UE

Energia i Środowisko

Oferta programów Interreg

 

  • Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027
PO2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem
2.2 – Promowanie energii odnawialnej przez inwestycje w moce wytwórcze
2.5 – Promowanie oszczędnego gospodarowania wodą
2.6 – Rozwój (przejście do) gospodarki o obiegu zamkniętym, poprzez inwestycje w sektorze gospodarki odpadami i efektywnego gospodarowania zasobami

  • Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027
Priorytet 2. Społeczeństwo korzystające z zasobów wody
2.1 Zrównoważone zasoby wody
2.2 Niebieska gospodarka
Priorytet 3. Społeczeństwo neutralnej emisji CO2
CS3.1 Gospodarka o obiegu zamkniętym
CS3.2 Transformacja energetyczna
CS3.3 Inteligentny zielony transport

  • Interreg Europa Środkowa 2021-2027
Priorytet 2. Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej
2.1 Wspieranie transformacji energetycznej dla neutralności klimatycznej
2.2 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu
2.3 Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym
2.4 Ochrona środowiska
2.5 Zielona mobilność miejska

  • Interreg Europa 2021-2027

Wszystkie cele polityki spójności dot. środowiska i energii wskazane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.

 

Oferta programów Komisji Europejskiej

 

  • LIFE 2021-2027
Obszar Priorytetowy Środowisko
Podprogram – Przyroda i różnorodność biologiczna
Podprogram – Gospodarka w obiegu zamkniętym
Obszar Priorytetowy Klimat
Łagodzenie klimatu
Przejście na czystą energię

 

  • CEF 2021-2027
Obszary priorytetowe
1. Przyczynianie się do opracowywania projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, dotyczących dalszej integracji wydajnego i konkurencyjnego wewnętrznego rynku energii, interoperacyjności sieci w wymiarze ponadgranicznym i ponad sektorowym, ułatwiających dekarbonizację gospodarki, promujących efektywność energetyczną i zapewniających bezpieczeństwo dostaw
2. Ułatwianie współpracy transgranicznej w dziedzinie energii, w tym energii odnawialnej

 

Oferta Funduszy Norweskich

 

  • Fundusze norweskie i EOG 2014-2021
Program Środowisko, Energia i zmiany klimatu