UE

REGION MORZA BAŁTYCKIEGO

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 wspiera transnarodową współpracę poprzez finansowanie projektów, dotyczących kluczowych wyzwań i szans dla regionu. Projekty tej rangi stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie poradzić sobie samodzielnie, gdzie wymagane jest zaangażowanie podmiotów całego makroregionu bałtyckiego.

Cel programu

Głównym celem programu jest wdrażanie korzystnych dla mieszkańców regionu Morza Bałtyckiego rozwiązań z zakresu innowacji, inteligentnego gospodarowania wodą i neutralności klimatycznej.

Finansowanie 

Budżet programu na lata 2021-2027 to wkład 251 mln EUR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 9,7 mln EUR ze środków norweskich.
Poziom dofinansowania projektów:
 • priorytet 1-3: 80% z EFRR – dla partnerów z UE, do 50% ze środków norweskich dla partnerów z Norwegii,
 • priorytet 4: 80% dofinansowania z EFRR oraz funduszy norweskich dla partnerów ze wszystkich krajów obszaru wsparcia,
 • partnerzy projektu spoza obszaru objętego programem otrzymujący wsparcie z EFRR są uprawnieni do uzyskania do 80% dofinansowania.

Zakres wsparcia 

Program wspiera głównie projekty wdrażający działania o charakterze miękkim, mające znaczenie ponadnarodowe. Oczekiwane rezultaty projektów (przykłady):
 • zintegrowane usługi publiczne dostosowane do potrzeb określonych obszarów,
 • opracowanie wspólnych norm w celu harmonizacji systemów mobilności między miastami, ich obrzeżami oraz ponad granicami,
 • opracowanie mechanizmów wsparcia i usług pomagającym przedsiębiorstwom włączyć się do gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • wzmocnienie integracji różnych systemów energetycznych i powiązanie odbiorców energii z różnych sektorów.
Program nie finansuje projektów koncentrujących się wyłącznie na współpracy akademickiej, badaniach naukowych czy networkingu. Zrealizowanie inwestycji jest możliwe, ale tylko w projekcie pilotażowym lub demonstracyjnym i o małej skali.

Beneficjenci programu

Program jest realizowany na obszarze dziewięciu krajów, z których osiem to państwa członkowskie UE (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Szwecja i część Niemiec) oraz część Norwegii. W każdym projekcie wymagany jest udział instytucji z co najmniej 3 państw, w tym 2 krajów z obszaru wsparcia programem. Wskazane jest zaangażowanie w projekt szczebli decyzyjnych i wykonawczych, adekwatnych do wagi podejmowanych działań.
O dotacje w programie mogą ubiegać się m.in:
 • władze i instytucje publiczne,
 • dostawcy i odbiorcy usług,
 • ośrodki transferu technologii, agencje regionalne, stowarzyszenia osób prawnych,
 • instytucje doradcze, wyższe uczelnie, organizacje badawcze,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa.

Zakres tematyczny programu na lata 2021-2027

Priorytet 1. Innowacyjne społeczeństwa
1.1 Odporna gospodarka i społeczeństwo
1.2 Responsywne usługi publiczne
Priorytet 2. Społeczeństwo korzystające z zasobów wody
2.1 Zrównoważone zasoby wody
2.2 Niebieska gospodarka
Priorytet 3. Społeczeństwo neutralnej emisji CO2
3.1 Gospodarka o obiegu zamkniętym
3.2 Transformacja energetyczna
3.3 Inteligentny zielony transport
Priorytet 4. Zarządzanie współpracą
4.1 Platformy projektów
4.2 Zarządzanie makroregionalne
Przydatne dokumenty