UE

EUROPA ŚRODKOWA

Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027 to trzecia edycja programu transnarodowego, wspierającego rozwój gospodarczy i społeczny państw. Tematyka programu zajmuje się innowacjami i zwiększaniem konkurencyjności, strategiami niskoemisyjnymi, zasobami naturalnymi i kulturowymi oraz powiązaniami transportowymi. Gotowość operacyjna nowego programu planowana  jest na połowę 2022 roku.

Cel programu

Celem programu jest transformacja miast i regionów, aby uczynić je lepszymi miejscami do życia i pracy. Dzięki możliwościom uwzględniania wspólnych potrzeb społeczeństw, program jest  skuteczniejszy w osiąganiu efektów niż pozostawianie rozwiązań szczeblom decyzyjnym danego kraju.

Finansowanie 

Ostateczny budżet programu podany zostanie w dokumencie programowym, zatwierdzonym przez Komisję Europejską. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poziom dofinansowania projektów wynosi do 80% i jest taki sam dla wszystkich krajów uczestniczących w programie. Duże, małe i mikro przedsiębiorstwa oraz pozostałe prywatne podmioty gospodarcze podlegają innym zasadom przyznawania środków (pomoc publiczna).

Zakres wsparcia 

Program wspiera przede wszystkim przedsięwzięcia o charakterze „miękkim”, które mają znaczenie ponadnarodowe i tworzą długotrwałe rezultaty. Przykładami efektów projektu, które muszą znaleźć praktyczne zastosowanie są m.in.: plany działań i rozwoju, modele współpracy, studia wykonalności, pilotażowe wdrożenia, rekomendacje dla decydentów i praktyków z danej dziedziny. Program nie finansuje projektów koncentrujących się wyłącznie na współpracy akademickiej, badaniach naukowych czy networkingu. Zrealizowanie inwestycji jest możliwe, ale tylko w projekcie pilotażowym lub demonstracyjnym.

Beneficjenci programu

Program realizowany będzie na obszarze dziewięciu państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Słowenii, Chorwacji oraz części Niemiec i Włoch. Projekty realizowane są w międzynarodowym konsorcjum, w skład którego musi wchodzić minimum trzech partnerów z różnych krajów, z czego dwóch z siedzibą na obszarze wsparcia. O dotacje w programie mogą ubiegać się m.in:
  • władze i instytucje publiczne,
  • dostawcy i odbiorcy usług,
  • ośrodki transferu technologii, agencje regionalne, stowarzyszenia osób prawnych,
  • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
  • instytucje doradcze, wyższe uczelnie, organizacje badawcze,
  • organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorstwa.

Zakres tematyczny programu 2021-2027

Priorytet1. Współpraca na rzecz inteligentnej Europy Środkowej
1.1 Wzmacnianie zdolności innowacyjnych
1.2 Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości
Priorytet 2. Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej
2.1 Wspieranie transformacji energetycznej dla neutralności klimatycznej
2.2 Zwiększenie odporności na zmiany klimatu
2.3 Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym
2.4 Ochrona środowiska
2.5 Zielona mobilność miejska
Priorytet 3. Współpraca na rzecz lepiej połączonej Europy Środkowej
3.1 Poprawa połączeń transportowych obszarów wiejskich i peryferyjnych
Priorytet 4. Poprawa systemu zarządzania współpracą w Europie Środkowej
4.1 Wzmocnienie systemu zarządzania na rzecz zintegrowanego rozwoju terytorialnego w Europie ŚrodkowejGdzie po informacje?

Osoba kontaktowa w Urzędzie Marszałkowskim
Monika Cholewczyńska-Dmitruk
tel.: +48 58 326 86 83
e-mail: m.cholewczynska@pomorskie.eu

Krajowy Punkt Kontaktowy
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
ul. Słowackiego 13
40-094 Katowice
tel.: +48 22 273 81 75
e-mail: CE@mfipr.gov.pl

Teresa Marcinów
tel.: +48 32 253 90 08
e-mail: t.marcinow@mfipr.gov.pl

Monika Strojecka-Gevorgyan
tel.: +48 22 273 81 75
e-mail: Monika.Strojecka-Gevorgyan@mfipr.gov.pl

Wspólny Sekretariat Programu Interreg Europa Środkowa
Museumsstrasse 3/A/III
A-1070 Wiedeń
tel.: +43 (0) 1 4000 - 76142
fax: +43 (0) 1 4000 - 9976141
e-mail: info@interreg-central.eu

Przydatne dokumenty i linki