Przejdź do komentarzy

Adres do korespondencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego
ul. Okopowa 21/27
80-810 GDAŃSK

Siedziba Punktu Kontaktowego dla programów międzynarodowych:

5 piętro - pok. 501, 517

ul. Augustyńskiego 1
80-810 GDAŃSK

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informujemy, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zarząd Województwa Pomorskiego, z siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: drrp@pomorskie.eu lub tel. 58 326 86 83;
  • dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: iod@pomorskie.eu lub tel. 58 326 85 18;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze) oraz art. 6 ust.1 lit. e RODO (tj. interes publiczny) wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa; ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020; Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, z późn. zm.); Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna" (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, z późn. zm.); Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 232/ 2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa (Dz. Urz. UE L 77 z 15.3.2014); Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 897/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. ustanawiającego przepisy szczegółowe dotyczące wdrażania programów współpracy transgranicznej finansowanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 232/2014 ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa (Dz. Urz. UE L 244 z 19.8.2014); Programu Polska-Rosja 2014-2020, Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, Programu Południowy Bałtyk, Programu INTERREG Europe, programu Central Europe, Programu URBACT III, ESPON 2020, HORYZONT 2020, COSME, ERASMUS+, Programu Współpracy z Norwegią, Programu Współpracy ze Szwajcarią, Planu Junckera, Instrumentu Łącząc Europę, LIFE, HEALTH, EaSI oraz poprzedniych edycji w celach informacyjno-promocyjnych;
  • Pani/Pana dane zostaną przekazane innym podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług informatycznych). Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami; 
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udzielenia informacji. Jest Pan/Pani zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji ww. celu. 

Adam Mikołajczyk - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego
tel. (58) 32 68 684 - Sekretariat Departamentu
fax. (58) 32 68 688
e-mail: drrp@pomorskie.eu

Referat Programów Międzynarodowych

Monika Cholewczyńska-Dmitruk 
tel. (58) 32 68 683
pokój 501
e-mail: m.cholewczynska@pomorskie.eu

Marta Paradowska
tel. (58) 32 68 692
pokój 517
e-mail:m.paradowska@pomorskie.eu

Sylwia Bryła
tel. (58) 32 68 903
pokój 517
e-mail: s.bryla@pomorskie.eu

Małgorzata Jankiewicz
tel. (58) 32 68 979
pokój 517
e-mail: m.jankiewicz@pomorskie.eu

Anna Galic 
tel. (58) 32 68 682
pokój 517
e-mail: a.galic@pomorskie.eu

Dominika Niksa
tel. (58) 32 68 104
pokój 501
e-mail: d.niksa@pomorskie.eu

Przedstawiciele Województwa Pomorskiego w Komitetach Monitorujacych (KM):

Adam Mikołajczyk - KM EIS Polska-Rosja 2014-2020, KM Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 (zastępca)

Monika Cholewczyńska-Dmitruk - KM Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020, KM Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 (zastępca), KM EIS Polska-Rosja 2014-2020 (zastępca)

Marta Paradowska - KM Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

 Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Akceptuj
// ]]>