Aktualności

Podjęto kolejne kroki w celu opracowania przyszłego Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego

Ponad 40 przedstawicieli państw członkowskich UE, sąsiadujących krajów partnerskich, Komisji Europejskiej i Instytucji Zarządzającej / Wspólnego Sekretariatu zebrało się online na posiedzeniu grupy zadaniowej Wspólnego Komitetu Programującego w zeszłym tygodniu. Wspólnie przeanalizowali dotychczasowe postępy w programowaniu przyszłego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego i uzgodnili kolejne kroki.

Posiedzeniu Zespołu Zadaniowego Wspólnego Komitetu Programującego (WKP TF) przewodniczyła Iruma Kravale z Ministerstwa Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego Łotwy. Najpierw  Pan Pekka Jounila z Komisji Europejskiej podzielił się informacjami na temat rozwoju pakietu legislacyjnego. Wskazał między innymi, że przyjęcia Wieloletnich Ram Finansowych, a w konsekwencji budżetu na przyszły Program Interreg Region Morza Bałtyckiego, należy spodziewać się raczej w 2021 roku. 

Pierwsze wrażenia z konsultacji społecznych

Ramboll jest agencją doradczą, która przeprowadziła konsultacje społeczne w sprawie ram tematycznych przyszłego Programu w imieniu Wspólnej Komisji Programowej i IZ / WS. Agencja przedstawiła pierwsze statystyki dotyczące udziału w konsultacjach społecznych z dużą liczbą 719 uwag zebranych od 13 lipca do 4 września 2020 r. Chociaż najwięcej odpowiedzi pochodziło z Polski (21%), Niemiec (19%) i Finlandii ( 14%), faktycznie obywatele wszystkich krajów nadbałtyckich aktywnie włączyli się w konsultacje. 

Analizując profil respondentów, większość reprezentowała szkolnictwo wyższe i organizacje badawcze (21%), regionalne władze publiczne (18%), lokalne władze publiczne (13%) i krajowe władze publiczne (12%), co bardzo dobrze oddaje strukturę typów organizacji w partnerstwach w obecnym Programie. 

Uczestnicy uznali wszystkie siedem tematów zaproponowanych jako ramy tematyczne dla przyszłego programu za istotne. Trzy tematy cieszyły się największym zainteresowaniem i były najczęściej komentowane: Społeczeństwa bardziej innowacyjne i odporne ; Ekologiczny i inteligentny transport i mobilność ; i gospodarka o obiegu zamkniętym  (kliknij tutaj, aby wyświetlić pełny projekt ram tematycznych, które zostały przeanalizowane podczas konsultacji publicznych).

Uzupełnieniem konsultacji publicznych są wyniki ukierunkowanych konsultacji z koordynatorami obszarów polityki (PAC) strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego oraz platformami projektowymi. PAC i przedstawiciele platform projektowych również uznali wszystkie proponowane tematy za istotne. Wiele pomysłów na projekty jest już w przygotowaniu.

Wszystkie 719 cennych uwag zebranych w ramach konsultacji publicznych, a także wyniki konsultacji ukierunkowanych są obecnie poddawane dokładnemu przeglądowi i agregowaniu, które jest wykonywane wspólnie przez pracowników IZ / WS i agencję. Wyniki pozwolą na lepsze dostosowanie obecnych ram tematycznych do potrzeb i oczekiwań mieszkańców regionu Morza Bałtyckiego.

Kolejne kroki w programowaniu 

Kolejnymi tematami omawianymi na spotkaniu były przyszłe wskaźniki, kolejne kroki w celu uzgodnienia ewentualnych małych projektów, uproszczone opcje kosztów i kolejne kroki w kierunku przyszłego systemu zarządzania, audytu i kontroli. IZ / WS zebrał opinie na temat swoich propozycji i będzie odpowiednio dalej pracował nad tymi tematami.

Kolejne posiedzenie Zespołu Zadaniowego Wspólnego Komitetu Programującego planowane jest na 29-30 października 2020 r. Na spotkaniu tym omówione zostaną m.in. ramy tematyczne przyszłego Programu, zrewidowane w oparciu o wyniki konsultacji. Celem jest uzgodnienie przyszłych priorytetów programu. 

Przyszłe wsparcie strategii UE na rzecz zarządzania regionem Morza Bałtyckiego

Członkowie WKP TF skorzystali również z okazji do wymiany informacji z Krajowymi Koordynatorami Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB). Spotkanie odbyło się równolegle z sesją główną WKP TF.

Pekka Jounila ze strony Komisji Europejskiej zaktualizował stan zatwierdzenia Planu Działań SUE RMB. Simon Stermann, przewodniczący Grupy Koordynatorów Krajowych SUE RMB, przedstawił propozycje, w jaki sposób Program powinien wspierać zarządzanie SUE RMB w przyszłości, w tym Punkt Strategiczny SUE RMB. Dyskusja, która nastąpiła, pozwoliła na dodatkowe wyjaśnienie oczekiwań, potrzeb i możliwości zarówno członków Zespołu Zadaniowego Wspólnego Komitetu Programowego, jak i Krajowych Koordynatorów Strategii.

Więcej informacji TUTAJ

 
view szablon artykułu

Szanowny Beneficjencie!

W związku z zagrożeniem koronawirusem i przejściem części pracowników na system pracy zdalnej rekomendujemy rezygnację z wizyt  w urzędzie i kontakt z nami za pomocą środków elektronicznych: e-puap, e-mail:

 programymiedzynarodowe@pomorskie.eu 

Jeżeli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymywać nasz newsletter, masz możliwość to uczynić bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy. Będziemy przesyłać co tydzień najważniejsze informacje o programach międzynarodowych oraz inne informacje z regionu.