Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy

Nazwa programu

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (tzw. Fundusze norweskie i EOG)

Obszar tematyczny /właściwy RPS

Innowacje/RPS Pomorski Port Kreatywności, RPS Aktywni Pomorzanie, RPS Ekoefektywne Pomorze

Syntetyczny opis celów Programu/ priorytety

Główne cele Funduszy norweskich i EOG obejmują przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmocnienie stosunków dwustronnych pomiędzy Islandią, Norwegią i Liechtensteinem a Państwami-Beneficjentami poprzez przyznawanie pomocy finansowej w obszarach priorytetowych.

Obszary priorytetowe:

 • Innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność.
 • Włączenie społeczne, zatrudnienie młodzieży i ograniczanie ubóstwa.
 • Środowisko naturalne, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna.
 • Kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie, podstawowe prawa i wolności.
 • Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne.

Okres finansowania

2014-2021

Budżet programu, w tym:

Budżet ogółem:

Dostępne środki (wg stanu na sierpień 2018 r.):

2,8 mld EUR

2,8 mld EUR

Koperta dla Polski

Budżet ogółem

Dostępne środki (wg stanu na sierpień 2018 r.)

809,3 mln EUR

809,3 mln EUR

Rodzaj finansowania

Dotacje

 

 • do 100% dofinansowania

 

Zasięg terytorialny

Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia

Potencjalni wnioskodawcy

 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Jednostki naukowe
 • MŚP
 • Podmioty prywatne i publiczne
 • Organizacje pozarządowe

Dla każdego z programów został ustalony katalog podmiotów, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie. Informacji należy szukać w ogłoszeniach o naborach.

Główne kategorie wydatków kwalifikowalnych (ew. wyłączenia)

 • Koszty personelu przydzielonego do projektu, zawierające faktyczne wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i inne koszty wchodzące w skład wynagrodzenia.
 • Koszty podróży i diety dla personelu uczestniczącego w projekcie.
 • Koszty nowego lub używanego sprzętu.
 • Zakup gruntów i nieruchomości.
 • Koszty materiałów eksploatacyjnych i dostaw, pod warunkiem, że są one możliwe do zidentyfikowania i przypisane do projektu.
 • Koszty wynikające z innych umów zawartych przez beneficjenta w celu wdrożenia projektu, pod warunkiem, że ich zawarcie jest zgodne z obowiązującymi przepisami dot. zamówień publicznych oraz niniejszymi regulacjami.
 • Koszty wynikające bezpośrednio z wymogów nałożonych umową w sprawie projektu dla każdego projektu.

Zastosowanie pomocy publicznej

TAK / NIE

Instytucje zarządzające

Komitet Mechnizmu Finansowego EOG (KMF) - w zakresie Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 -2021

Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (NMSZ) - w zakresie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 -2021

Biuro Mechanizów Finansowych - wspiera KMF i NMSZ

Rola państw członkowskich, regionów w systemie zarządzania w kraju

Krajowy Punkt Kontaktowy:

 • ponosi ogólną odpowiedzialność za realizację celów wytyczonych, za wdrażanie w Państwie-Beneficjencie,
 • pełni on rolę punktu kontaktowego i jest odpowiedzialny i rozliczany za realizację MoU,
 • reprezentuje Państwo-Beneficjenta w kontaktach z KMF i NMSZ,
 • gwarantuje, aby programy były wdrażane zgodnie z ramami prawnymi, monitoruje też postępy w realizacji i ich jakość,
 • regularnie monitoruje programy pod kątem ich postępów w osiąganiu rezultatu/rezultatów i celu/celów programu zgodnie z uzgodnionymi wskaźnikami i wymogami finansowymi określonymi dla programu. Wyniki monitorowania przedstawiane są w Raporcie Strategicznym.

Krajowe i Regionalne Punkty Kontaktowe

 

Krajowy Punkt Kontaktowy:

Nabory do programów odbywają się w trybie ciągłym, w zależności od dziedziny projektu. Szczegółowe informacje znajdują się stronie każdego z operatorów.

Harmonogram naborów wg stanu na 6 maja 2021 r. 

Ponadto trwa drugi nabór w ramach Funduszu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży (Fund for Youth Employment) pod nazwą Uwalnianie Potencjału Młodzieży (Unlocking Youth Potential).

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

tel.: 22 273 78 00

Strona internetowa          

https://www.eog.gov.pl/

Nabory

 

Podstawy prawne

 1. Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2020 pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Islandią, Księstwem Lichtensteinu, Królestwem Norwegii
 2. Regulacje w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021
 3. Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2020 pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii
 4. Regulacje w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021
 5. Wytyczne ws. stosunków dwustronnych
 6. Pozostałe dokumenty

 

 
Program

Alokacja [mln EUR]

Operator
Rozwój przedsiębiorczości i innowacje 85 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Rozwój lokalny  100 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Badania 110

Badania podstawowe - Narodowe Centrum Nauki

Badania stosowane - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Edukacja 20 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Środowisko, energia i zmiany klimatu   140

Ministerstwo Klimatu przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kultura  75 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zdrowie 20 Ministerstwo Zdrowia
Sprawiedliwość 70 Ministerstwo Sprawiedliwości
Sprawy wewnętrzne  20 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Społeczeństwo obywatelskie 53

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Fundacji im. Stefana Batorego (lider), Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia" oraz Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich)

Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Edukacja dla Demokracji)

Dialog społeczny – godna praca 6,12 Innovation Norway
Fundusz Współpracy Dwustronnej 16,19

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej