Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy

Nazwa programu

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (tzw. Fundusze norweskie i EOG)

Obszar tematyczny /właściwy RPS

Innowacje/RPS Pomorski Port Kreatywności, RPS Aktywni Pomorzanie, RPS Ekoefektywne Pomorze

Syntetyczny opis celów Programu/ priorytety

Główne cele Funduszy norweskich i EOG obejmują przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmocnienie stosunków dwustronnych pomiędzy Norwegią a Państwami-Beneficjentami poprzez przyznawanie pomocy finansowej w obszarach priorytetowych.

Obszary priorytetowe:

 • Innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność.
 • Włączenie społeczne, zatrudnienie młodzieży i ograniczanie ubóstwa.
 • Środowisko naturalne, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna.
 • Kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie, podstawowe prawa i wolności.
 • Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne.

Okres finansowania

2014-2021

Budżet programu, w tym:

Budżet ogółem:

Dostępne środki (wg stanu na sierpień 2018 r.):

1 253,7 mln EUR

1 253,7 mln EUR

Koperta dla Polski

(jeżeli dotyczy)

Budżet ogółem

Dostępne środki (wg stanu na sierpień 2018 r.)

411,5 mln EUR

411,5 mln EUR

Rodzaj finansowania

Dotacje

 

 • do 100% dofinansowania

 

Zasięg terytorialny

Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia

Potencjalni wnioskodawcy

 • MŚP
 • Podmioty prywatne i publiczne
 • Organizacje pozarządowe

Dla każdego z programów zostanie ustalony katalog podmiotów, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie. Informacji należy szukać w ogłoszeniach o naborach.

Główne kategorie wydatków kwalifikowalnych (ew. wyłączenia)

 • Koszty personelu przydzielonego do projektu, zawierające faktyczne wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i inne koszty wchodzące w skład wynagrodzenia.
 • Koszty podróży i diety dla personelu uczestniczącego w projekcie.
 • Koszty nowego lub używanego sprzętu.
 • Zakup gruntów i nieruchomości.
 • Koszty materiałów eksploatacyjnych i dostaw, pod warunkiem, że są one możliwe do zidentyfikowania i przypisane do projektu.
 • Koszty wynikające z innych umów zawartych przez beneficjenta w celu wdrożenia projektu, pod warunkiem, że ich zawarcie jest zgodne z obowiązującymi przepisami dot. zamówień publicznych oraz niniejszymi regulacjami.
 • Koszty wynikające bezpośrednio z wymogów nałożonych umową w sprawie projektu dla każdego projektu.

Zastosowanie pomocy publicznej

TAK / NIE

Instytucja zarządzająca

Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rola państw członkowskich, regionów w systemie zarządzania w kraju

 • Prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego, w tym:
 • Krajowy Punkt Kontaktowy przedkłada do NMSZ roczny raport strategiczny dotyczący wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, obejmujący wszystkie programy i działania dwustronne.
 • Krajowy Punkt Kontaktowy jest odpowiedzialny za organizację corocznych spotkań między NMSZ a Krajowym Punktem Kontaktowym. Ponadto Punkt Kontaktowy sporządza protokół ze spotkania.
 • Monitoruje programu pod kątem ich postępów w osiąganiu rezultatów i celów programu zgodnie z ustalonymi wskaźnikami i wymogami finansowymi określonymi dla programu.

Krajowe i regionalne Punkty Kontaktowe

 

Krajowe Punkty Kontaktowe:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Tel.: 22 273 78 00

Strona internetowa          

https://www.eog.gov.pl/

Nabory

Nabory do programów odbywają się w trybie ciągłym, w zależności od dziedziny projektu. Szczegółowe informacje znajdują się stronie każdego z operatorów.

Podstawa prawna

 1. Memorandum od Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2020 pomiędzy Rzecząpospolitą Polską zwaną dalej „Państwem-Beneficjentem" a Królestwem Norwegii zwanym dalej „Norwegią" zwanymi dalej łącznie „Stronami". http://www.eog.gov.pl/media/50347/MoU_NMF_PL_2017_11_22.pdf
 2. Regulacje w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 przyjęte przez Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w dniu 22.09.2016 r. zgodnie z art. 10.5 Umowy pomiędzy Królestwem Norwegii a Unia Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021

http://copemswia.gov.pl/files/nmf/nmf_2014-2021/Regulacje/PL/Regulacje_NMF_2014-2021.pdf

 

 
Program

Alokacja [mln EUR]

Operator
Rozwój przedsiębiorczości i innowacje 85 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Rozwój lokalny  100 Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Badania 110

Badania podstawowe - Narodowe Centrum Nauki

Badania stosowane - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Edukacja 20 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Środowisko, energia i zmiany klimatu   140

Ministerstwo Klimatu przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kultura  75 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zdrowie 20 Ministerstwo Zdrowia
Sprawiedliwość 70 Ministerstwo Sprawiedliwości
Sprawy wewnętrzne  20 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Społeczeństwo obywatelskie 53

Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Fundacji im. Stefana Batorego (lider), Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia" oraz Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich)

Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Edukacja dla Demokracji)

Dialog społeczny – godna praca 6,12 Innovation Norway
Fundusz Współpracy Dwustronnej 16,19

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej