UE
PROGRAMY INTERREG
budynki miasta

NABÓR PROJEKTÓW PILOTAŻOWYCH: Sieci Transferu – Druga Edycja w programie URBACT

Skorzystaj z metody URBACT, aby zrozumieć, dostosować i wykorzystać ponownie Dobre Praktyki, które zostały sprawdzone w pierwszej rundzie Sieci Transferu!

Po udanym pilotażu, w 2018 roku URBACT zainicjował nabór do Sieci Transferu Dobrych Praktyk. Był to dwuetapowy proces: pierwszym etapem był otwarty konkurs, prowadzący do zatwierdzenia 97 Dobrych Praktyk z całej Europy, drugim był zamknięty konkurs spośród miast dobrej praktyki na przewodzenie w nowych sieciach projektowych, który doprowadził do zatwierdzenia 23 Sieci Transferu. Wyprawa tych 23 Sieci Transferu dobiega obecnie końca, dlatego URBACT uruchamia drugą edycję projektów: kilka miast dobrej praktyki wyruszy w nową podróż transferu z nową grupą partnerów.

Druga fala Sieci Transferu pozwoli większej liczbie miast w Europie na dostosowanie i ponowne wykorzystanie Dobrych Praktyk. Bogate doświadczenie miast Dobrej Praktyki, którzy wraz z ekspertami prowadzili pierwszą edycję Sieci Transferu, będzie wartością dodaną nowej przygody. To będzie ekscytująca wyprawa pełna odkrywania i dzielenia się wiedzą między partnerami. Wzmocni pozycję miejskich interesariuszy, zmieni sposób funkcjonowania miasta i będzie istotnie oddziaływać na poziomie lokalnym, tak jak się to zadziało podczas pierwszej edycji. Wszystko to zostanie osiągnięte przy użyciu wypróbowanej i przetestowanej metody wymiany i uczenia się URBACT wraz z narzędziami dostosowanymi do potrzeb miast oraz wsparciem ekspertów i praktyków z innych miast.

Jak się zgłosić?

Z kim należy się kontaktować?

Wszystkie pytania związane z niniejszym naborem należy kierować na adres: tn@urbact.eu

Lub na adres Krajowego Punktu URBACT(link sends e-mail).

Przydatne dokumenty:

Ważne informacje:

  • Nowe Sieci Transferu trwać będą 18 miesięcy, od czerwca 2021 do grudnia 2022. Jest to krótszy termin niż w pierwszej edycji.
  • Zachęcamy do zapoznania się z listą obecnie kończących się Sieci Transferu (tabela poniżej). Jest to tabela orientacyjna, oparta na dotychczasowych Sieciach Transferu na której zaznaczone są polskie miasta, które brały udział w pierwszej edycji. Ostateczną decyzję co do sieci które rzeczywiście rozpoczną działalność, nowych ich nazw a także chęci zaproszenia do współpracy miast z Polski podejmą liderzy we własnym zakresie.
  • W tej edycji Sieci Transferu każda sieć liczyć będzie jedynie 7 Sieci, a w każdej z nich 5 partnerów, w związku z czym liczba ‘wolnych miejsc’ jest bardzo ograniczona. Zachęcamy do sprawdzenia i zgłoszenia się do kilku propozycji sieci.
  • Spotkania Informacyjne odbędą się w formule internetowej a ich daty zostaną opublikowane na naszej stronie.

Termin składania wniosków online upływa w dniu 29 kwietnia 2021 r. o godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego.Termin ten obowiązuje Partnerów Wiodących. Do tego czasu sieci muszą już być w pełni utworzone.

SIECI TRANSFERU URBACT, DRUGA EDYCJA 2021 – 2022
PROJEKT
(nazwy z pierwszej edycji)
WSPÓŁPRACASKRÓTOWY OPIS PROJEKTU
BeePathNetLjubljana (SI) Bydgoszcz (partner w pierwszej edycji)Idea dobrej praktyki BEE PATH jest bardzo prosta - pszczoły są najlepszym wyznacznikiem zdrowego środowiska! Projekt BeePathNet ma na celu przeniesienie i ulepszenie pomysłu, rozwiązań i efektów BEE PATH z Lubljany do innych miast UE. Odniesie się do, powiązanych z pszczelarstwem, miejskich problemów dotyczących środowiska, różnorodności biologicznej i samowystarczalności żywieniowej. Zastosowane zostanie zintegrowane i partycypacyjne podejście oraz budowanie potencjału kluczowych interesariuszy w zakresie wpływania na tworzenie polityk rozwojowych oraz opracowywania i wdrażania skutecznych rozwiązań.
C-ChangeManchester (UK) Wrocław (partner w pierwszej edycji)Cel: Transfer dokonań Manchester Arts and Sustainability Team (MAST) na rzecz wsparcia miast w mobilizacji sektora kultury i sztuki do podejmowania lokalnie działań dotyczących zmian klimatycznych poprzez: 1) Rozwijanie lokalnych polityk miejskich, wiedzy o zarządzaniu i umiejętności podejmowania działań 2) Opracowanie planów redukcji emisji CO2 i/lub przystosowanie się do zmian klimatycznych oraz wspieranie ich wdrażania 3) Opracowanie planów wspierających sztukę i kulturę dla angażowania obywateli do podejmowania działań i służące wdrożeniu tych planów 4) Zachęcanie do wdrażania planów w innych miastach.
ON BOARDViladecans (ES), Poznań (partner w pierwszej edycji)Samorządy lokalne wykorzystują i rozwijają innowacje edukacyjne. Jako miasta są świadome potrzeb i możliwości w tym zakresie, mają ułatwiony dostęp do informacji o interesariuszach, a przede wszystkim kształtują świadomość przyszłych obywateli. Dlatego powinny być aktywne w roli decydentów sektora edukacyjnego. ON BOARD ma na celu pomóc samorządom lokalnym w budowaniu nowych partnerstw skupionych na współtworzeniu polityk edukacyjnych, umożliwieniu młodszym osobom zdobycie umiejętności niezbędnych do tego, aby stać się aktywnymi i zaangażowanymi obywatelami, zdolnymi stawić czoła wyzwaniom społeczeństwa przyszłości.
Volunteering CitiesAthienou (CY), Radlin (partner w pierwszej edycji)Sieć Transferu wesprze wolontariat dla radzenia sobie z wykluczeniem społecznym i ubóstwem lokalnej społeczności, nadając mu większe uprawnienia. Nacisk położony zostanie na współpracę międzypokoleniową, w ramach której różne grupy wiekowe zarówno ochotnicy, jak i osoby borykające się z problemami społecznymi razem pracować będą nad zrównoważoną ewolucją jakości życia lokalnej społeczności. Sieć ma na celu ustrukturyzowanie działalności wolontaryjnej, wspierając podejście oddolne, tak aby wolontariusze mogli decydować o działaniach i nimi kierować.
ALT/BAUChemnitz (DE) Rybnik (partner w pierwszej edycji)Sieć Transferu ALT / BAU koncentruje się na alternatywnych strategiach dla centralnych i historycznych dzielnic europejskich miast, które podejmują się rewitalizacji niewykorzystanych i niszczejących kamienic, będących ofiarami zmian demograficznych, gospodarczych i społecznych. Opierając się na doświadczeniach "Agencji Mieszkaniowej dla Kurczących się Miast" Dobrej Praktyki URBACT z Chemnitz, sieć przenosi doświadczenia, które okazały się skuteczne w aktywnym łączeniu przedstawicieli administracji, właścicieli, inwestorów i lokatorów, dla zainicjowania zrównoważonego i oszczędzającego zasoby rozwoju.
BLUACTPiraeus (EL)Miasto Piraeus uruchomiło Inicjatywę BlueGrowth, innowacyjny konkurs dla niebieskiej gospodarki, celem wzmocnienia tradycyjnych działań gospodarczych związanych z sektorem morskim z innowacyjnymi pomysłami biznesowymi. Dobra Praktyka pomaga młodym przedsiębiorcom w realizacji innowacyjnych koncepcji i tworzeniu miejsc pracy w niebieskiej gospodarce.
CIVIC eSTATENeapol (IT), Gdańsk (partner w pierwszej edycji)Celem sieci jest adaptacja i przeniesienie Dobrej Praktyki Miasta Neapolu Lost & Found. Sieć ma na celu zagwarantowanie zbiorowego korzystania z kluczowych zasobów miejskich i zarządzania nimi, rozumiejąc je jako miejskie dobra wspólne. Takie publiczno-społeczne podejście do zarządzania zapewni sprawiedliwy i otwarty dostęp, partycypacyjną decyzyjność, trwałość i zachowanie ich dla przyszłych pokoleń.
Come In!Újbuda (HU), Warszawa (partner w pierwszej edycji)Wspólnym wyzwaniem rozwojowym miast partnerów Sieci Transferu Come in! jest mobilizowanie obywateli, wzmacnianie postaw obywatelskich i angażowanie w sprawy miejskie poprzez podnoszenie ich świadomości w zakresie wartości dziedzictwa architektoniczno-budowlanego i zmniejszenia izolacji społecznej. Uwidacznia to również gminną rolę pośredniczenia (rozumianego jako tworzenie warunków dla zainteresowanych stron w celu twórczego kształtowania środowiska miejskiego i polityk publicznych).
Com.unity.labLizbona (PT), Lublin (partner w pierwszej edycji)Strategia rozwoju lokalnego dla obszarów interwencji priorytetowej w Lizbonie zapewnia miastu szereg zintegrowanych narzędzi do walki z ubóstwem miejskim i wzmacniania lokalnych społeczności. Strategia opiera się na współrządzeniu i oddolnej perspektywie partycypacyjnej, zapewniającej horyzontalne i oparte na współpracy podejście lokalne, mające na celu złagodzenie wykluczenia społecznego, gospodarczego, środowiskowego i miejskiego. W konsekwencji powstanie inteligentny i skuteczny zestaw narzędzi do realizacji zrównoważonego życia w miastach i wzmocnienia spójności społeczno-terytorialnej.
ONSTAGEL'Hospitalet de Llobregat (ES), Katowice Miasto Ogrodów (partner w pierwszej edycji)Trzynaście lat temu EMMCA powstała w mieście L'Hospitalet jako nowy model szkoły muzycznej, która wykorzystuje muzykę jako narzędzie integracji społecznej. Odkryto w niej innowacyjną metodę ożywiania społeczeństwa obywatelskiego. Projekt ten różni się od tradycyjnych szkół muzycznych, w przeciwieństwie do nich daje równe szanse wszystkim mieszkańcom miasta w dostępie do kursów muzycznych, współpracuje ze szkołami podstawowymi i tworzy przestrzeń do wzmacniania spójności społecznej. Zajmuje się lokalnymi problemami, takimi jak wykluczenie, bezrobocie wśród młodzieży i przedwczesne przerywanie edukacji szkolnej.
Playful ParadigmUdine (IT), Katowice (partner w pierwszej edycji)Miasta mogą się wykazać wyjątkowymi możliwościami sprostania wyzwaniom takim jak urbanizacja, starzenie się społeczeństwa, zmiany klimatyczne, wykluczeniem społeczne, jedynie wtedy, gdy współtworzone są w nich sprzyjające i przyjazne miejsca. Celem projektu jest przeniesienie opartego o grywalizację "paradygmatu zabawy", będącego innowacyjną koncepcją promowania integracji społecznej, zdrowego stylu życia i świadomości energetycznej, mediacji międzypokoleniowej i kulturowej, tworzenia miejsc i dobrobytu gospodarczego. Gry oferują nowe strategie angażowania interesariuszy miejskich w rozwój miast.
RU:RBAN (wcześniej RURAL)Rzym (IT), Kraków (partner w pierwszej edycji)Dobrą Praktyką Rzymu jest "Model zarządzania ogrodami miejskimi w Rzymie". Ma on zostać przeniesiony do oddalonych geograficznie miast UE, aby zapewnić wymianę doświadczeń i zwiększyć możliwości lokalnego zarządzania. Wysiłki transferowe zostaną przekazane trzem różnym, powiązanym ze sobą tematycznym komponentom, które podzielono na: budowanie umiejętności w zakresie organizowania ogrodów miejskich, inspirowanie i szkolenie osób do zarządzania ogrodami miejskimi (Gardenisers) oraz zarządzanie ogrodami miejskimi i związane z nimi regulacje.
RUMOURLESS CITIESAmadora (PT), Warszawa (partner w pierwszej edycji)Sieć koncentruje się na przeniesieniu dobrej praktyki ustanowionej przez miasto Amadora, będącej odpowiedzią na potrzebę wszystkich jej partnerów, która odnosi się do przeciwdziałania rosnącym, negatywnym postawom wobec różnych grup społecznych, w tym dawno osiadłym imigrantów (obywatelom krajów trzecich), Romom, niedawno przybyłym uchodźcom, osobom LGBT oraz ogólnym homofobicznym stereotypom. Przeniesienie dobrej wiedzy opracowanej przez miasto Amadora stanowi odpowiedź na to kluczowe wyzwanie polityczne.
Tropa VerdeSantiago de Compostela (ES) Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska (partner w pierwszej edycji)Tropa Verde to platforma zachęcająca do odpowiedzialnych zachowań prośrodowiskowych, które umożliwią obywatelom korzystanie z ponownego wykorzystania i recyklingu. Łącząc platformę internetową i mało kosztowne kampanie jest uważany za "ruch obywatelski w pełni zaangażowany w rozwój zrównoważony i gospodarkę cyrkulacyjną". Obywatele otrzymują bony i wymieniają je na nagrody od Rady Miejskiej i lokalnych sprzedawców detalicznych. Łączy miejsca do składowania odpadów (zielone punkty, ośrodki socjalne itp.) z lokalnymi firmami, zapewniając prezenty lub zniżki.
REMIXŁódź (PL)Dobra Praktyka, która ma zostać przeniesiona w tej Sieci Transferu to model miasta współpracującego, który zwiększa partycypację mieszkańców miasta, wspiera równe zaangażowanie i wzmacnia relacje między głównymi interesariuszami procesów rewitalizacji. Głównym celem sieci będzie badanie, identyfikacja i zastosowanie kluczowych czynników sukcesu, związanych z ożywieniem obszarów o przeważającej zabudowie historycznej, ale także przywróceniem dawnych mieszkańców do odnowionych obszarów.
Welcoming International TalentGroningen (NL), Bielsko-Biała (partner w pierwszej edycji)Szkolnictwo wyższe i gospodarka oparta na wiedzy stały się polem globalnej konkurencji o talenty. Podczas gdy główne europejskie miasta przyciągają zarówno studentów, jak i wykwalifikowanych pracowników ze względu na swoją skalę i renomę, miasta średniej wielkości, takie jak Groningen potrzebują polityki przyciągającej talenty i podtrzymującej aktywność gospodarczą. W ramach tej sieci przeniesiona zostanie Dobra Praktyka Groningen, polegająca na prowadzeniu przyjaznej polityki rozwojowej miasta dla studentów zagranicznych i wykwalifikowanych pracowników.
Innovato-RTorino (IT)Projekt Innovato-R jest konkursem otwartym skierowanym do pracowników urzędu miasta, mającym na celu rozwój innowacyjnych projektów związanych z poprawą efektywności administracji, zmniejszeniem ilość odpadów i / lub oszczędzaniem zasobów. Propozycje mogą koncentrować się na jakości usług, lepszym zakupie towarów / usług, racjonalizacji kosztów, optymalizacji energetycznej, redukcji skutków biurokracji czy też wzroście znaczenia cyfrowych narzędzi do zarządzania danymi.
ACTive NGOsRyga (LV)Zgodnie z życzeniem mieszkańców i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w 2013 r. został otwarty Ryski Dom ds. NGO w celu wsparcia organizacji pozarządowych i zwiększenia świadomość mieszkańców na temat spraw lokalnych i udziału w działaniach związanych z komunikacją miejską. Dom mieści się w odnowionym budynku szkolnym mając na względzie budowę potencjału organizacji pozarządowych zajmuje się udostępnianiem swoich zasobów, wymianą informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk, szkoleniami z zakresu networkingu i przywództwa. Promuje integrację społeczną, aktywne włączenie społeczne i partycypację obywatelską.
Bio-CanteensMouans-Sartoux (FR)W obliczu negatywnego wpływu przemysłu rolno-spożywczego na zdrowie i środowisko, miasta mogą odwrócić niekorzystny trend poprzez zrównoważone zarządzanie żywnością. Poprzez stworzenie stołówek serwujących w 100% organiczne posiłki bez wzrostu kosztów poprzez ograniczenie marnotrawstwa żywności o 80% i wprowadzenie suplementacji białkami roślinnymi, Good BioCanteens Dobra Praktyka miasta Mouans-Sartoux umożliwiła przeniesienie podaży żywności, ożywienie lokalnego rolnictwa i edukację dzieci i rodzin w zakresie zrównoważonej żywności. Aż 85% z nich twierdzi, że zmieniło swoje nawyki żywieniowe.
Re-grow CityAltena (DE)Re-grow City koncentruje się na rozwoju interwencji, które opierają się na lokalnych możliwościach zatrzymania i odwrócenia długoterminowego kryzysu społecznego, gospodarczego i środowiskowego. Miasto Altena może pochwalić się sukcesami w zakresie dobrych praktyk, które ułatwiają rozwój zrównoważonych inicjatyw przy minimalnym wykorzystaniu zasobów zewnętrznych. Sieć ta będzie wspierać swoich partnerów przy ożywianiu usług publicznych i gospodarki, regeneracji tkanki miejskiej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w kontekście długoterminowego kryzysu.
CARD4ALLGijon (ES)CARD4ALL z hasłem "Twoje miasto w kieszeni" to Sieć Transferu skoncentrowana na wdrażaniu innowacyjnych usług i technologii poprzez system Karty Mieszkańca. Miasta mogą zbierać informacje, aby ulepszyć swoje usługi i wykorzystywać je do działań w ramach procesów partycypacyjnych. Może być stosowana w celu promowania integracji społecznej, lokalnego handlu, mobilności miejskiej i zrównoważonego życia, tworząc w ten sposób Inteligentne Miasto z Inteligentnymi Obywatelami (ang Smart City with Smart Citizens). Zastosowana technologia pozwala na transfer i replikację w różnych kontekstach.
Tech RevolutionBarnsley (Zjednoczone Królestwo)Tech Revolution przenosi Dobrą Praktykę Enterprising Barnsley, bazując na doświadczeniach z Digital Media Center, programach wsparcia dla biznesu i powiązanych działaniach typu spin off. Poprzez ułatwienie zdobywania wiedzy związanej z tworzeniem miejsc pracy i zakładaniem przedsiębiorstw we wszystkich sektorach i branżach, chcemy łączyć partnerów z UE w celu dzielenia się pomysłami i praktykami oraz porównywania się z innymi miastami UE, tak aby udostępniać dalej informacje o rozwoju "ekosystemu" potrzebnego do wspierania rozwoju cyfrowego i transformacji gospodarki.

Materiał pochodzi ze strony www.urbact.eu

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)