28 listopada 2009 roku Prezydent RP podpisał ustawę o Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej. Od tego momentu możliwe stało się tworzenie organizacji ponadnarodowych z udziałem polskich jednostek publicznych na terenie Unii Europejskiej bez konieczności podpisywania umów międzynarodowych ratyfikowanych przez parlament RP.
 
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) to instrument prawny dający możliwość utworzenia organizacji (ugrupowania) na terytorium Unii Europejskiej o zasięgu międzynarodowym. Ugrupowanie może zostać założone przez przynajmniej dwóch partnerów z dwóch różnych krajów członkowskich. Celem takiego ugrupowania jest ułatwianie i upowszechnianie współpracy transgranicznej, transnarodowej lub międzyregionalnej z zastrzeżeniem, ze współpraca dotyczy wyłącznie wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej regionów partnerskich.
 
Pierwszą propozycję utworzenia EUWT przedstawiła Komisja Europejska w 2004 roku.
 
W wyniku europejskiego procesu legislacyjnego rozporządzenie ustanawiające EUWT na terenie UE weszło w życie 1 sierpnia 2006 roku.
 
W związku z wejściem w życie nowych przepisów UE Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało projekt założeń nowelizacji ustawy o Europejskim Ugrupowaniu Współpracy Terytorialnej, opierając się na dotychczasowych doświadczeniach, kontynuując wypracowane dobre praktyki oraz wprowadzając zmiany w obszarach wymagających dopracowania.
Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1390, z 2011 r. Nr 232, poz. 1378 oraz z 2013 r. poz. 1323) wprowadza do polskiego systemu prawnego przepisy unijne dotyczące europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej. Przepisy prawa UE powołujące ugrupowania zostały zmienione w 2013 roku – odpowiednie rozporządzenie znalazło się w pakiecie regulacji dla realizacji polityki spójności 2014-2020.
Aktualnie trwają konsultacje publiczne projektu założeń ustawy o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej.
Informacja o przebiegu prac nad nowelizacją ustawy znajduje się na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji
Polskie EUWT: