytucję szkolnictwa wyższego z co najmniej dwóch krajów programu, co najmniej trzy instytucje szkolnictwa wyższego z kraju partnerskiego uczestniczącego w projekcie.
 • Projekty wielonarodowe: projekty obejmujące dwa lub więcej krajów partnerskich – w projekcie muszą uczestniczyć co najmniej dwa uprawnione kraje partnerskie oraz co najmniej dwa kraje programu. Kraje partnerskie mogą należeć do tego samego regionu lub do różnych. Ponadto jako partnerów projekty muszą obejmować co najmniej jedną instytucję szkolnictwa wyższego z co najmniej dwóch krajów programu, co najmniej dwie instytucje szkolnictwa wyższego z każdego kraju partnerskiego.

Czas trwania projektu: 2 lub 3 lata

Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży:

 • Liczba i profil organizacji uczestniczących: co najmniej 3 organizacje uczestniczące z trzech różnych krajów, spośród których przynajmniej jeden jest krajem programu, a jeden uprawnionym krajem partnerskim.
 • Czas trwania projektu: 9 miesięcy – 2 lata

 

AKCJA 3 - WSPARCIE W REFORMOWANIU POLITYK

Usystematyzowany dialog: spotkania osób młodych i decydentów do spraw młodzieży:

 • Liczba organizacji uczestniczących: muszą uczestniczyć co najmniej dwie organizacje uczestniczące z co najmniej dwóch różnych krajów, z których co najmniej jeden jest krajem programu.
 • Czas trwania projektu: 3 – 24 miesiące.
 • Inne kryteria: do formularza wniosku należy załączyć harmonogram dotyczące każdego spotkania zaplanowanego w projekcie oraz oświadczenie przedstawiciela prawnego.

AKCJA 4 - DZIAŁANIA "JEAN MONET"

Moduły „Jean Monnet":

 • Czas trwania projektu: 3 lata.

Katedry „Jean Monnet":

 • Profil katedr „Jean Monnet": kierownicy katedr „Jean Monnet" Muszą być stałymi pracownikami instytucji składającej wniosek oraz posiadać stopień profesora.
 • Czas trwania projektu: 3 lata.

Centra doskonałości „Jean Monnet":

 • Czas trwania projektu: 3 lata.

Wsparcie „Jean Monnet" na rzecz stowarzyszeń:

 • Czas trwania projektu: 3 lata

Sieci „Jean Monnet":

 • Czas trwania projektu: 3 lata.

Projekty „Jean Monnet":

 • Czas trwania projektu: 12, 18 lub 24 miesiące.

 

AKCJA 5 - SPORT

Współpraca partnerska:

 • Liczba i profil organizacji uczestniczących: co najmniej pięć organizacji z pięciu różnych krajów programu.
 • Czas trwania projektu: 12,18, 24, 30 lub 36 miesięcy. Czas trwania należy określić na etapie składania wniosku na podstawie celu i rodzaju działań w projekcie.

Współpraca partnerska na mniejszą skalę:

 • Liczba i profil organizacji uczestniczących: co najmniej trzy organizacje z trzech różnych krajów programu.
 • Czas trwania projektu: 12 – 24 miesiące.

Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe:

 • Uprawnione imprezy i uczestnicy: W europejskich imprezach sportowych organizowanych w jednym kraju muszą brać udział uczestnicy z co najmniej 12 różnych krajów. W europejskich imprezach sportowych organizowanych jednocześnie w kilku krajach programu muszą brać udział uczestnicy z 12 różnych krajów programu. Warunek jest spełniony, jeżeli uczestnicy biorą udział we wszystkich imprezach.
 • Czas trwania projektu: do roku.

ERASMUS + WAŻNE LINKI

STRONA INTERNETOWA DOMOWA:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

NABORY:

http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/

PRZEWODNIK PROGRAMU:

http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/02/erasmus-plus-programme-guide_pl.pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+": unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0073:PL:PDF

AKTUALNOŚCI O ERASMUSIE

ERASMUS 2021-2027 - Pomorskie webinarium informacyjne

Zachęcamy do pobrania materiałów szkoleniowych ze spotkania informacyjnego nt. programu Erasmus+, które odbyło się w dniu 15 czerwca 2021r.

ERASMUS + cykl webinariów Działam – Upowszechniam – Inspiruję

W terminie 8 - 29.06.2021 odbędzie się cykl szkoleń "Działam – Upowszechniam – Inspiruję". Jest odpowiedzią na zagadnienia z zakresu upowszechniania rezultatów projektów.

ERASMUS + Czerwcowe Webinarium Informacyjne

W dniu 15 czerwca 2021 roku odbędzie się Pomorskie regionalne webinarium informacyjne dla programu Erasmus. Zachęcamy do uczestnictwa.

Otwarty Dzień Informacyjny Programu ERASMUS + już 15 kwietnia

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce zaprasza na Ogólnopolski Dzień Informacyjny.

Nowy przewodnik po programie ERASMUS.

Z przewodnikiem po programie Erasmus+ powinien zapoznać się każdy, kto chce zrozumieć, na czym polega program Erasmus+. Uczestnicy i organizacje uczestniczące znajdą w nim pełne informacje o wszystkich możliwościach, jakie oferuje program Erasmus+.


Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Akceptuj