Trzeci program działań Unii w dziedzinie zdrowia

Nazwa programu

Trzeci Program działań Unii w dziedzinie zdrowia (HEALTH)

Obszar tematyczny /właściwy RPS

Zdrowie, promocja zdrowia/ RPS Zdrowie dla Pomorzan

Syntetyczny opis celów Programu/ priorytety

 Cele ogólne programu to uzupełnianie, wspieranie i przydawanie wartości dodanej politykom państw członkowskim, aby poprawić zdrowie obywateli Unii i zmniejszyć nierówności  w zdrowiu poprzez promowanie zdrowia, zachęcanie do innowacji w dziedzinie zdrowia, zwiększanie stabilności systemów zdrowotnych oraz ochronę obywateli Unii przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi.

Priorytety programu:

 • Promocja zdrowia, profilaktyka chorób i tworzenie środowisk sprzyjających prowadzeniu zdrowego stylu życia, z uwzględnieniem zasady „zdrowie we wszystkich politykach".
 • Ochrona obywateli Unii przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi.
 • Zwiększenie innowacyjności, efektywności i stabilności systemów opieki zdrowotnej.
 • Ułatwianie obywatelom Unii dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej.

Okres finansowania

2014-2020

Budżet programu, w tym:

Budżet ogółem:

Dostępne środki (wg stanu na grudzień 2017 r.):

449,4 mln EUR

62,08 mln EUR (budżet na 2018 r.)

Koperta dla Polski

(jeżeli dotyczy)

Budżet ogółem

Dostępne środki (wg stanu na dzień …)

-

-

Udział w budżecie (na podstawie zawartych umów)

Polska (wg stanu na dzień 21.08.18 r.)

Pomorskie (wg stanu na dzień 21.08.18 r.)

Liczba projektów: 28

Liczba projektów: 2

Rodzaj finansowania

Dotacje

Instrumenty finansowe

 • Dotacje nie przekraczają 60% kosztów kwalifikowalnych.
 • W przypadku wyjątkowej użyteczności wkład Unii może wynieść 80% kosztów kwalifikowalnych.

-

Zasięg terytorialny

 • Państwa członkowskie
 • Państwa przystępujące, kandydujące i potencjalni kandydaci do UE
 • Państwa EFTA/EOG, zgodnie z warunkami ustalonymi w porozumieniu EOG
 • Państwa sąsiedzkie i państwa objęte europejską polityką sąsiedztwa

Potencjalni wnioskodawcy

 • Podmioty ustanowione na podstawie prawa
 • Organy publiczne
 • Podmioty sektora publicznego, w szczególności:
 • Instytucje badawcze sektora ochrony zdrowia
 • Uczelnie
 • Podmioty szkolnictwa wyższego

Minimalne wymogi dla projektu

-

Główne kategorie wydatków kwalifikowalnych (ew. wyłączenia)

1. W ramach Promocja zdrowia, profilaktyka chorób i tworzenie środowisk sprzyjających prowadzeniu zdrowego stylu życia:

 • Działania w celu zmniejszenia szkodliwych skutków zażywania narkotyków
 • Wspieranie skutecznego reagowania na choroby zakaźne (HIV/AIDS, gruźlica itp.)
 • Wsparcie współpracy i tworzenie sieci w Unii w odniesieniu do profilaktyki oraz poprawy na reagowanie na choroby przewlekłe
 • Działania wymagana w ramach prawodawstwa Unii lub przyczyniające się do jego wdrażania w dziedzinie wyrobów tytoniowych, reklamy i sprzedaży
 • Wspieranie systemu informacji i wiedzy na temat zdrowa w celu przyczyniania się do podejmowania decyzji opartych na dowodach

2. W ramach ochrony obywateli Unii przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi:

 • Poprawa oceny ryzyka oraz wypełnianie luk w zakresie możliwości oceny ryzyka przez zapewnienie środków na specjalistyczne ekspertyzy.
 • Wspieranie budowania potencjału w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom zdrowotnym w państwach członkowskich.
 • Przedsięwzięcia wymagana w ramach prawodawstwa Unii lub przyczyniające się do jego wdrażania, w dziedzinie chorób zakaźnych oraz innych zagrożeń zdrowotnych.
 • Wsparcie systemu informacji i wiedzy na temat zdrowia.

3. W ramach zwiększenia innowacyjności, efektywności i stabilności systemów opieki zdrowotnej:

 • Wspieranie dobrowolnej współpracy między państwami członkowskimi w zakresie oceny technologii medycznych.
 • Promocja dobrowolnego wdrażania innowacji w dziedzinie zdrowia.
 • Wspieranie stabilności kadr służby zdrowia.
 • Dostarczanie wiedzy fachowej i dzielenie się dobrymi praktykami.
 • Wspieranie działań w obszarze zdrowia starzejącego się społeczeństwa.
 • Przedsięwzięcia wymagane w ramach prawodawstwa Unii lub przyczyniające się do jego wdrażania w dziedzinie wyrobów medycznych, produktów leczniczych.

4. W ramach ułatwiania obywatelom Unii dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej:

 • Wsparcie tworzenia systemu europejskich sieci referencyjnych dla pacjentów ze schorzeniami wymagającymi wysoce specjalistycznej opieki.
 • Wsparcie państw członkowskich, organizacji zrzeszających pacjentów w  celu zapewnienia skutecznej pomocy pacjentom cierpiącym na choroby rzadkie.
 • Zacieśnianie współpracy w zakresie bezpieczeństwa pacjentów i jakości opieki zdrowotnej.

Zastosowanie pomocy publicznej

TAK / NIE

Niekonwencjonalne sposoby rozliczania kosztów / współfinansowania

-

Instytucja zarządzająca

Komisja Europejska

Agencja Wykonawcza (podmiot wdrażający)

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności

Rola państw członkowskich, regionów w systemie zarządzania w kraju

 • Komisja we współpracy z państwami członkowskimi, monitoruje realizację działań w ramach programu w kontekście jego celów i wskaźników.
 • Na wniosek Komisji państwa członkowskie przedkładają jej dostępne informacje dotyczące realizacji i oddziaływania programu.
 • Prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego.

Krajowe i regionalne Punkty Kontaktowe

 

Krajowe Punkty Kontaktowe:

Regionalne Punkty Kontaktowe (jeśli takie są):

Indywidulane osoby kontaktowe:

Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwo Zdrowia

Ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

-

 

Strona internetowa          

http://ec.europa.eu/health/programme/policy_pl

Nabory

http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html

Podstawa prawna

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 282/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014-2020) oraz uchylając decyzję nr 1350/2007/WE

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0282&from=PL