Głównym celem Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) jest zacieśnienie współpracy w regionie i wykorzystanie potencjału, jaki pojawił się wraz z rozszerzeniem UE. Jej inicjatorem był Parlament Europejski, który w listopadzie 2006 r. przyjął rezolucję postulującą opracowanie SUE RMB. W grudniu 2007 r. Rada Europejska (w wyniku aktywności państw regionu, zwłaszcza Szwecji), wezwała KE do opracowania SUE RMB. W czerwcu 2009 r. Komisja Europejska przyjęła Komunikat dotyczący Strategii, a w październiku 2009 r. (w czasie prezydencji szwedzkiej) SUE RMB została zatwierdzona przez Radę Europejską.

Istotą Strategii jest współpraca na wielu poziomach: rządowym, regionalnym i lokalnym, z udziałem świata nauki, ośrodków badawczych, akademickich, struktur regionalnych, instytucji zarządzających programami operacyjnymi, a także sektora prywatnego. Strategia stwarza możliwość nawiązania szerokich kontaktów z partnerami makroregionu, inicjowania nowych projektów oraz promowania na forum międzynarodowym projektów już istniejących.

SUE RMB określona została jako pierwsza strategia makroregionalna UE o charakterze wewnątrzunijnym. Jest realizowana w oparciu o środki w ramach istniejących instrumentów finansowych UE, środki pochodzące z budżetów narodowych oraz środki pochodzące z międzynarodowych instytucji finansowych. Implementację Strategii oparto na Planie Działania, zawierającym Obszary Tematyczne i Działania Horyzontalne. Plan Działania SUE RMB opiera się na 3 głównych celach. Towarzyszą im cele szczegółowe i wskaźniki.

 

 Cele Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego

Save the Sea Ochrona Morza
1.1. Clear water in the sea Czysta woda morska
1.2. Rich and healthy wildlife Bogata i zdrowa przyroda
1.3. Clean and safe shipping Czysta i bezpieczna żegluga
1.4. Better cooperation Lepsza współpraca
Connect the region Spójny region
2.1. Good transport conditions Dobre warunki transportowe
2.2. Reliable energy markets  Niezawodny rynek energetyczny
2.3. Connecting people in the region Łączność mieszkańców regionu
2.4. Better cooperation i fighting cross-border crime Współpraca w zwalczaniu przestępczości transgranicznej
Increase prosperity Wzrastający dobrobyt
3.1. Baltic Sea region as a frontrunner for deeping and fulfilling the single market Region Morza Bałtyckiego  liderem w pogłębianiu i realizacji  jednolitego rynku
3.2. EUSBSR contributing to the implementation of Europe 2020 Strategy SUERMB przyczynia się do realizacji celów startegii Europa 2020
3.3. Improved global competitiveness of Baltic Sea region Globalne zwiększenie konkurencyjności Regionu Morza Bałtyckiego
3.4. Climate change adaptation, risk prevention and management Adaptacja do zmian klimatycznych, system zapobiegania i zarządzania ryzykiem

 

Od czerwca 2015 r. Strategia posiada 13 Obszarów Tematycznych (Policy Areas) i 4 Działania Horyzontalne (Horizontal Actions), w ramach których realizowanych jest kilkadziesiąt Projektów Flagowych (Flagship Projects).

 

Przegląd planu działania

Plan Działania jest dokumentem elastycznym, poddawanym rewizjom, mającym na celu dopasowanie kształtu Strategii do bieżących potrzeb i nowych wyzwań w regionie.

Pierwsza rewizja Planu Działania miała miejsce w lutym 2013 r. Doprecyzowaniu uległy role podmiotów wdrażających Strategię na różnych szczeblach: Komisji Europejskiej, państw członkowskich, Koordynatorów Obszarów Tematycznych oraz Akcji Horyzontalnych, Liderów Projektów Flagowych.

Nowy Plan Działania doprecyzował także pojęcie Projektu Flagowego oraz określił ścieżkę postępowania dla projektodawców zainteresowanych włączeniem nowych projektów. Uzgodniono  nowe cele nadrzędne Strategii (Save the Sea, Connect the Region, Increase Prosperity), wskaźniki i poziomy docelowe.

Druga rewizja Planu Działania miała miejsce w czerwcu 2015 r.

Proces rewizji Planu Działania oraz dopasowywania Strategii do aktualnych wyzwań został zapoczątkowany podczas polskiej prezydencji w Radzie UE w II połowie 2011 r.  Wiązało się to z blisko rocznymi, intensywnymi pracami Polski, mającymi na celu ocenę funkcjonowania SUE RMB. Zapisy wskazujące na konieczność dokonania przeglądu SUE RMB podczas polskiej prezydencji w Radzie UE znalazły się w raporcie KE nt. wdrażania SUE RMB z czerwca 2010 r.