UE
KREATYWNA EUROPA
Promesa dla kultury 2023 | Nabór wniosków w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Promesa dla kultury 2023 | Nabór wniosków w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pixabay.com
10.11.2022
Dominika Niksa
Dominika
Niksa
AUTOR
Dominika Niksa
Dominika
Niksa
10.11.2022

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór wniosków w programie Promesa dla Kultury. Strategicznym celem programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla zadań realizowanych przy udziale programów europejskich, a także poprzez dofinansowanie kosztów niekwalifikowanych związanych bezpośrednio z celami kulturalnymi, ujętych w umowie o dofinansowanie ze środków europejskich.

Wsparciem objęte zostały działania realizujące cele programu zarówno te inwestycyjne, jak i tzw. projekty „miękkie”, realizujące najistotniejsze dla rozwoju kultury cele artystyczne i edukacyjne. W zakresie projektów inwestycyjnych preferowane będą zamierzenia kompleksowe i gwarantujące zwiększenie dostępu do kultury.

Preferowane będą zadania, których realizacja wpływa w sposób znaczący na dostępność do kultury na danym obszarze, jak również angażujące różnorodne grupy społeczne. W odniesieniu do projektów „miękkich” preferowane będą projekty wspierające międzynarodową współpracę artystów, jak również projekty służące budowie kompetencji i konkurencyjności sektora kultury oraz projekty mające na celu zwiększenie dostępu do kultury.

O dofinansowanie w ramach programu Promesa dla Kultury mogą ubiegać się następujące podmioty posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • samorządowe instytucje kultury;
 • państwowe instytucje kultury;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • organizacje pozarządowe;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 • publiczne szkoły artystyczne;
 • państwowe uczelnie artystyczne;
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Możliwość ubiegania się o Promesę dla Kultury dotyczy m.in. wsparcia dla wkładu własnego polskich podmiotów biorących udział bądź planujących wziąć udział w projektach programu Kreatywna Europa, w obszarach:

 • ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego;
 • realizacji międzynarodowych przedsięwzięć kulturalnych;
 • wydatków niekwalifikowanych związanych bezpośrednio z kulturą, ujętych w umowie o dofinansowanie w ramach programów europejskich (niemożliwych do odzyskania oraz niefinansowanych z innych źródeł).

Termin złożenia wniosku upływa 30 listopada 2022 roku. Wnioski należy składać na udostępnionych formularzach: EBOIJeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie dwa wnioski w programie Promesa dla Kultury.

Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do 16 listopada 2022 roku będą informowani o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych uchybień formalnych, które będą mieli szansę uzupełnić.

Wszelkie informacje szczegółowe, w tym wytyczne, regulamin programu Promesa dla Kultury, instrukcja złożenia wniosku, wymagane załączniki do wniosku oraz wszelkie dane kontaktowe na wypadek pytań dotyczących Promesy, znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoPromesa dla Kultury.

Źródło: Kreatywna Europa

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programie Kreatywna Europa wejdź na: Programy międzynarodowe pomorskie / Kreatywna Europa

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)