UE
KREATYWNA EUROPA
European Heritage Hub – nabór wniosków na projekt pilotażowy

European Heritage Hub – nabór wniosków na projekt pilotażowy

https://pexels.com/
04.08.2022
Dominika Niksa
Dominika
Niksa
AUTOR
Dominika Niksa
Dominika
Niksa
04.08.2022

Dziedzictwo kulturowe Europy w całej swojej różnorodności niesie ze sobą ogromne wartości dla obywateli. Jego rolę jako kluczowego zasobu dla przyszłości Europy podkreślono podczas Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego w 2018 roku. Ten czas jasno wykazał potencjał dziedzictwa kulturowego w podnoszeniu świadomości obywateli w tym zakresie i angażowania ich w projekty europejskie. Europejski Rok promował wspólną historię i wartości Europy poprzez szereg działań i wydarzeń skierowanych do wszystkich grup społecznych, a zwłaszcza młodszych pokoleń.

Bazując na wynikach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, Komisja Europejska zaproponowała kontynuowanie działań, aby zwiększyć skalę sukcesu Europejskiego Roku oraz zapewnić trwały wpływ tej inicjatywy.

Jednym z takich działań jest ogłoszony nabór wniosków w ramach projektu pilotażowego European Heritage Hub.

Głównymi celami działania wspierającego utworzenie European Heritage Hub są:

 • promowanie wspólnych działań poprzez łączenie międzysektorowej wiedzy i zasobów – zarówno publicznych jak i prywatnych – w sektorze dziedzictwa kulturowego;
 • promowanie holistycznego i zintegrowanego podejścia do polityki w zakresie dziedzictwa kulturowego na wszystkich poziomach (na poziomie UE lub na poziomie transnarodowym, krajowym i regionalnym) oraz przyczynianie się do jego realizacji zgodnie z europejskimi ramami działania opublikowanymi przez Komisję Europejską w 2018 r.;
 • monitorowanie włączania dziedzictwa kulturowego do odpowiednich polityk na szczeblu unijnym, krajowym oraz –  w stosownych przypadkach –  regionalnym i lokalnym;
 • dostarczanie Komisji odpowiednich danych, analiz, badań i zaleceń dotyczących zintegrowanego wymiaru dziedzictwa z politykami publicznymi na wszystkich poziomach sektorów publicznych;
 • promowanie innowacyjnych modeli partycypacyjnego sprawowania rządów i zarządzania dziedzictwem kulturowym, z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, w tym władz publicznych, podmiotów prywatnych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Projekt można składać indywidualnie lub w partnerstwie składającym się z co najmniej dwóch podmiotów posiadających osobowość prawną i pochodzących z krajów UE. Czas trwania projektu to maks. 24 miesiące.

W ramach projektu należy obowiązkowo uwzględnić poniższe działania:

 • dzielenie się wiedzą (Knowledge sharing);
 • budowanie sieci (networking);
 • szkolenia i budowanie zdolności;
 • laboratorium polityki;
 • laboratorium rozwoju;
 • komunikacja i rozpowszechnianie

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji konkursowej. Aplikacje przyjmowane są za pomocą portalu Funding&Tender opportunities

Termin składania wniosków: 18 października 2022 godz. 17.00.

Źródło: https://kreatywna-europa.eu/

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)