Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE)

Nazwa programu

Działania na rzecz środowiska i klimatu (LIFE)

Obszar tematyczny /właściwy RPS

Działania na rzecz środowiska i klimatu/RPS Ekoefektywne Pomorze

Syntetyczny opis celów Programu/ priorytety

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony i poprawy jakości środowiska oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowanie się do jego zmian. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska.

W ramach tego programu realizowane są następujące cele:

 • Wspieranie przejścia w kierunku gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatu; wspieranie sieci Natura 2000 i przeciwdziałanie degradacji ekosystemów.
 • Poprawa rozwoju, realizacji i egzekwowania unijnej polityki i przepisów prawnych dot. środowiska i klimatu, a także pełnienie roli katalizatora i działanie na rzecz integracji i włączania celów w zakresie środowiska i klimatu.
 • Wspieranie lepszego zarządzania w zakresie środowiska i klimatu na wszystkich poziomach.
 • Wspieranie wdrożenia 7. programu działań w zakresie środowiska.

Do priorytetów w projekcie należą:

 • Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami.
 • Przyroda i różnorodność biologiczna.
 • Ograniczenie wpływu człowieka na klimat.
 • Dostosowanie się do skutków zmian klimatu.
 • Zarządzanie i informacja w zakresie klimatu.

Okres finansowania

2014-2020

Budżet programu, w tym:

Budżet ogółem:

Dostępne środki (wg stanu na dzień 12 luty 2018 r.)

3,4 mld EUR

1,6 mld EUR budżet na lata 2018-2020

Podprogram działań na rzecz środowiska

2,6 mld EUR

1,2 mld EUR budżet na lata 2018-2020

Podprogram działań na rzecz klimatu

864,2 mln EUR

413,2 mln EUR budżet na lata 2018-2020

Koperta dla Polski

(jeżeli dotyczy)

Budżet ogółem

Dostępne środki

51 mln EUR na okres 2014-2017, ale bez projektów zintegrowanych, które są finansowane również z tej puli

Od 2018 r. alokacje krajowe nie obowiązują

Udział w budżecie (na podstawie zawartych umów)

Polska (wg stanu na kwiecień 2018 r.)

Pomorskie

- liczba projektów: 12

- udział procentowy: 2,8%

- pozyskane dofinansowanie: 25,7 mln EUR (w trzech pierwszych naborach)

 

- liczba projektów: 2

- pozyskane dofinansowanie:1,7 mln EUR

Rodzaj finansowania

Dotacje

Instrumenty finansowe

a) Standardowy poziom dofinansowania to 60% kosztów kwalifikowalnych dla projektów zintegrowanych, projektów pomocy technicznej, projektów przygotowawczych.

b) W okresie pierwszego wieloletniego programu prac: do 60% kosztów kwalifikowalnych dla projektów innych niże wymienione w lit. a).

c) W okresie drugiego wieloletniego programu prac: do 55% kosztów kwalifikowalnych dla wszystkich projektów innych niż wymienione w lit. a).

d) Max. poziom dofinansowania wynosi 75% (w przypadku projektów przyrodniczych służących gatunkom i siedliskom priorytetowym).

e) Do 100% kosztów kwalifikowalnych dla projektów na rzecz budowania potencjału.

 • pożyczki
 • Instrument finansowania prywatnego na rzecz efektywności energetycznej – Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE)
 • Mechanizm Finansowy na rzecz Kapitału Naturalnego – Natural Capital Financing Facility (NCFF)

Zasięg terytorialny

 • Kraje kandydujące, potencjalnie kandydujące i przystępujące do UE
 • Kraje EFTA będące członkami EOG
 • Kraje objęte Europejską Polityką Sąsiedztwa
 • Kraje, które stały się członkami Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska

Potencjalni wnioskodawcy

 • Jednostki samorządowe
 • Jednostki badawcze i naukowe
 • Firmy oraz organizacje pozarządowe
 • Podmioty publiczne i prywatne

Minimalne wymogi dla projektu

 • wartość projektu: brak minimalnej i maksymalnej wartości
 • okres realizacji: 2-5 lat
 • partnerzy: brak konkretnych wymagań
 • zasięg terytorialny: brak konkretnych wymagań

Główne kategorie wydatków kwalifikowalnych (ew. wyłączenia)

Program na rzecz środowiska będzie wspierać działania w następujących dziedzinach:

 • ŚRODOWISKO I EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ZASOBÓW – innowacyjne rozwiązania w zakresie lepszego wdrażania polityki w dziedzinie środowiska i integracji celów związanych z ochroną środowiska w innych sektorach.
 • RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA – opracowanie najlepszych praktyk służących powstrzymaniu utraty różnorodności biologicznej i przywróceniu usług ekosystemowych, z zachowaniem głównego celu, jakim jest wspieranie sieci Natura 2000, szczególnie poprzez zintegrowane projekty zgodne z traktowanymi priorytetowo ramowymi programami działania państw członkowskich.
 • ZARZĄDZANIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I INFORMACJA – propagowanie wymiany wiedzy, rozpowszechnianie najlepszych praktyk, działanie na rzecz lepszego przestrzegania przepisów oraz kampanie na rzecz podnoszenia świadomości społecznej.

Program na rzecz klimatu będzie wspierać działania w następujących dziedzinach:

 • ŁAGODZENIE ZMIAN KLIMATU – działania skoncentrowane na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.
 • PRZYSTOSOWANIE DO ZMIAN KLIMATU – zwiększenie zdolności adaptacji do zmiany klimatu.
 • ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI W ZAKRESIE ZMIAN KLIMATU I INFORMACJA – działania w zakresie zwiększenia świadomości, komunikacji, współpracy oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat działań mających na celu łagodzenie zmiany klimatu oraz działań adaptacyjnych.

Zastosowanie pomocy publicznej

TAK / NIE

Pomoc publiczna ma zastosowanie w przypadku współfinansowania z NFOŚiGW.

Instytucja zarządzająca

Komisja Europejska

Agencja Wykonawcza (podmiot wdrażający)

Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Rola państw członkowskich, regionów w systemie zarządzania w kraju

 • Komisja i państwa członkowskie zapewniają koordynację pomiędzy programem LIFE a Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, Europejskim Funduszem Społecznym, Funduszem Spójności, Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim.
 • Prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego.

Krajowe i regionalne Punkty Kontaktowe

 

Krajowe Punkty Kontaktowe:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Wydział LIFE

ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa

www.nfosigw.gov.pl

e-mail: life@nfosigw.gov.pl

tel.: (22) 45 90 167

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii

http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/

e-mail: PROGRAMY@kpkUE.gov.pl

tel.: +48 22 696 95

Strona internetowa

https://ec.europa.eu/easme/en/life

Nabory

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/nabor-wnioskow/

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 614/2007

Wieloletni Program Prac na lata 2018-2020 dla Programu LIFE

Wieloletni Program Prac na lata 2014-2017 dla Programu LIFE