UE

Innowacje, digitalizacja i komercjalizacja wiedzy

Oferta programów Interreg

 

  • Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027
PO 1. Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej
1.2 – Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw i rządów
1.3 – Promowanie oszczędnego gospodarowania wodą

  • Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027
Priorytet 1. Innowacyjne społeczeństwa
1.1 Odporna gospodarka i społeczeństwo
1.2 Responsywne usługi publiczne

  • Interreg Europa Środkowa 2021-2027
Priorytet 1. Współpraca na rzecz inteligentnej Europy Środkowej
1.1 Wzmacnianie zdolności innowacyjnych
1.2 Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

  • Interreg Europa 2021-2027

Program wspiera cele polityki spójności wskazane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

 

Oferta programów Komisji Europejskiej

 

  • Horyzont Europa 2021-2027
FILAR I – Doskonała baza naukowa
FILAR II – Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa
FILAR III – Innowacyjna Europa

 

  • Cyfrowa Europa 2021-2027

 

  •  SMP 2021-2027 

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w 3 kluczowych obszarach: zrównoważonej transformacji i cyfryzacji, swobodnym prowadzeniu działalności gospodarczej na obszarze jednolitego rynku, a także poza nim oraz lepszym dostępie do finansowania.

 

  •  CEF 2021-2027 
Obszar priorytetowy 3:
Przyczynianie się do opracowywania projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, dotyczących upowszechnienia oraz dostępu do bezpiecznych i chronionych sieci o bardzo dużej przepustowości, w tym systemów 5G, oraz do zwiększenia odporności i przepustowości cyfrowych sieci szkieletowych na terytoriach Unii poprzez połączenie ich z sąsiadującymi terytoriami, jak również do cyfryzacji sieci transportowych i energetycznych

 

  •  EU4Health 2021-2027 
Cel ogólny 4: Wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej, ich odporności i zasobooszczędności
Ulepszenie danych dotyczących zdrowia, narzędzi i usług cyfrowych, transformacja cyfrowa opieki zdrowotnej

 

Oferta Funduszy Norweskich

 

  •  Fundusze Norweskie i EOG 2014-2021 

Program Przedsiębiorczość i Innowacje