UE
FUNDUSZE NORWESKIE
młodzież z Ukrainy

Dziś startuje pierwszy konkurs grantowy w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Fot. pixabay.com

17 marca 2021 roku wystartował pierwszy konkurs grantowy w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Kwota przeznaczona na granty w pierwszym konkursie wynosi 11 955 000 EUR, w podziale na poszczególne obszary wsparcia:

 1. Obszar 1: Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci): kwota 2 850 000 euro,
 2. Obszar 2: Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu: kwota 2 950 000 euro,
 3. Obszar 3: Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska): kwota 4 155 000 euro,
 4. Obszar 4: Wsparcie rozwoju sektora społecznego (realizowane jako moduł w projektach z obszarów 1-3): kwota 2 000 000 euro.

Wnioskodawcami, tzn. podmiotami, które mogą składać wnioski samodzielnie lub być liderami partnerstw ubiegających się o granty, mogą być:

 • stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki non-profit;
 • koła gospodyń wiejskich;
 • kościelne osoby prawne, o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, mają możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań.

Wnioski można złożyć wyłącznie w Elektronicznym Systemie Naboru Wniosków i Zarządzania Projektami, zwanym generatorem.
Termin składania wniosków: od 17 marca 2021 od godz. 12.00 do 17 maja 2021 do godziny 12.00 czasu polskiego. 

Więcej informacji o naborze

Operatorem Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest konsorcjum organizacji w składzie:

 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider),
 • Fundacja Edukacja dla Demokracji i
 • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Materiał pochodzi ze strony www.eog.gov.pl

Dowiedz się więcej

Referat Programów Międzynarodowych UMWP

Kontakt:
+48 58 326 86 83
programymiedzynarodowe@pomorskie.eu.

Siedziba

ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk
pokój 501 i 517 (III piętro)