Aktualne wydarzenia

Seminarium informacyjne - Wiosna 2018

Seminarium informacyjne
Depositphotos

W dniu 19 marca 2018r. odbyło się spotkanie informacyjne dla beneficjentów programów Polska-Rosja 2014-2020, Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020 oraz III edycji Funduszy Norweskich i EOG 2014-2021

 

Prezentacje z seminarium informacyjnego (do pobrania):

 

Program Polska-Rosja 2014-2020

Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

Fundusze Norweskie i EOG 2014-2021

 

Materiały archiwalne:

Zaproszenie Marszałka    Pełna agenda spotkania

view szablon artykułu

Wydarzenia archiwalne

Warsztaty EWT dotyczące wypełniania aplikacji projektowych (19.11.2014r.)

$image_alt

Warsztaty EWT dotyczące wypełniania wniosków projektowych do programów transnarodowych - Region Morza Bałtyckiego. Dokumentacja, agenda, materiały, zdjęcia.

Warsztaty EWT dotyczące wypełniania aplikacji projektowych (19.11.2014r.)

W dniu 11 listopada 2014r. w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyły się warsztaty EWT dotyczące wypełniania wniosków projektowych do programów transnarodowych. Wydarzenie zaczęło się w godzinach porannych i zakończyło oficjalnie o godzinie 17. W warsztatach wzięło udział ok. 100 osób.
 
Celem spotkania było zaprezentowanie i zaznajomienie uczestników z notą koncepcyjną (Concept note) oraz z formularzem aplikacyjnym (Application Form). Ponadto w przypadku tej pierwszej, uczestnicy mieli również okazję do aktywnej praktyki. Warsztaty zostały rozplanowane na cztery grupy robocze:
• Transport
• Energetyka
• Środowisko i gospodarka przestrzenna
• Innowacje

Spotkanie rozpoczęło się wspólnym powitaniem i krótką prezentacją programów na nową perspektywę finansową 2014-2020. Po sesji plenarnej wydarzenie przybrało charakter warsztatów, uczestnicy wg. własnych zainteresowań podzielili się na mniejsze grupy robocze i wspólnie z prowadzącymi udali się do swoich miejsc pracy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich, prywatnych przedsiębiorstw, itp. Przedsięwzięcie zostało uwieńczone krótką sesją podsumowującą.

Małe podsumowanie każdego z bloków tematycznych warsztatów

Warsztaty – Energia

W trakcie interaktywnych działań wypracowano dwie koncepcje projektów:
Pierwszy projekt zakłada produkcję biogazu w gospodarstwach rolnych. Trójka partnerów z Województwa Pomorskiego ma wiedzę i doświadczenie w projektach dotyczących energii odnawialnej. Wskazania dla projektu:
• Nawiązanie partnerstwa z instytucjami z Regionu Morza Bałtyckiego, dzięki kontaktom z poprzednio realizowanych projektów (w ciągu 2-3 tygodni).
• Działania powinny mieć charakter pilotażowy.
• Projekt powinien uwzględniać lokalny przemysł i ośrodki badawcze (z sektora biotechnologii).

Druga koncepcja dotyczy wytwarzania paliw/gazu w oparciu o zgazowanie biomasy drzewnej, pochodzącej z lasów zarządzanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku. Dostawcą technologii i partnerem byłyby przedsiębiorstwa fińskie.

Wskazania:
• Opisywane projekty mogą być przygotowane do pierwszego konkursu, każdy osobno lub wspólnie (tworząc tzw. energy-mix).
• Wnioski do najbliższego konkursu mogłyby składać instytucje które, mają bazę kontaktów dzięki realizowanym wcześniej projektom.
• Urząd Marszałkowski powinien zainicjować platformę współpracy między instytucjami z opisywanych projektów.

Warsztaty – Transport

Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy które, zdefiniowały następujące propozycje projektów:
• Dostosowanie portów Gdyni i Gdańska do realizacji tzw. Dyrektywy Siarkowej (zaopatrzenia statków w paliwo, energię elektryczną oraz odbioru ścieków).
• Zwiększenie bezpieczeństwa nawigacji na wodach południowego Bałtyku oraz zdolności reagowania w sytuacjach kryzysowych.
• Zminimalizowanie trudności w prowadzeniu żeglugi śródlądowej na obszarze Regionu Morza Bałtyckiego.

Na warsztatach opracowano następujące wnioski:
• Istnieje konieczność poszerzenia pomocy dla potencjalnych beneficjentów ze strony województwa, zalecane jest przeprowadzenie ankiety nt. oczekiwań względem tej pomocy.
• Samorząd wojewódzki powinien przygotować beneficjentów do roli partnera wiodącego, przez organizację seminariów informacyjno-doradczych z instytucjami które, wcześniej pełniły taką rolę.
• Na krajową politykę rozwoju wpływ powinny mieć programy współpracy terytorialnej (przynajmniej w minimalnym stopniu), przez co, zaleca się opracowanie i realizację pilotażu dotyczącego powiązania Interreg z RPO WP 2014-2020.

Warsztaty – Środowisko

Uczestnicy warsztatów podzieleni na grupy opracowali cztery koncepcje projektów w ramach programu Region Morza Bałtyckiego:
• BRI4DGE – projekt wpisuje się w cel szczegółowy 2.2. "Energia ze źródeł odnawialnych".
• Co0LFARM – projekt wpisuje się w cel szczegółowy 2.4. "Zasobooszczędny niebieski wzrost" (wielosektorowe wykorzystanie farm wiatrowych).
• Complex Water Management CoWaMa – projekt wpisuje się w cel szczegółowy 2.1. "Czystość wód".
• SelfClean – projekt wpisuje się w cel szczegółowy 2.1. "Czystość wód" (bioredukcja biogenów przy brzegu).

Podczas warsztatów opracowano wskazania względem Urzędu Marszałkowskiego:
• Opublikowanie instrukcji w języku polskim, dotyczącej sposobu wypełniania aplikacji.
• Pomoc beneficjentom przy poszukiwaniach potencjalnych partnerów.
• Organizowanie wyjazdów studyjnych dla beneficjentów które, pokażą użyteczność projektów realizowanych w ramach EWT.
• Pomoc beneficjentom przy przygotowaniach do roli partnera wiodącego (np. przez wymianę doświadczeń).
• Opracowanie bazy danych zrealizowanych projektów i umieszczenie jej na stronie internetowej urzędu.

Warsztaty - Innowacje

Uczestnicy zostali podzieleni na kilka małych grup roboczych (3-6 osób). Moderator pozostawił dowolność w kwestii doboru tematu projektu i w przeciwieństwie do innych warsztatów, bardziej skupił się na samej zwartości concept note niż merytorycznych pomysłach na projekt. Wnioski były następujące:
• Uczestnicy potrafią znaleźć różnicę w formułowaniu celu głównego oraz celów szczegółowych – zastosowano podejście „SMART".
• Warsztatowcy wiedzą, jak poprawnie formułować działania prowadzące do osiągnięcia wytyczonych przez nas celów.
• Beneficjenci zostali wyszkoleni w różnicach pomiędzy rezultatami oraz działaniami. Ponadto wiedzą jak definiować wskaźniki przynależne zarówno do rezultatów, jak i działań.
• W kontekście partnerstwa położono szczególny nacisk na wymogi balansowania struktury partnerstwa w kontekście narodowym.

Podczas warsztatów w zakresie innowacji z punktu widzenia Województwa Pomorskiego istotne powinno być:
• Ulepszenie kontaktów z potencjalnymi projektodawcami – istnieje ogólne zainteresowanie uczestnictwem w programach międzynarodowych.
• Doinformowanie i kontakt z organizacjami, przedsiębiorstwami prywatnymi – silna i bardzo zainteresowana tematem grupa potencjalnych projektodawców, która wciąż poszukuje miejsca w programach międzynarodowych.
• Maksymalne skupienie na wyrównaniu wiedzy potencjalnych beneficjentów – istnieją dwie grupy – grupa, która o programach międzynarodowych ma mnóstwo informacji, i druga, która cały czas wie za mało.
• Nacisk na „zrozumiały język urzędowy" – większość problemów związanych z niewiedzą lub niedoinformowaniem beneficjentów wynika z kwestii językowych i formalnego języka, którym są pisane wyżej wymienione programy.
• Dla tych z Państwa, którzy nie mieli możliwości uczestnictwa w spotkaniu lub chcieliby skorzystać z informacji zawartych w panelu, załączamy materiał pomocniczy z warsztatów EWT.

view szablon artykułu