UE

REGION MORZA BAŁTYCKIEGO

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 wspiera transnarodową współpracę poprzez finansowanie projektów, dotyczących kluczowych wyzwań i szans dla regionu. Projekty tej rangi stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie poradzić sobie samodzielnie, gdzie wymagane jest zaangażowanie podmiotów całego makroregionu bałtyckiego.

Cel programu

Głównym celem programu jest wsparcie przejścia na zieloną i odporną gospodarkę i budowanie świadomego społeczeństwa. W nowym programie będzie obowiązywać polityka skierowana na odbiorcę programu. Program będzie zorientowany na zapotrzebowanie i wspieranie władz publicznych w zaspokajaniu potrzeb ich grup docelowych.

Finansowanie 

Ostateczna wysokość budżetu programu podana zostanie w zatwierdzonym przez Komisję Europejską programie operacyjnym. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotychczas poziom dofinansowania był różny ze względu na kraj członkowski/współpracujący – dla polskich beneficjentów (sektor publiczny) wynosił on 85%. Duże, małe i mikro przedsiębiorstwa oraz pozostałe prywatne podmioty gospodarcze, podlegają innym zasadom przyznawania środków (pomoc publiczna).

Zakres wsparcia 

Program wspiera przede wszystkim działania o charakterze „miękkim”, które mają znaczenie ponadnarodowe i tworzą trwałe rezultaty. Przykładowe produkty projektu, które muszą znaleźć praktyczne zastosowanie to m.in.: plany działań i rozwoju, modele współpracy, studia wykonalności, pilotażowe wdrożenia, rekomendacje dla decydentów i praktyków w danej dziedzinie. Program nie finansuje projektów koncentrujących się wyłącznie na współpracy akademickiej, badaniach naukowych czy networkingu. Zrealizowanie inwestycji jest możliwe, ale tylko jako projekt pilotażowy lub demonstracyjny.

Beneficjenci programu

Do obszaru wsparcia programu zaliczają się zarówno kraje należące do Unii Europejskiej, jak i spoza niej. W pierwszej grupie znajdują się: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, wybrane regiony północno-wschodnich Niemiec, Polska oraz Szwecja. Państwa/regiony nie należące do Unii Europejskiej, ale uczestniczące w programie to Białoruś, Norwegia oraz wybrane obwody północno-zachodniej Federacji Rosyjskiej. W każdym projekcie wymagany jest udział instytucji z co najmniej trzech państw (średnia liczba partnerów w jednym projekcie to 16). Wskazane jest zaangażowanie w projekt szczebli decyzyjnych i wykonawczych, adekwatnych do wagi podejmowanych działań.
O dotacje w programie mogą ubiegać się m.in:
  • władze i instytucje publiczne,
  • dostawcy i odbiorcy usług,
  • ośrodki transferu technologii, agencje regionalne, stowarzyszenia osób prawnych,
  • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
  • instytucje doradcze, wyższe uczelnie, organizacje badawcze,
  • organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorstwa.

Zakres tematyczny programu na lata 2021-2027

Priorytet 1. Innowacyjne społeczeństwa
1.1 Odporna gospodarka i społeczeństwo
1.2 Responsywne usługi publiczne
Priorytet 2. Społeczeństwo korzystające z zasobów wody
2.1 Zrównoważone zasoby wody
2.2 Niebieska gospodarka
Priorytet 3. Społeczeństwo neutralnej emisji CO2
3.1 Gospodarka o obiegu zamkniętym
CS3.2 Transformacja energetyczna
CS3.3 Inteligentny zielony transport
Priorytet 4. Zarządzanie współpracą
4.1 Platformy projektów
4.2 Zarządzanie makroregionalne