UE

Innowacje, digitalizacja i komercjalizacja wiedzy

Oferta programów Interreg

 

Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027

PO2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem
2.2 – Promowanie energii odnawialnej przez inwestycje w moce wytwórcze
2.5 – Promowanie oszczędnego gospodarowania wodą
2.6 – Rozwój (przejście do) gospodarki o obiegu zamkniętym, poprzez inwestycje w sektorze gospodarki odpadami i efektywnego gospodarowania zasobami

Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Priorytet 1. Innowacyjne społeczeństwa
1.1 Odporna gospodarka i społeczeństwo
1.2 Responsywne usługi publiczne

Interreg Europa Środkowa 2021-2027

Priorytet1. Współpraca na rzecz inteligentnej Europy Środkowej
1.1 Wzmacnianie zdolności innowacyjnych
1.2 Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

Interreg Europa 2021-2027

Wszystkie cele polityki spójności dot. środowiska i energii wskazane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

 

Oferta programów Komisji Europejskiej

Horyzont Europa 2021-2027

FILAR I – Doskonała baza naukowa
FILAR II – Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa
FILAR III- Innowacyjna Europa

Cyfrowa Europa 2021-2027

 

Program jednolitego rynku  2021-2027 (SMP)

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w trzech kluczowych obszarach: w zrównoważonej transformacji i cyfryzacji, swobodnym prowadzeniu działalności gospodarczej na obszarze jednolitego rynku oraz poza nim, a także w lepszym dostępie do finansowania.

Łącząc Europę 2021-2027 (CEF)

Obszar priorytetowy 3:
Przyczynianie się do opracowywania projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, dotyczących upowszechnienia oraz dostępu do bezpiecznych i chronionych sieci o bardzo dużej przepustowości, w tym systemów 5G, oraz do zwiększenia odporności i przepustowości cyfrowych sieci szkieletowych na terytoriach Unii poprzez połączenie ich z sąsiadującymi terytoriami, jak również do cyfryzacji sieci transportowych i energetycznych

Program dla zdrowia 2021-2027 (EU4Health)

Cel ogólny 4: Wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej, ich odporności i zasobooszczędności
Ulepszenie danych dotyczących zdrowia, narzędzi i usług cyfrowych, transformacja cyfrowa opieki zdrowotnej