UE

POLSKA-ROSJA

Program Interreg Polska-Rosja 2021-2027 to kontynuacja inicjatywy INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006, która zapoczątkowana została już na etapie akcesji Polski do Unii Europejskiej, będąc w pierwszej kolejności programem trójstronnym (Litwa-Polska-Rosja), aby w roku 2014 przekształcić się w dwustronny Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja. Prace Wspólnego Komitetu Programującego, odpowiedzialnego za przygotowanie nowej edycji programu rozpoczęły się z początkiem 2020 roku. Ostateczny kształt programu zostanie zaprezentowany po zatwierdzeniu go przez Komisję Europejską – z końcem IV kwartału 2022 r. (prognoza). Pierwszego naboru wniosków projektowych, w związku z tym należy się spodziewać w 2023 roku.

Cel programu

Głównym celem programu jest wspieranie rozwoju pogranicza Polski i Rosji w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i instytucjonalnej. Obszarem wsparcia programu po polskiej stronie jest województwo pomorskie, warmińsko-mazurskie oraz podlaskie (region suwalski i białostocki), a po stronie rosyjskiej – obwód kaliningradzki.

Budżet programu

Budżet programu wynosi 87 344 800 EUR i jest to łączny wkład środków pieniężnych Polski (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) i Unii Europejskiej (Europejski Instrument Sąsiedztwa – NDICI). Nie znany jest jeszcze wkład finansowy Federacji Rosyjskiej do programu. Przewiduje się jednak, że całkowity budżet będzie dwukrotnie wyższy, niż w ubiegłej edycji lat 2014-2020, który wynosił 62,29 mln EUR.

Typy projektów i finansowania

Program wyróżnia trzy typy projektów:
  • Duże projekty infrastrukturalne (DPI) – projekty inwestycyjne z minimalnym komponentem infrastrukturalnym w wysokości 2,5 mln EUR na zakup, budowę lub modernizację infrastruktury, z gotową dokumentację techniczną, potwierdzoną niezbędnymi pozwoleniami. Maksymalny czas trwania takiego projektu to 3 lata. Program dofinansowuje DPI do 6 mln EUR, dobierając je w trybie pozakonkursowym z uwagi na ich strategiczne znaczenie dla regionu, których realizacja w dużym stopniu wpływa na jego rozwój;
  • Projekty regularne – projekty inwestycyjne z gotową dokumentacją techniczną i wymaganymi pozwoleniami, których wydatki na finansowanie infrastruktury nie przekraczają 2,5 mln EUR. Czas trwania projektu to 2 lata. Program dofinansowuje ten typ projektów w wysokości od 100 tys. EUR do 2,5 mln EUR, wybierając je w trybie konkursowym;
  • Mikroprojekty –  projekty tzw. miękkie, inwestycje mają tu charakter pomocniczy (zakup, dostawa), stanowiąc nie więcej niż 30% wydatków kwalifikowanych. Czas trwania projektu – 12 miesięcy. Program przyznaje do 100 000 EUR na tego typu przedsięwzięcia, dokonując ich selekcji w drodze konkursu.
Program dofinansowuje wszystkie typy projektów w wysokości 90% wydatków kwalifikowanych, korzystając z rozliczenia zaliczkowego. Wymaganą przez program formą realizacji projektu transgranicznego jest partnerstwo co najmniej dwóch podmiotów, tj. jednego z Polski a drugiego z Federacji Rosyjskiej Obwodu Kaliningradzkiego. W przedsięwzięciu wskazuje się beneficjenta wiodącego, tzw. lidera, odpowiedzialnego za finansową i rzeczową realizację projektu oraz tzw. partnerów projektu, związanych z liderem umową partnerską dotyczącą wykonania danego projektu. Przedsięwzięcia partnerów w jednym projekcie nie muszą być lustrzane, ważne aby wpisywały się w ten sam priorytet i cel szczegółowy.

Potencjalni beneficjenci 

O dotacje w programie mogą ubiegać się:
  • jednostki administracji publicznej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe,
  • inne podmioty prawa publicznego (np. izby, organy administracji rządowej),
  • organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną,
  • jednostki szkolnictwa wyższego, szkoły, instytucje badawcze (w tym oddziały jednostek naukowych nieposiadające osobowości prawnej),
  • Instytucje Otoczenia Biznesu,
  • organizacje pozarządowe,
  • służby ratunkowe.

Zakres tematyczny programu na lata 2021-2027

PO2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem
Priorytet 1 - Środowisko
1.1. Wspieranie dostępu do wody i zrównoważonej gospodarki wodnej
1.2. Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i
gospodarki zasobooszczędnej
1.3. Wzmacnianie ochrony przyrody, bioróżnorodności i zielonej infrastruktury, w tym w środowisku miejskim oraz ograniczenie wszelkich rodzajów zanieczyszczeń
PO4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym poprzez wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych
Priorytet 2 - Zdrowie i opieka długoterminowa
2.1. Poprawa dostępności i odporności systemów opieki zdrowotnej oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej
PO4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym poprzez wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych Priorytet 3 - Turystyka
3.1. Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych
ISO1 – Lepsze zarządzanie współpracą
Priorytet 4 - Współpraca
4.1. Zwiększenie sprawności administracji publicznej w drodze wspierania współpracy prawnej i administracyjnej oraz współpracy między obywatelami i instytucjami w celu wyeliminowania przeszkód prawnych i innych barier w regionach granicznych
4.2. Budowanie wzajemnego zaufania poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkieGdzie po informację?

Osoby kontaktowe w Urzędzie Marszałkowskim:
Dominika Niksa
tel.: +48 58 326 81 04
e-mail: d.niksa@pomorskie.eu

Monika Cholewczyńska-Dmitruk
tel.: +48 58 326 86 83
e-mail: m.cholewczynska@pomorskie.eu

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu:
ul. Głowackiego 14
10-448 Olsztyn
tel.: +48 58 722 81 10
fax: +48 58 722 81 09
e-mail: plru@plru.eu

Komitet Monitorujący 2014-2020
Przedstawiciel woj. pomorskiego:
Adam Mikołajczyk
Z-ca przedstawiciela:
Monika Cholewczyńska-Dmitruk

Komitet Programujący 2021-2027
Przedstawiciel woj. pomorskiego:
Adam Mikołajczyk
Z-ca przedstawiciela:
Monika Cholewczyńska-Dmitruk


Dokumenty programu