Przejdź do komentarzy

COSME - O PROGRAMIE

Obszar tematyczny /właściwy RPS

Konkurencyjność, MŚP/RPS Pomorski Port Kreatywności, RPS Aktywni Pomorzanie

Syntetyczny opis celów Programu/ priorytety

Program COSME jest kontynuacją programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na 2007-2013. Nowy program utworzony w celu zapewnienia przedsiębiorcom lepszego dostępu do finansowania oraz ułatwiania ekspansji na terenie Europy i poza nią. Do najważniejszych zadań należy przede wszystkim poprawa dostępu do finansowania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez instrumenty kapitałowe i dłużne. Inne kluczowe zadania to poprawa dostępu do rynków Unii Europejskiej i poza nią, zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw UE, tworzenie środowisk sprzyjających powstania i rozwijania działalności gospodarczej czy też wspieranie MŚP poza obszarem UE.

Do głównych celów programu należy:

 • Wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich.
 • Krzewienie kultury przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia miejsc pracy oraz wzrostu MŚP.

W programie COSME występuje pomoc publiczna. Instytucją Zarządzającą programu jest bezpośrednio Komisja Europejska, a podmiotem wdrażającym Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Rola państw członkowskich, regionów w systemie zarządzania w kraju sprowadza się do: tworzenie i prowadzenia Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości we współpracy z Komisją Europejską, a także do prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego.

BUDŻET I PARTNERSTWO

Budżet całkowity - 2,3 mld EUR

Dostępne Środki - (wg stanu na 6 listopada 2017 r.) 319 mln EUR

Środki pozyskane przez beneficjentów polskich:

 • 13,5 mln EUR – wyłącznie projekty grantowe
 • 457 mln EUR – instrumenty finansowe

Środki pozyskane przez beneficjentów pomorskich:

 • 5,5 mln EUR – wyłącznie projekty grantowe

 • 26 mln EUR – instrumenty finansowe

Rodzaje finansowania w programie:

 • Instrument gwarancji kredytowych
 • Instrument kapitałowy

Zasięg terytorialny:

 • Państwa członkowskie UE
 • Kraje przynależące do EFTA będące członkami EOG
 • Kraje przystępujące, kandydujące i potencjalni kandydaci do UE

Potencjalni beneficjenci programu:

 • Przyszli i obecni przedsiębiorcy (zwłaszcza MŚP)
 • Administracja publiczna

Minimalne wymogi przy projektach:

Wymogi są opisane w poszczególnych zaproszeniach do składania wniosków

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

W ramach programu COSME realizowane są cztery kierunki działań:

1. Poprawa dostępu do rynków dzięki usługom Enterprise Network:

 • Usługi informacyjne nt. prawa UE oraz udziału w programach unijnych.
 • Wsparcie w pozyskaniu partnerów zagranicznych w UE oraz poza nią.
 • Doradztwo w zakresie możliwości finansowania.
 • Wsparcie transferu innowacji i technologii.
 • Zapewnienie komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami a Komisją Europejską ws. warunków prowadzenia działalności gospodarczej w UE.

2. Poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania.

3. Poprawa warunków dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw przez:

 • Identyfikację i rozpowszechnianie dobrych praktyk we wspieraniu przedsiębiorczości na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.
 • Wsparcie poszczególnych sektorów, szczególnie turystyki.

4. Promocja przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości

KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Krajowy Punkt Kontaktowy

ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Związek Banków Polski

ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
 

e-mail: PROGRAMY@kpkUE.gov.pl

www.instrumentyfinansoweue.gov.pl

Tel.: +48 22 696 64 95

MAPA

 

COSME - LINKI

STRONA DOMOWA PROGRAMU COSME

https://ec.europa.eu/easme/en/cosme

NABORY COSME

https://ec.europa.eu/easme/node/22

Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) NR 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014–2020) i uchylające decyzję nr 1639/2006/WE

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0033:0049:PL:PDFUżywamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Akceptuj