Europejska Współpraca Terytorialna. Projekty zrealizowane z udziałem instytucji z województwa pomorskiego w okresie programowania 2007-2013

Niniejsza publikacja przedstawia efekty wybranych projektów międzynarodowych wdrażanych w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP) z udziałem instytucji z województwa pomorskiego w okresie 2007-2013 oraz opisuje możliwości ubiegania się o środki finansowe w perspektywie 2014-2020.

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA REGIONALNYCH PROGRAMÓW STRATEGICZNYCH Z PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

Broszura informacyjna nt. możliwości finansowania zadań wynikających z RPSów ze środków programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) 2014-2020. Broszura została przygotowana w celu ułatwienia Państwu korzystanie z w/w programów, poszczególne źródła finansowania zostały uporządkowane wg RPSów i będą na bieżąco aktualizowane.

POMORSKIE W REALIZACJI INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ INTERREG III

Niniejsza publikacja prezentuje realizowane w naszym regionie projekty, które były współfinansowane w ramach Programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III. Ostatnie z nich zakończyły się w roku 2008, a ich efekty dopiero się ujawniają. Beneficjenci z Województwa Pomorskiego zaangażowali się w ponad 100 takich przedsięwzięć, których łączny budżet przekroczył 12 mln euro.

OD INICJATYWY INTERREG III DO EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

W zjednoczonej Europie istotnego znaczenia nabierają międzynarodowe powiązania gospodarcze i społeczne rozwijających się regionów. Współpraca międzynarodowa na poziomie przygranicznym, transnarodowym i międzyregionalnym stanowi nowy odrębny Cel 3 Polityki Spójności Unii Europejskiej. Dla pomorskich podmiotów oznacza to więcej środków na realizację projektów.