UE
POŁUDNIOWY BAŁTYK
Nowa wersja programu Interreg Południowy Bałtyk 2014 -2020

Nowa wersja programu Interreg Południowy Bałtyk 2014 -2020

Komisja Europejska (KE) zaakceptowała zmianę dokumentu programowego. Nowa wersja obowiązuje od 6 listopada 2023 r.

Zakres zmian

Zmiany w programie dotyczą w szczególności pokazania przesunięć finansowania między priorytetami. Zostały one wprowadzone w latach 2019, 2022 i 2023, ale wówczas, zgodnie z art. 30 ust. 5 rozporządzenia Unii Europejskiej nr 1303/2013, nie wymagały decyzji KE. Całkowite wydatki kwalifikowalne, wykazywane w ramach wykonania każdej osi priorytetowej, zostały odpowiednio dostosowane. W tabelach o numerach od 6 do 9, które dotyczą kodów interwencji, form finansowania, typu terytorium i mechanizmu terytorialnego realizacji, podaliśmy nowe kwoty odpowiadające tym przesunięciom.

Ponadto, w sekcji 5. Przepisy wykonawcze, w tabeli nr 22 zaktualizowaliśmy dane kontaktowe i nazwy instytucji.

Dodatkowo, zmniejszyliśmy wartość wskaźnika produktu CO01 (Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie) w osi priorytetowej 1 (Rozwój MŚP), ustalając ją na 280, zamiast 350. Odpowiada to pierwotnie planowanej wartości wskaźnika CO04 (Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe), usuniętego wraz ze wskaźnikiem CO02 (Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe) w ramach zmiany programu z 2019 r. Odzwierciedla to zamierzoną, docelową liczbę przedsiębiorstw, które miały otrzymać wsparcie niefinansowe z programu.

Usunęliśmy wskaźnik CO02 dlatego, że w programie nie zapewnialiśmy wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw. Ponadto, dodatkowym powodem zmniejszenia wartości wskaźnika CO01 do 280 było przeniesienie finansowania z osi priorytetowej 1 do innych osi priorytetowych programu.

Odstąpienie od oceny oddziaływania na środowisko

W związku z technicznym charakterem wprowadzanej zmiany, stanowiącej niewielką modyfikację programu, uzgodniliśmy z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym, że odstąpimy od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tej zmiany. Jest to zgodne z art. 48 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.).

Nowa wersja programu znajduje się w zakładce Prawo i dokumenty.

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)