Przejdź do komentarzy

CONNECTING EUROPE FACILITY (INSTRUMENT ŁĄCZĄC EUROPĘ)

Obszar tematyczny /właściwy RPS

Transport, energetyka, telekomunikacja/RPS Mobilne Pomorze, RPS Ekoefektywne Pomorze, RPS Pomorski Port Kreatywnośc

 

Syntetyczny opis celów Programu/ priorytety

„Łącząc Europę" jest nowym instrumentem finansowym, który zastąpił program TEN-T. Wspiera rozwój trzech dziedzin – sieci transportowej, energetycznej, a także telekomunikacyjnej. Program ten ma się przyczynić do zrównoważonego wzrostu, który będzie sprzyjał integracji społeczeństwa poprzez tworzenie nowoczesnych sieci transeuropejskich o wysokiej wydajności. Dotyczy to wzrostu konkurencyjności, a także spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Ponadto zostanie utworzone środowisko sprzyjające inwestycjom prywatnym i publicznym, poprzez połączenia ich środków finansowych oraz bezpośredniego wsparcia UE. Wyniki będą mierzone ilością inwestycji publicznych i prywatnych, zaangażowanych w projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania. Fundusz ma również pomóc państwom unijnym w osiągnięciu celów tzw. 20-20-20, wyznaczonych w Strategii Europa 2020, tzn.:

 • Ograniczenia emisji CO2 co najmniej o 20% w porównaniu z poziomem z 1990 r.
 • Zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w odniesieniu do całkowitego zużycia energii o 20%.
 • Zwiększenia efektywności użycia energii o 20%.

Główny priorytet programu to:

 • Wzmocnienie rynku europejskiego oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla inwestycji kolejnych

W programie nie istnieje możliwość korzystania z pomocy publicznej. Instytucją Zarządzającą programu jest bezpośrednio Komisja Europejska, a podmiotem wykonawczym Agencja Wykonawcza ds. Innowacji i Sieci (INEA). Rola państw członkowskich, regionów w systemie zarządzania w kraju  opiera się na: Preselekcji – przed złożeniem wniosku do KE, projekt musi uzyskać zgodę państwa członkowskiego, w którym będzie realizowany (w Polsce wiąże się to z przesłaniem wniosku do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju); prowadzeniu monitoringu technicznego i kontroli finansowej działań we współpracy z KE; informowaniu KE o postępach w realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

BUDŻET PROGRAMU

30,2 mld EUR, w tym

 • Sektor Transportu - 24 mld EUR [*]
 • Sektor telekomunikacji - 1,1 mld EUR
 • Sektor Energii - 5,1 mld EUR

UDZIAŁ W BUDŻECIE

(na podstawie zawartych umów)

Polska (wg stanu na grudzień 2017r.) - liczba projektów 59, udział procentowy 15, pozyskane dofinansowanie 4,99 mld EUR

Pomorskie (wg stanu na lipiec 2018r.) - pozyskane dofinansowanie 430 mln EUR

 

[*] ORIENTACYJNE WARTOŚCI PROCENTOWE DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH CELÓW W ZAKRESIE TRANSPORTU, zgodnie z rozporządzeniem CEF: Zasoby budżetowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a), w wyłączeniem środków przydzielonych na działania wspierające program, zostają rozdzielone na szczegółowe cele w zakresie transportu, określone w art. 4 ust. 2, w sposób następujący:

 • usunięcie wąskich gardeł, zwiększenie interoperacyjności kolei, uzupełnienie brakujących połączeń oraz – w szczególności – poprawa odcinków transgranicznych – 80%;

 • zapewnienie zrównoważonych i efektywnych systemów w długim okresie z myślą o przygotowaniu się na spodziewane przyszłe przepływy transportowe, jak również o umożliwieniu dekarbonizacji wszystkich rodzajów transportu przez przejście na innowacyjne, niskoemisyjne i energooszczędne technologie transportowe przy zoptymalizowaniu bezpieczeństwa – 5%;

 • optymalizacja integracji i wzajemnych połączeń poszczególnych rodzajów transportu oraz zwiększenie interoperacyjności usług transportowych przy zapewnieniu dostępności infrastruktur transportowych i przy uwzględnieniu pułapu dotyczącego pokładowych elementów systemu SESAR, RIS, VTMIS i ITS dla sektora drogowego, o których mowa w art. 10 ust. 2 lit. b) ppkt (vi) – 15%.

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PROJEKTÓW - DOTACJE I INSTRUMENTY ZWROTNE

DOTACJE:

1. PULA 85% DLA KRAJÓW KOHEZYJNYCH

2. PULA OGÓLNA, w sektorze transportu:

A) Dotacje na prace studyjne – 50% kosztów kwalifikowalnych

B) Dotacje na roboty:

D)w odniesieniu do dotacji na systemy i usługi aplikacji tematycznych:

 • w odniesieniu do sieci kolejowych i drogowych w przypadku państw członkowskich niemających sieci kolejowej na swoim terytorium lub w przypadku państwa członkowskiego, lub jego części, z siecią odizolowaną bez dalekobieżnego kolejowego transportu towarowego – 20% kwalifikowalnych kosztów; stawka finansowania może zostać podniesiona do maksimum 30% dla działań związanych z eliminacją wąskich gardeł i do 40% dla działań związanych z odcinakami transgranicznymi i działań poprawiających interoperacyjność kolei;
 • w odniesieniu do śródlądowych dróg wodnych: 20% kwalifikowalnych kosztów; stawka może zostać podniesiona do maksimum 40% dla działań związanych z eliminacją wąskich gardeł i do maksimum 40% dla działań związanych z odcinkami transgranicznymi;
 • w odniesieniu do śródlądowego transportu, połączeń z multimodalnymi platformami logistycznymi i ich rozwoju, w tym połączeń z portami śródlądowymi i morskimi oraz portami lotniczymi, a także rozwoju portów: 20% kwalifikowalnych kosztów;
 • w odniesieniu do działań służących ograniczeniu hałasu powodowanego przez kolejowy transport towarowy, w tym poprzez modernizację istniejącego taboru: 20% kwalifikowalnych kosztów
 • w odniesieniu do lepszego dostępu do infrastruktury transportowej dla osób niepełnosprawnych: 30% kosztów kwalifikowalnych robót adaptacyjnych, które nie mogą przekraczać w żadnym wypadku 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych robót;
 • w odniesieniu do działań wspierających nowe technologie i innowacje we wszystkich rodzajach transportu: 20% kwalifikowalnych kosztów;
 • w odniesieniu do działań wspierających transgraniczne odcinki dróg: 10% kosztów kwalifikowalnych;

C) W odniesieniu do dotacji na systemy i usługi aplikacji technicznych

 • w odniesieniu do naziemnych elementów ERTMS, systemu SESAR, RIS i VTMIS: 50% kwalifikowalnych kosztów;
 • w odniesieniu do naziemnych elementów ITS dla sektora drogowego: 20% kwalifikowalnych kosztów;
 • w odniesieniu do pokładowych elementów ERTMS: 50% kosztów kwalifikowalnych;
 • w odniesieniu do pokładowych elementów systemu SESAR, RIS, VTMIS i ITS sla sektora drogowego: 20% kwalifikowalnych kosztów, do wysokości połączonego pułapu wynoszącego 5% zasobów budżetowych, o których mowa w art. 5 ust.1 lit. a);
 • w odniesieniu do działań wspierających rozwój autostrad morskich: 30% kwalifikowalnych kosztów;
 • w odniesieniu do systemów aplikacji telematycznych, innych niż te wymienione w ppkt. I-IV, usług transportu towarowego i bezpiecznych miejsc parkingowych w ramach drogowej sieci bazowej: 20% kosztów kwalifikowalnych

D) W sektorze energii wartość unijnej pomocy finansowej energii wartość unijnej pomocy finansowej nie może przekraczać 50% kwalifikowalnych kosztów prac studyjnych lub robót. Stawki finansowania mogą zostać podniesione do maksymalnie 75% dla działań, które w oparciu o dowody, o których mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 347/2013, zapewniają wysoki poziom regionalnego lub ogólnounijnego bezpieczeństwa dostaw, zwiększają poziom solidarności w Unii lub obejmują wysoce innowacyjne rozwiązania.

E) W sektorze telekomunikacji kwota unijnej pomocy finansowej nie może przekraczać:

 • W odniesieniu do działań w zakresie usług ogólnych:75% kosztów kwalifikowalnych;
 • w odniesieniu do działań horyzontalnych, w tym tworzenia map infrastruktury, programów twinningowych i pomocy technicznej: 75% kosztów kwalifikowalnych

Platformy usług podstawowych są zasadniczo finansowane poprzez zamówienia. W wyjątkowych przypadkach mogą być one finansowane za pomocą dotacji pokrywającej do 100% kosztów kwalifikowalnych, bez uszczerbku dla zasady współfinansowania.

F) Kwota pomocy finansowej przydzielanej na wybrane działania jest dostosowywana w oparciu o analizę kosztów i korzyści dla każdego projektu, dostępność unijnych zasobów budżetowych oraz konieczność maksymalnego zwiększenia efektu dźwigni finansowania unijnego.

INSTRUMENTY ZWROTNE:

 • Instrumenty kapitałowe, takie jak fundusze inwestycyjne – 33% wielkości funduszu kapitałowego.
 • Pożyczki

Krajowy Punkt Kontaktowy CEF

Punkt Kontaktowy CEF

Ministerstwo Cyfryzacji

ul. Królewska 27

00-060 Warszawa

http://CEF@mc.gov.pl/

MAPA

 

CEF - WAŻNE LINKI

STRONA DOMOWA PROGRAMU CEF

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility

NABORY CEF

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/program-laczac-europe/nabory-wnioskow/

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę", zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenie (WE)nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1316&from=PL

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE

http://publications.europa.eu/resource/cellar/f277232a-699e-11e3-8e4e-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2396 z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) 2015/1017 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu i Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego

https://www.miir.gov.pl/media/49653/Rozporzadzenie_zmieniajace_EFIS_2.pdfUżywamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.
Akceptuj