EUROPEJSKI PROGRAM NA RZECZ ZATRUDNIENIA I INNOWACJI SPOŁECZNYCH (EASI)

Nazwa programu

Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (Easi)

Obszar tematyczny /właściwy RPS

Zatrudnienie, rynek pracy/RPS Aktywni Pomorzanie, RPS Pomorski Port Kreatywności

Syntetyczny opis celów Programu/ priorytety

Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) to instrument finansowy UE, który ma promować wysokiej jakości i trwałe miejsca pracy. Program powinien również zapewnić odpowiednią i godziwą ochronę socjalną, a także przyczynić się do zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz poprawy warunków pracy.

Do celów ogólnych programu należą:

 • Zwiększenie zaangażowania wśród osób odpowiedzialnych za wyznaczanie kierunków polityki na wszystkich poziomach oraz realizacja konkretnych i skoordynowanych działań na szczeblu Unii i państw członkowskich w odniesieniu do unijnych celów.
 • Wspieranie budowania odpowiednich, dostępnych i wystarczających systemów zabezpieczenia społecznego i rynków pracy oraz ułatwienie przeprowadzenia politycznych reform.
 • Promowanie dobrowolnej mobilności geograficznej pracowników na uczciwych zasadach oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia.
 • Promowanie zatrudnienia i włączenia społecznego poprzez zwiększenie poziomu mikrofinansów i dostępu do nich dla osób w trudnej sytuacji, które chcą złożyć mikroprzedsiębiorstwo.

Priorytety programu:

 • Zwracanie uwagi na grupy w trudnej sytuacji.
 • Promowanie równowagi kobiet i mężczyzn.
 • Zwalczanie dyskryminacji.
 • Promowanie trwałych, wysokiej jakości miejsc pracy.
 • Gwarantowanie odpowiedniej ochrony społecznej.
 • Zwalczanie długotrwałego bezrobocia.
 • Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Okres finansowania

2014-2020

Budżet programu, w tym:

Budżet ogółem:

Dostępne środki (wg stanu na grudzień

2017 r.):

919, 5 mln EUR

132,8 mln EUR na rok 2018

Oś Progress

560,9 mln EUR

80,9 mln EUR na rok 2018

Oś EURES

165,5 mln EUR

24,3 mln EUR na rok 2018

Oś mikrofinansów

193,1 mln EUR

27,6 mln EUR na rok 2018

Udział w budżecie (na podstawie zawartych umów)

Polska 

Pozyskane dofinansowanie: 2,1 mln EUR

Uwaga: brak konkretnych danych dla polskiego udziału

Rodzaj finansowania

Dotacje

Instrumenty finansowe

 • Oś Progress – 80% wydatków kwalifikowalnych
 • Oś EURES – 95% wydatków kwalifikowalnych
 • Pożyczki
 • Finansowanie kapitałowe

Zasięg terytorialny

 • Kraje członkowskie UE
 • Kraje EFTA będące członkami porozumienia EOG
 • Kraje kandydujące i potencjalni kandydaci do UE

Potencjalni wnioskodawcy

 • Osoby będące w trudnej sytuacji (szczególnie osoby młode)
 • Służby zatrudnienia
 • Krajowe urzędy statystyczne
 • Organizacje pozarządowe
 • Instytucje badawcze

Główne kategorie wydatków kwalifikowalnych (ew. wyłączenia)

W ramach osi Progress:

 1. Działania analityczne:
 • Gromadzenie danych i statystyk.
 • Przeprowadzenie sondaży, badań i analiz oraz sporządzenie sprawozdań.
 • Przeprowadzenie ocen jakościowych i ilościowych.
 • Monitorowanie oraz ocena transpozycji i stosowanie prawa Unii.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie eksperymentów polityki społecznej jako metody testowania oceny innowacyjnych rozwiązań w celu zwiększenia ich zastosowania.
 1. Działania w zakresie wzajemnego uczenia się, podnoszenia świadomości i rozpowszechniania wiedzy:
 • Wymiana i rozpowszechnianie dobrych praktyk, innowacyjnych metod.
 • Organizowanie wydarzeń, konferencji analiz porównawczych.
 • Organizowanie wydarzeń, konferencji i seminariów.
 • Organizowanie szkoleń.
 • Sporządzanie i publikowanie przewodników, sprawozdań i materiałów edukacyjnych.

W ramach osi EURES:

 1. Rozwój i działania partnerstw transgranicznych EURES na wniosek służb terytorialnych.
 2. Zapewnienie informacji, poradnictwa, pośrednictwa pracy i usług w zakresie rekrutacji pracownikom transgranicznym.
 3. Rozwój wielojęzyczny platformy cyfrowej do zestawienia wolnych miejsc pracy i ogłoszeń o poszukiwaniu pracy.
 4. Rozwój ukierunkowanych programów wspierania mobilności.
 5. Wzajemne uczenie się podmiotów EURES i szkolenie doradców EURES.
 6. Działania informacyjne i komunikacyjne służące podnoszeniu świadomości na temat korzyści mobilności geograficznej i zawodowej.

W ramach osi mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej:

 1. Wsparcie dla mikrofinansów i przedsiębiorstw społecznych, w celu budowania potencjału.

Zastosowanie pomocy publicznej

TAK / NIE

Instytucja zarządzająca

Komisja Europejska

Rola państw członkowskich, regionów w systemie zarządzania w kraju

 • Prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego

Krajowe i regionalne Punkty Kontaktowe

 

Krajowe Punkty Kontaktowe:

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE

http://instrumentyfinansoweue.gov.pl

e-mail: PROGRAMY@kpkUE.gov.pl

Tel.: +48 22 696 95

Strona internetowa

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081

Nabory

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en

Podstawa prawna

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) i zmieniając decyzję nr 283/2010/UE ustanawiając instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0238:0252:PL:PDF