UE
Nabór podmiotów do obsługi Krajowego Punktu Programu URBACT IV na lata 2021-2027

Nabór podmiotów do obsługi Krajowego Punktu Programu URBACT IV na lata 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące funkcję Instytucji Koordynującej Program URBACT IV ogłasza nabór na powołanie i obsługę Krajowego Punktu URBACT IV. Zapraszamy do składania ofert instytucje zainteresowane pełnieniem tej funkcji.

Krajowy Punkt URBACT IV (KPU) musi być podmiotem publicznym lub równoważnym lub podmiotem o charakterze niezarobkowym, zajmującym się zrównoważonym rozwojem obszarów miejskich.

KPU w Polsce musi posiadać:

 • wiedzę w zakresie zrównoważonego, zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich i innowacji miejskich oraz znajomość ram i instrumentów polityki unijnej i krajowej;
 • umiejętności komunikacyjne, doświadczenie i zdolność do przekazywania treści skierowanych do różnych odbiorców za pomocą cyfrowych narzędzi komunikacyjnych (strona internetowa, biuletyny, media społecznościowe itp.) oraz podczas wydarzeń;
 • doświadczenie i zdolność do organizowania i prowadzenia wydarzeń na poziomie krajowym (np. dni informacyjne, konferencje, seminaria, warsztaty itp.), w tym przygotowywania programów, zapraszania prelegentów, zarządzania rejestracją itp.;
 • zdolność do dotarcia do odpowiednich odbiorców docelowych, w tym szerokie kontakty z przedstawicielami władz samorządowych;
 • zdolność do prowadzenia dialogu z władzami krajowymi odpowiedzialnymi za politykę miejską (odpowiednie ministerstwa, instytucje zarządzające programami operacyjnymi itp.);
 • doświadczenie w opracowywaniu projektów europejskich, zarządzaniu nimi i ich rozwoju;
 • zdolność do komunikowania się z Sekretariatami URBACT i innymi interesariuszami posługującymi się językiem angielskim.

Kryteria oceny opisane zostały w Formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym Załącznik w Materiałach poniżej. Na ich podstawie MFiPR wybierze instytucję, która w sumie otrzyma najwięcej punktów z wszystkich kryteriów. Wybór zostanie zatwierdzony przez Francuską Narodową Agencję Spójności Terytorialnej (fr. Agence nationale de la cohésion des territoires), pełniącą rolę Instytucji Zarządzającej Programem URBACT IV z ramienia Komisji Europejskiej. Instytucja Zarządzająca podpisze umowę na pełnienie funkcji Krajowego Punktu URBACT IV zawierającą zakres realizowanych działań i deklarację przekazywania środków finansowych. Umowa zostanie podpisana na 3,5 roku funkcjonowania Punktu Kontaktowego, z możliwością przedłużenia.

W celu wspierania koordynacji, synergii i spójności działań na poziomie unijnym na rzecz informowania i promowania zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, zgodnie z oczekiwaniami KE, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przewiduje możliwość rozszerzenia zadań KPU o zadania dot. obsługi tzw. European Urban Initiative (EUI) Urban Contact Points  (czyli Miejskich Punktów Kontaktowych Europejskiej Inicjatywy Miejskiej). EUI Urban Contact Points zostaną utworzone w I połowie 2023 r. Funkcjonowanie EUI Urban Contact Points również będzie regulowała umowa z Instytucją Zarządzającą EUI. EUI Urban Contact Points będzie musiał spełniać warunki określone w dokumencie Terms of Reference, który zostanie opracowany w I kwartale 2023 r.

W ramach URBACT IV zadania KPU będą obejmowały:

 1. Działania informacyjne, komunikacyjne, promocyjne oraz rozpowszechnianie zaproszeń, działań, treści tematycznych i dobrych praktyk dotyczących Programu URBACT IV i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich:
 • organizowanie co najmniej jednego dedykowanego dnia informacyjnego w roku lub jednej sesji tematycznej, w celu przedstawienia Programu URBACT, przekazywanie zaproszeń do sieci, organizacja warsztatów i sesji dotyczących treści tematycznych i dobrych praktyk pochodzących z miast/sieci/działań URBACT. Pożądana jest organizacja wspólnych dni informacyjnych z Miejskimi Punktami Kontaktowymi EUI, jeśli pozwolą na to terminy,
 • uaktualnianie strony internetowej Krajowego Punktu URBACT co najmniej raz w miesiącu o wiadomości, artykuły lub inne materiały,
 • wkład w wydarzenia (stanowiska, prezentacja publiczna, moderacja) organizowane przez inne organizacje/instytucje zajmujące się rozwojem miast, takie jak Europejska Inicjatywa Miejska, Rada Gmin i Regionów Europy i inne,
 • wykorzystanie co najmniej jednego medium społecznościowego (Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram lub inne) do komunikowania się i angażowania obecnych i potencjalnych beneficjentów URBACT,
 • tworzenie biuletynu przekazującego wiadomości i informacje o wydarzeniach związanych z programem URBACT,
 • tworzenie cyfrowych materiałów graficznych (infografiki, filmy, wizualizacje) w celu komunikowania o działaniach i zaproszeniach w ramach programu URBACT,
 • tłumaczenie wiadomości/artykułów/treści z języka angielskiego na język polski oraz z polskiego na angielski w razie potrzeby,
 • prowadzenie innych działań, które zostaną uznane za istotne w tym zakresie.
 1. Sieciowanie krajowe:
 • organizacja i udział w spotkaniach/warsztatach dla miast URBACT w celu wymiany informacji na temat ich wyzwań i postępów w odniesieniu do ich działań URBACT: Lokalne grupy URBACT, działania i możliwości finansowania zintegrowanych planów działania lub planów transferu,
 • organizacja i udział w spotkaniach władz krajowych i lokalnych zaangażowanych w URBACT w celu ewentualnego wykorzystania wiedzy/działań lub wsparcia pracy miast,
 • organizacja i udział w spotkaniach pomiędzy miastami URBACT a fundatorami (Instytucje Zarządzające, Dyrekcje Generalne lub agencje Komisji Europejskiej, sponsorzy, itp.),
 • organizacja i udział w spotkaniach lub wydarzeniach, które wzmacniają dialog między władzami lokalnymi lub władzami lokalnymi i krajowymi – pełnienie funkcji platformy dialogu i wymiany informacji dotyczącej zrównoważonego rozwoju miejskiego włączającej różne poziomy zarządzania.
 1. Wsparcie dla wnioskodawców/beneficjentów URBACT:
 • udział w spotkaniach Lokalnych Grup URBACT, prezentowanie korzyści płynących z sieci URBACT,
 • informowanie przedstawicieli miast o możliwościach finansowania projektów na poziomie unijnym i krajowym poprzez dedykowane spotkania (online lub osobiście) lub poprzez udostępnianie odpowiednich informacji. W tym celu krajowe punkty URBACT powinny koordynować działania m.in. z punktami kontaktowymi EUI w celu przedstawienia możliwości finansowania z EUI,
 • omawianie z władzami lokalnymi najlepszych sposobów komunikowania lokalnych działań, wyników i produktów; komunikowanie wyników na szczeblu krajowym,
 • prowadzenie innych działań, które zostaną uznane za istotne w tym zakresie.
 1. Koordynacja:
 • regularna komunikacja on-line (w tym korespondencja mailowa, platforma współpracy online, rozmowy telefoniczne, webinaria) z Sekretariatem URBACT oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej,
 • osobiste spotkania koordynacyjne/szkoleniowe (raz w roku), w stosownych przypadkach wspólne lub połączone ze spotkaniem miejskich punktów kontaktowych Europejskiej Inicjatywy Miejskiej,
 • pełnienie funkcji platformy dialogu i wymiany informacji dotyczącej zrównoważonego rozwoju miejskiego włączającej różne poziomy zarządzania.
 1. Zadania dotyczące sprawowania funkcji EUI Urban Contact Points (w przypadku rozszerzenia zadań punktu o zadania związane z EUI):
 • informowanie i zwiększanie świadomości o naborach EUI, w tym organizacja sesji informacyjnych w tym zakresie;
 • ułatwianie dialogu i dwukierunkowego kanału komunikacji między EUI a zainteresowanymi stronami w całej Unii Europejskiej,
 • podnoszenie świadomości, docieranie do odbiorców i informowanie o EUI oraz o produktach i rezultatach inicjatywy,
 • dostosowywanie treści komunikacji i rozpowszechniania EUI do odbiorców na poziomie lokalnym, regionalnym i państw członkowskich,
 • rozpowszechnianie i wymiana informacji na temat dostępnej wiedzy o miastach oraz ułatwianie jej tworzenia,
 • promowanie przeprowadzanych co dwa lata badań perspektywicznych,
 • wspieranie działań związanych z budowaniem potencjału EUI na poziomie państw członkowskich,
 • określanie potrzeb, organizowanie specjalnych działań i mobilizowanie lokalnych, regionalnych i krajowych podmiotów, w tym docelowych instytucji zarządzających jako beneficjentów,
 • ułatwianie łączenia działań EUI, programów polityki spójności i instytucji zarządzających,
 • działanie jako kluczowy rozmówca miast z artykułu 11 (dyrektywa UE 2021/1058), przyczynianie się do tworzenia i animowania sieci tych miast na poziomie UE,
 • inicjowanie współpracy i tworzenia sieci na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym w zakresie odpowiednich działań związanych ze zrównoważonym rozwojem miast,
 • inicjowanie współpracy i tworzenia sieci na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym w zakresie odpowiednich działań dotyczących zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, łączenie z innymi politykami, programami i inicjatywami UE, które są istotne,
 • łączenie krajowych działań państw członkowskich z agendą miejską dla UE, a także z innymi istotnymi działaniami międzyrządowymi w zakresie zrównoważonego rozwoju miast,
 • partnerska współpraca w zakresie wspólnych działań z Krajowymi Punktami URBACT, w tym m.in.: wspieranie sekretariatu URBACT w działaniach związanych z budowaniem potencjału w miastach URBACT i innych, Wspieranie sekretariatu URBACT w działaniach związanych z wymianą wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju miast, wspieranie miast poprzez krajowe inicjatywy w zakresie przekazywania dobrych praktyk URBACT, inne działania uzupełniające.

Prosimy o składanie ofert, zgodnie z kryteriami wyznaczonymi w formularzu zgłoszeniowym do 13 stycznia 2023 r. do godziny 12:00 na adres: miasta@mfipr.gov.pl. Osobą do kontaktu jest Pani Marta Zimny: e-mail: marta.zimny@mfipr.gov.pl, tel. 22 273 85 82.

Załączniki:
Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)