AKTUALNOŚCI

Stan potencjału instytucjonalnego w regionie Morza Bałtyckiego w 2020 r.

Region Morza Bałtyckiego Interreg planuje obecnie następny siedmioletni program i rozważa wszystko, od skupienia się na tematach po uproszczenie formalności. Powstał raport dot. przeglądu rozwoju regionu w ciągu ostatnich siedmiu lat, raport przygotowany przez Spatial Foresight analizuje możliwości instytucjonalne regionu Morza Bałtyckiego w obszarach tematycznych i sektorach objętych Programem.

Jednym z aspektów, który chcieliśmy przeanalizować, była zdolność organizacji do osiągania swoich celów - „zdolności instytucjonalnych" - ponieważ jednym z celów Programu było zwiększenie potencjału instytucjonalnego w regionie. Możliwości instytucjonalne mogą przybierać różne formy, na przykład efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i technicznych lub zdolność przyciągania nowych środków finansowych.

Sytuacja jest „ogólnie dobra"

Spatial Foresight, zewnętrzny ewaluator, zakończył analizę na ten temat w listopadzie 2020 r. Analiza została oparta na 76 ankietach i 12 pogłębionych wywiadach z ekspertami z dziewięciu krajów. Eksperci ci pracowali w obszarach tematycznych i sektorach objętych Programem. Metodologia była taka sama, jak ta zastosowana w ocenie wyjściowej i ocenach śródokresowych w 2015 i 2018r. Oceniający stwierdził, że zdolności instytucjonalne w regionie są ogólnie dobre. W ramach 12 tematycznych celów szczegółowych Programu w czterech zaobserwowano postęp, w jednym stagnację, a w siedmiu niewielki regres. Spośród pięciu ocenianych typów zdolności najbardziej poprawiła się zdolność organizacji do pracy w środowisku ponadnarodowym.

Czy osiągnęliśmy pułap?

Eksperci podkreślali, że chociaż ogólna sytuacja była zadowalająca lub dobra, dalszy postęp był utrudniony przez nierówności między krajami i typami terytoriów, na przykład między stolicami a obszarami peryferyjnymi. Zasugerowali, że rozwój zdolności osiągnął pułap i jest teraz hamowany przez czynniki strukturalne. Wskazali na trudności w ustanawianiu transferu wiedzy między sektorem publicznym i prywatnym, opracowywaniu podejść międzysektorowych, przyciąganiu środków prywatnych na większe inicjatywy i równomiernym rozprowadzaniu korzyści na całym terytorium.

Zastosowanie rozwiązań w praktyce

Eksperci wskazali, że wiedza i struktury organizacyjne istnieją, ale nie są w pełni wykorzystywane. W szczególności wiedza nie zawsze docierała do praktyków. Pamiętamy o tym podczas planowania następnego programu: projekty prawdopodobnie będą koncentrować się na testowaniu rozwiązań z ich docelowymi użytkownikami w działaniach pilotażowych. Po zakończeniu działań pilotażowych w projektach należy dążyć do przyjęcia rozwiązań na większą skalę lub w dłuższej perspektywie.

Przeczytaj pełną analizę tutaj .

view szablon artykułu

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.