UE
EUROPA ŚRODKOWA
Dofinansowanie wkładu własnego beneficjentów programów Interreg Europa, Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa 2021-2027

Dofinansowanie wkładu własnego beneficjentów programów Interreg Europa, Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa 2021-2027

03.11.2022
Agnieszka Święcka
Agnieszka
Święcka
AUTOR
Agnieszka Święcka
Agnieszka
Święcka
03.11.2022

Partnerzy projektów programów Interreg Europa, Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa na lata 2021-2027 mogą ubiegać się o dofinansowanie wkładu własnego.

Zachęcamy do zapoznania się z „Procedurami uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków z części 83, poz. 8, 98, 99”.

Dokument przewiduje korzystniejsze niż w okresie 2014-2020 rozwiązania dla partnerów projektów transnarodowych i międzyregionalnych:

– o dofinansowanie mogą ubiegać się wszyscy polscy partnerzy projektów,

– dofinansowanie może stanowić do 15% kwalifikowalnych wydatków partnera.

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)